Ședință de Guvern. Se discută despre CNAPMC, pensii private, personalul din sectorul public și nu numai

Ședință de Guvern
Ședință de Guvern, programată vineri! 

Iată proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței  Guvernului României din 28 octombrie 2022
 
I. PROIECTE DE LEGE
PROIECT DE LEGE privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei referitoare la înfiinţarea Centrului internaţional de informare ştiinţifică şi tehnică, semnată la 27 februarie 1969 la Moscova
PROIECT DE LEGE pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP), a unor prevederi din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor private 
II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului 
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă
4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
5. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private
6. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
 

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 iunie 2022 şi la Paris la 8 septembrie 2022 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori"
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul-public al statului si aprobarea transmiterii, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Direcţiei Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi în domeniul public al Municipiului Iaşi, a unui imobil
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2022 al Regiei autonome ,,Imprimeria Băncii Naţionale a României", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2022 al Regiei autonome ,,Imprimeria Băncii Naţionale a României", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Planului de reorganizare/restructurare al Societăţii Carfil S.A.
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Companiei Naţionale Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Drum Transregio Feleac TR 35, Etapa I Centura Metropolitană TR 35 şi Drumuri de Legătură", judeţul Cluj
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 625/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 625/2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 518/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada Sibiu Piteşti" Secţiunea 4, aflate pe raza localităţilor Tigveni şi Curtea de Argeş din judeţul Argeş
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 799/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti", precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 799/2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori si modernizarea a 139 vagoane de călători"
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea/ reabilitarea a 47 de staţii de cale ferată din România" - Lot SRCF Bucureşti - Staţiile CF Ploieşti Vest, Sinaia, Buşteni, Târgovişte Sud, Titu, Videle, lucrare de utilitate publică de interes naţional
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 564/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 535/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea inventarului centralizat al unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Energiei
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea vânzării de către statul român, prin Ministerul Energiei, a concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranţă şi consum, constituite în perioada 2009- 2011, aflate în proprietatea privată a statului şi în custodia Companiei Naţionale a Uraniului SA, în insolvenţă, către Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A., precum si a formei si elementelor contractului de vânzare-cumpărare
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea deschiderii punctului internaţional de trecere a frontierei de stat şi a biroului vamal de frontieră pe Aeroportul Internaţional ,,Braşov - Ghimbav", precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar şi a elementelor de identificare ale unui imobil aflat in domeniul public al statului şi în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova şi trecerea acestuia în domeniul public al oraşului Urlaţi, judeţul Prahova
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş" din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil cuprins în Anexa nr.30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Sportului prin Sport Club Municipal Deva şi trecerea acestuia, în domeniul public al municipiului Deva
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Veţel, judeţul Hunedoara
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Jilava, judeţul Ilfov
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Vădeni, judeţul Brăila
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului de steag al judeţului Mureş
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Jucu, judeţul Cluj
PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea FUNDAŢIEI MEMORIALUL ÎNCHISOAREA PITEŞTI ca fiind de utilitate publică
 
IV. MEMORANDUMURI
MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind garantarea unui împrumut cu caracter preventiv, pe care Fondul de garantare a depozitelor bancare urmează să îl contracteze de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru susţinerea Proiectului privind consolidarea instituţională şi rezistenţa plasei de siguranţă financiară
MEMORANDUM cu tema: Ocuparea unor posturi de experţi în afara organigramei Ministerului Educaţiei şi a instituţiilor publice din subordinea sa, aferente proiectelor finanţate din Fondul Social European (proiecte cu finanţare nerambursabilă), precum şi a posturilor vacante aferente implementării Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocupării unor posturi vacante la nivelul Bibliotecii Naţionale a României, instituție din subordinea Ministerului Culturii, prin concurs sau examen, potrivit legii şi cu respectarea prevederilor art.1 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2022 cu privire la reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar
 
V. NOTE
NOTĂ privind aprobarea transmiterii unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al UAT Bragadiru în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Beclean, judeţul Bistriţa Năsăud, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Beclean în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
NOTĂ cu tema: .Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul Generalal Guvernului, a unei cereri către Consiliul Judeţean Iaşi, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului, teren şi construcţii, situat în municipiul laşi, str. Codrescu nr. 6, din domeniul public al judeţului Iaşi, în domeniul public al statului în vederea dării acestuia în administrarea Universităţii Naţionale de Arte ,,George Enescu" din laşi, instituţie aflată in coordonarea Ministerului Educaţiei
 
VI. PUNCTE DE VEDERE
PUNCT DE VEDERE cu privire la 12 inițiative legislative
VII - ANALIZE
VII. ANALIZE
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului
 
 
 
NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: http://bitly.ws/vThB
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Noua Casă 2023 Guvernul a stabilit plafonul de garanții

27 Jan 2023 509

Birocrația ne omoară! Cardurile de energie, muncă în plus pentru administratori și președinții de Asociații de Proprietari. Care sunt beneficiarii care trebuie să-și depună singuri documentele? (DOCUMENTE)

26 Jan 2023 1339

CNAS - O aplicare justă, echitabilă şi nediscriminatorie pentru calculul indemnizaţiei de maternitate

24 Jan 2023 685

Ghidul pentru utilizarea cardurilor de energie a fost lansat. Ce condiții trebuie să le îndeplinească beneficiarii pentru a primi acasă cardul și cum se pot face plăți?

16 Jan 2023 1051

Ciucă a făcut anunțul De când vor putea fi folosite tichetele pentru plata facturilor la energie

11 Jan 2023 702

România a devenit a 19-a cea mai complexă și sofisticată economie a lumii! Anunțul premierului Ciucă

11 Jan 2023 571

Un nou spital de Pediatrie la Constanța Se decide în ședința de Guvern. Un imobil aparținând DSP Constanța ar putea trece în domeniul privat al statului (DOCUMENTE)

11 Jan 2023 712

Vești bune Soldele de grad și salariile gradului profesional pentru militari şi poliţişti vor fi majorate de Guvern. Detalii

11 Jan 2023 871

DOCUMENT Iată ce conține proiectul ordonanței de Guvern pentru viitoarele buletine electronice. Condiții speciale pentru minorii sub 12 ani

10 Jan 2023 851

Când are loc primul termen în procesul intentat Guvernului pentru că nu a organizat alegeri locale în peste 50 de localităţi?

08 Jan 2023 675

Anul politic 2022. Demisii răsunătoare din Guvern, destrămarea opoziției și ratarea aderării la Schengen

07 Jan 2023 902

Hotărâre de Guvern care vizează modernizarea canalelor Dunăre - Marea Neagră şi Poarta Albă - Midia - Năvodari

05 Jan 2023 814

Guvernul României se întrunește mâine în ședință. Modernizarea Canalului Dunăre-Marea Neagră, pe ordinea de zi

03 Jan 2023 632

ZIUA LIVE Secretarul de stat George Niculescu, precizări importante despre cardul de energie pentru românii vulnerabili (VIDEO)

30 Dec 2022 867

ZIUA LIVE. Cât vom plăti pentru energia electrică de la 1 ianuarie 2023?

29 Dec 2022 1319