Actualitate

Zeci de abateri constatate de Camera de Conturi la Confort Urban SRL Cheltuieli nelegale şi venituri necuvenite încasate de la Primăria Constanţa (document)

Camera de Conturi Constanţa a publicat sinteza rezultatelor acţiunii de control desfăşurate la SC Confort Urban SRL Constanţa în perioada 2.05.2017 - 27.06.2017.
 
Acţiunea de audit efectuată a avut ca temă „Controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al UAT de către RA de interes local şi SC cu capital integral sau majoritar al UAT“. Potrivit sintezei acţiunii de control, SC Confort Urban a înregistrat venituri suplimentare de 463 mii lei, un prejudiciu de 449 mii lei şi abateri financiar-contabile de 5.595 mii lei.
 
Dintre aspectele constatate la SC Confort Urban SRL de către Camera de Conturi Constanţa amintim:
- nu au fost declarate la SPIT Constanţa toate bunurile administrate pentru care datorează impozite şi taxe locale;
- nu au fost declarate toate contractele de închiriere parcări încheiate cu persoane fizice şi juridice în perioada 2012-2015;
- a încasat venituri necuvenite de la UATM Constanţa;
- a solicitat de la Primăria Constanţa decontarea sumei de 32.976 de lei pentru lucrări neexecutate privind reparaţie tramă stradală din proprietatea publică a municipiului Constanţa;
- a decontat cheltuieli nelegale în cuantum de 75.477 de lei, reprezentând servicii de telefonie ce depăşesc nivelul abonamentului şi multe altele.
 

 Zeci de abateri şi deficienţe

 
Mai exact, iată ce a scos la iveală controlul Camerei de Conturi la SC Confort Urban SRL:
- nu au fost înregistrate în contabilitate cheltuieli de judecată dispuse de instanţa de judecată pentru acţiunile câştigate în contradictoriu cu 17 chiriaşi debitori cu care entitatea se află în litigiu;
 
- în contabilitate sunt înregistrate creanţe în sumă de 984.325 de lei pentru clienţi radiaţi de la Oficiul Registrului Comerţului, cu consecinţe asupra cheltuielilor deductibile şi a bazei de impozitare a TVA;
 
- nu sunt înregistrate în contabilitate obligaţii fiscale la bugetul local în sumă de 1.460.847 de lei pentru perioada 2016-2017;
 
- nu s-a constituit fondul de dezvoltare din „Cota pentru crearea resurselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de gestiune şi administrarea tramei stradale, a indicatoarelor rutiere şi a semafoarelor rutiere“, în procent de 0,5%, cota fiind aprobată prin hotărâre de Consiliu Local şi recuperată de entitate prin situaţiile de plată lunare, în sumă totală de 244.878 fr lei pentru perioada 2014- 2016;
 
- capitalul social al Confort Urban SRL Constanţa înregistrat în contabilitate şi la Oficiul Registrului Comerţului, în sumă de 179.022.470 de lei, nu reflectă realitatea, deoarece cuprinde totalitatea majorărilor de capital social efectuate de acţionarul unic, fără a fi înregistrate micşorările de capital pentru lucrările finalizate;
 
- capitalul social cuprinde şi diferenţe de curs valutar şi speze bancare, cu influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor societăţii;
 
- în anul 2014, societatea nu a luat în calcul veniturile realizate din acordarea de avize, autorizaţii şi din penalităţi de întârziere, pentru stabilirea şi virarea la bugetul local municipal a redevenţei în procent de 50% din profitul anual, respectiv 373.666 de lei;
 
- societatea nu a procedat la declararea la SPIT Constanţa a tuturor bunurilor administrate pentru care datorează impozite şi taxe locale, respectiv a terenurilor cu destinaţia parcări primite în administrare de la Primăria Constanţa;
 
- nu a declarat toate contractele de închiriere parcări încheiate cu persoane fizice şi juridice în perioada 2012-2015, cu consecinţe asupra nerealizării de venituri la bugetul local din taxa pe teren în sumă de 61.858 de lei;
 
- în perioada 2014-2015, societatea nu a efectuat un control al activităţii desfăşurate în asocierea în participaţiune încheiată cu un operator economic având ca obiect blocarea/deblocarea autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar pe
drumurile publice şi nu a evidenţiat corespunzător veniturile şi cheltuielile activităţii, ceea ce a dus la diminuarea redevenţei virate Primăriei Constanţa cu suma de 27.443 de lei;
 
- societatea a încasat venituri necuvenite de la UATM Constanţa în sumă de 74.910 lei, ca urmare a introducerii în devizele de lucrări lunare cheltuieli cu utilităţile care au fost cuprinse şi în tarife la categoria cheltuieli indirecte în cotă de 12%;
 
- societatea a solicitat de la Primăria Municipiului Constanţa decontarea sumei de 32.976 de lei pentru lucrări neexecutate privind reparaţia tramei stradală din proprietatea publică a municipiului Constanţa;
 
- măsurile întreprinse de către Confort Urban SRL Constanţa pentru recuperarea creanţelor restante nu au fost eficiente, în condiţiile în care creanţe în sumă de 1.052.065 de lei nu mai pot fi recuperate din cauza radierii societăţilor. De menţionat că, în anul 2015, din acţiunile de executare silită a fost încasată suma totală de 38.498 de lei, deşi au fost efectuate cheltuieli legate de consultanţă juridică în sumă totală de 155.487 de lei şi cheltuieli cu timbrul judiciar în sumă de 49.205 lei;
 
- tarifele pentru parcările administrate şi închiriate de Confort Urban SRL, aprobate prin hotărâre de Consiliu Local, sunt diferenţiate faţă de cele aprobate la închiriere de către Serviciul Public al Primăriei Constanţa, iar tarifele aprobate pentru societate sunt diferenţiate pentru staţiunea Mamaia şi pentru municipiul Constanţa, existând un raport de 1/5, respectiv, de 20 de lei/lună în Mamaia faţă de 100 de lei/lună în Constanţa. De asemenea, începând cu anul 2016, tariful nu cuprinde taxa pe teren datorată şi plătită de societatea Confort Urban SRL, cu consecinţe asupra diminuării veniturilor realizate de
societate;
 
- au fost constatate plăţi nelegale în sumă de 58.097 de lei rezultate din decontarea de bilete la ordin de către UniCredit Ţiriac SA la un curs valutar mai mare decât cursul oficial al BNR din data prezentării la plată. De asemenea, Confort Urban nu a luat măsuri de recuperare a sumei de 221.519,30 de lei, executată din contul de disponibil al Confort Urban de un executor judecătoresc, fără a exista titlu executoriu emis de instanţa de judecată;
 
- pentru perioada 2014-2016, echipa de audit a constatat că societatea a decontat cheltuieli nelegale în cuantum de 75.477 de lei, reprezentând servicii de telefonie ce depăşesc nivelul abonamentului, respectiv servicii ce nu au legătură cu interesul de serviciu, fără ca acestea să fie recuperate de la persoanele care au beneficiat de servicii suplimentare de telefonie în afara celor din abonamentul lunar de 15 euro/utilizator;
 
- Confort Urban SRL a decontat în anul 2015 către o societate de avocatură cheltuieli nelegale în sumă de 48.071 de lei, onorariul fiind plătit anticipat prestării serviciilor juridice care în fapt nu au fost îndeplinite. Au fost deschise dosare în instanţă pentru zece cazuri de creanţe prescrise; în trei cazuri au fost facturate onorariile de avocat fără prestarea niciunui serviciu deoarece creanţele au fost încasate anterior predării la avocat; în trei cazuri au fost deschise acţiuni în instanţă după data încasării acestora; în şase dosare, instanţele de judecată s-au pronunţat că cererile erau inadmisibile sau neîntemeiate; în opt cazuri, au fost pronunţate sentinţe definitive, fără ca societatea de avocatură să facă dovada punerii în executare a acestora;
 
 
- s-a constatat că dobânda din bilete la ordin scadente în perioada 9.10.2015 - 8.08.2016 şi decontată de societate a fost calculată
eronat prin luarea în calcul a unor indici EUROSWAP cu valori mai mari decât cele existente pe site-ul Financial Times. Aceasta a condus la efectuarea de către societate de plăţi nelegale în sumă totală de 10.207,40 de euro, echivalent cu 45.933 de lei la un curs mediu de 4,5lei/euro;
 
- reevaluarea efectuată în anul 2014 a fost formală întrucât coeficientul de reevaluare utilizat a fost 1, diferit de indicele de
inflaţie de 1,243, cu consecinţe asupra subevaluării patrimoniului cu suma de 1.426.845 de lei;
 
- Primăria Constanţa a aprobat scutirea la plată a sumei de 1.366.673 de lei reprezentând obligaţii fiscale ale societăţii Confort Urban SRL, fără îndeplinirea condiţiilor impuse de lege;
 
- în perioada 2014-2016, Confort Urban SRL a efectuat plăţi nejustificate în sumă de 1.082.730 de lei, reprezentând servicii de staţionare şi manevrare prin practicarea unor tarife care nu corespund cu oferta furnizorului anexată acordului-cadru şi contractelor subsecvente încheiate în baza acestuia;
 
- delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al UATM Constanţa s-a realizat prin atribuire directă, cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, şi nu a fost încheiat un contract de concesiune pentru bunurile care fac obiectul delegării;
 
- nu au fost respectate prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, privind acordarea şi instituirea
garanţiei de bună execuţie asupra lucrărilor de investiţii şi reparaţii a patrimoniului administrat;
 
- delegarea gestiunii pentru serviciul de administrare parcări la societatea Confort Urban s-a realizat pentru toate parcările aflate în domeniul public şi privat al Primăriei Constanţa, însă dreptul de închiriere este restricţionat asupra anumitor zone;
 
- Primăria Municipiului Constanţa a aprobat acordarea de majorare de capital social în scopul decontării contravalorii unor bilete la
ordin, cu încălcarea prevederilor Legii nr. 31/1990;
 
- societatea Confort Urban a efectuat cheltuieli ineficiente cu serviciile de asistenţă juridica pentru şapte acţiuni deschise pentru contestare în executare a unor bilete la ordin. Toate acţiunile au fost pierdute în instanţă de către societate şi nu au fost luate măsuri de recuperare a acestor cheltuieli;
 
- conducerea Confort Urban SRL nu şi-a îndeplinit obligaţia de a realiza o bună gestiune financiară în efectuarea de cheltuieli în
sumă totală de 164.593 de lei cu elaborarea studiilor de fezabilitate, proiectare şi expertize în perioada 2014-2016, în condiţiile în care acestea nu au fost materializate în investiţii;
 
- gestionarea sistemului de semaforizare rutieră de către Confort Urban SRL a fost realizată cu deficienţe, prin încheierea de contracte fără a se prevede cantităţile estimative de lucrări şi prin administrarea defectuoasă a componentelor rezultate rămase în
custodia furnizorului de servicii în urma reparaţiilor efectuate;
 
- la elaborarea şi definitivarea Programului anual de achiziţii publice în perioada 2015-2016 au fost constatate deficienţe cu privire la estimarea valorii de achiziţie şi la identificarea procedurii;
 
- societatea nu a utilizat mijloacele electronice în cota procentuala de 40% din valoarea totala a achiziţiilor finalizate în această perioadă.
 

Măsuri dispuse de Camera de Conturi Constanţa

 
Pentru abaterile identificate, Camera de Conturi Constanţa a formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a sistemelor de control intern. Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta raportul Curţii de Conturi.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Oraşul Techirghiol, semi-victorie la Curtea de Apel. A chemat la judecată Camera de Conturi Constanţa

31 Oct 2018 388

În urma controlului Camerei de Conturi Constanţa PMP îi cere primarului de la Tuzla să comunice numele participanţilor la cursurile desfăşurate în Franţa şi Emiratele Arabe!

13 Mar 2018 2077

Nereguli financiare la şcoala din Galiţa şi Liceul „Carol I“ din subordinea Primăriei Ostrov. Referentul de resurse umane exercită funcţia de secretar de comună fără respectarea prevederilor legale (document)

12 Mar 2018 413

Comuna Albeşti a fost verificată de Camera de Conturi Constanţa. Iată ce au constatat inspectorii la faţa locului! (document)

12 Mar 2018 799

Audit Camera de Conturi. Primăria Mircea Vodă a finanţat nelegal Parohia Satu Nou. Banii nu au fost aprobaţi prin hotărâre de Consiliu Local. Arbitrii de la clubul sportiv, plătiţi peste baremele legale (document)

12 Mar 2018 1115

Primăria 23 August nu a elaborat bugetul de venituri şi cheltuieli la nivelul încasărilor. Ce nereguli a mai scos la iveală Camera de Conturi Constanţa (document)

06 Mar 2018 572

Ce a constatat Camera de Conturi la Primăria Negru Vodă Sume acordate nelegal salariaţilor şi neîncasarea unor venituri ale bugetului local (document)

06 Mar 2018 1272

Judeţul Constanţa. Sinteza rezultatelor acţiunii de audit desfăşurate de Camera de Conturi la nivelul administraţiei locale din Istria (document)

05 Mar 2018 383

Raport Camera de Conturi. Primăria Cernavodă - înregistrări eronate, neîncasarea taxelor pe clădirile proprietate privată şi plăţi nelegale (document)

05 Mar 2018 2709

Măsuri ineficiente în vederea recuperării creanţelor fiscale Abateri peste abateri, constatate de Camera de Conturi Constanţa la Primăria Năvodari (document)

03 Mar 2018 1504

Judeţul Constanţa. Ce au descoperit inspectorii Camerei de Conturi la Primăria Lumina? Plăţi şi cheltuieli nelegale, lucrări nerealizate, decontate din bani publici (document)

02 Mar 2018 6492

Cheltuieli nelegale cu deplasări în Franţa şi în Emiratele Arabe Unite Audit Camera de Conturi. Ce abateri au fost constatate la administraţia locală a comunei Tuzla (document)

02 Mar 2018 3117

Raport Camera de Conturi 2016. Consiliul Judeţean Constanţa Înregistrări contabile eronate, denaturarea situaţiilor financiare, lipsă în inventarul Pavilionului Expoziţional şi prejudicierea bugetului (document)

22 Feb 2018 1556

Deficiențe constatate de Camera de Conturi la Spitalul Județean Constanța. Cum s-au cheltuit nejustificat fondurile publice (document)

21 Feb 2018 2574

Raportul Curţii de Conturi pentru Primăria Constanţa A fost sesizată Direcţia Regională Antifraudă. Principalele deficienţe! (document)

21 Feb 2018 3811

Ce avere are Cine este noul consilier personal al preşedintelui CJC (document)

10 Feb 2017 2673

Bărăganu, raport Curtea de Conturi Plăţi nelegale de telefonie mobilă şi prejudicii mari (document)

08 Feb 2017 1566

Abateri cu duiumul, depistate de Camera de Conturi Constanţa la Primăria Medgidia. Date din raport (document)

07 Feb 2017 929

Nereguli în evidenţele financiare ale Primăriei Mangalia! Ce a descoperit Curtea de Conturi la controale (document)

07 Feb 2017 1942

Poliţia Locală, în raportul Camerei de Conturi Constanţa. Ce nereguli a scos la iveală controlul (document)

04 Feb 2017 2791

Ce a descoperit Curtea de Conturi la Spitalul Municipal Mangalia! Raportul auditului financiar

04 Feb 2017 1196

Jale la Direcţia de Pază Judeţeană! Rezultatele auditului (document)

03 Feb 2017 1401

Camera de Conturi la Primăria Constanţa Nereguli, sume atribuite ilegal, sponsorizări, abateri financiare şi o şalupă dispărută (document)

03 Feb 2017 4724

Ilegalităţi descoperite de Camera de Conturi Constanţa la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase (document)

03 Feb 2017 2355

Fraude de sute de milioane de lei, trimise procurorilor de Camera de Conturi. RAJDP Constanţa, în topul celor mai mari prejudicii (document)

12 Feb 2016 2708

Ora bilanțului Senatul încheie a doua sesiune ordinară cu doi senatori mai puțin

23 Dec 2015 966

Curtea de Conturi, chemată la judecată de Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

12 Aug 2015 1026

Confort Urban, bun de plată Contractul de închiriere a sistemului de iluminat public din Constanţa, „încheiat în frauda legii“ (document)

02 Jul 2015 3195

Teatrul de Stat, „spectacol“ pe scena Tribunalului Constanţa Curtea de Conturi a dat iama în instituţia condusă de Dana Zgabercea (document)

25 May 2015 1922

Anchetă de amploare la CN APMC După Controlul Curţii de Conturi, Portul Constanţa este verificat la sânge de Camera Deputaţilor

01 May 2015 2380

EXCLUSIVITATE. Curtea de Conturi sesizează din nou organele de urmărire penală după controlul efectuat în 2014 la CJC

14 Feb 2015 4041

Camera de Conturi a judeţului Constanţa a sesizat DNA-ul Prejudiciu de peste patru milioane de lei, la Primăria Mangalia

15 Oct 2014 1779

În urma controlului din 2013 Camera de Conturi a sesizat Parchetul pentru un prejudiciu de peste trei milioane de lei

06 Oct 2014 1812

Comunicat de presa - Ce a învățat Victor Ponta de la Nicușor Constantinescu - stoparea controalelor Curții de Conturi - 2 septembrie 2014

02 Sep 2014 800

Director al Camerei de Conturi Constanţa Lucian Borş, decorat de preşedintele României

05 Jun 2014 2991

Lucian Borș de la Camera de Conturi Constanța a fost decorat de Băsescu

26 May 2014 1471

Detalii incredibile din dosarul care a „cutremurat” judeţul Cum a fost plimbată Curtea de Conturi a României între CJC şi RAJDP Constanţa (document)

31 Mar 2014 2671

Colegiul Comercial Carol I, prins pe picior greşit de Curtea de Conturi

11 Feb 2014 4853

Încă o instituţie din subordinea lui Nicuşor, găsită cu abateri Ce a depistat Camera de Conturi la Domeniul Public şi Privat Judeţean Constanţa

10 Feb 2014 1242

Ca la taraba zarzavagiilor Ce nereguli a descoperit Camera de Conturi la o regie a Primăriei Constanţa (document)

08 Feb 2014 2548

Abateri cu duiumul constatate la Primăria Constanţa de Camera de Conturi

07 Feb 2014 2017

Raportul Camerei de Conturi, dezastru pentru constănţeni! Judeţul lui Nicuşor „se laudă” cu un prejudiciu de aproximativ 7 milioane de euro

06 Feb 2014 1193

Deputatul Florin Gheorghe a susţinut o declaraţie politică pe marginea nominalizării lui Pufan la Curtea Europeană de Conturi

11 Jun 2013 1050

A decedat un fost angajat al Camerei de Conturi Constanţa

08 Mar 2013 1218

Plăţi fără acte, sume încasate ilegal, cheltuieli neeconomicoase Consiliul Judeţean, Primăria Constanţa şi Direcţia de Pază, pe lista „neagră" a Camerei de Conturi (documente)

05 Feb 2013 4935

Anunţuri 14 august 2012

14 Aug 2012 1217

Inculpat în dosarul „Beinur" Hanganu, Corpul de control al Primăriei Mangalia şi deciziile Curţii de Conturi

14 May 2012 1772

Curtea de Conturi „rupe" Primăria Constanţa

04 Feb 2012 1815

Unii cu datorii, alţii cu averi Agonie şi extaz la Camera de Conturi Constanţa (documente)

25 Jul 2011 9324

Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Primăria Constanţa

03 May 2011 2529