Magistrații îl obligă pe Vergil Chițac să elibereze viza anuală a autorizației de funcționare pentru Casa Bueno din Satul de Vacanță

  • Magistrații de la Tribunalul Constanța s-au pronunțat în dosarul 8124/118/2021 aflat pe rolul secţiei contencios administrativ şi fiscal
  • Reclamant în dosar este SC Bueno Comp SRL iar pârât primarul municipiului Constanța și municipiul Constanța prin primar
  • Prin cererea de chemare în judecată, SC Bueno Comp SRL a chemat în judecată pârâţii Primarul Municipiului Constanţa  solicitând anularea actului administrativ înregistrat sub nr. 125394/24.06.2021, emis de Serviciul Autorizare Operatori Economici din aparatul executiv al Primarului Municipiului Constanţa, act prin care se respinge cererea reclamantei de eliberare a vizei pentru autorizaţia de funcţionare pentru anul 2021 pentru structuri de primire turistice şi activităţi conexe pentru activul societății situat în municipiul Constanța - Sat Vacanță

Magistrații de la Tribunalul Constanța s-au pronunțat în luna mai a.c., în dosarul 8124/118/2021 aflat pe rolul secţiei contencios administrativ şi fiscal.

Dosarul avea ca obiect anulare act administrativ nr. 125394/24.06.2021.

Reclamant în dosar este SC Bueno Comp SRL iar pârât primarul municipiului Constanța și municipiul Constanța prin primar.

Iată soluția pe scurt dictată de completul CA 12 de la Tribunalul Constanța.

„Admite cererea, aşa cum a fost modificată. Obligă pârâtul la eliberarea vizei anuale a autorizaţiei de funcţionare solicitate de reclamantă prin cererile nr. 38262/25.02.2021 şi nr. 9737/14.01.2022. Cu drept de recurs, în termen de 15 zile de la comunicare, la Tribunalul Constanţa".

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa, SC Bueno Comp SRL a chemat în judecată pârâţii Primarul Municipiului Constanţa şi Municipiul Constanţa prin Primar, solicitând anularea actului administrativ înregistrat sub nr. 125394/24.06.2021, emis de Serviciul Autorizare Operatori Economici din aparatul executiv al Primarului Municipiului Constanţa, act prin care se respinge cererea reclamantei de eliberare a vizei pentru autorizaţia de funcţionare pentru anul 2021 pentru structuri de primire turistice şi activităţi conexe pentru activul societății situat în municipiul Constanța - Sat Vacanță, anularea Actului nr. 291/02.08.2021 prin care s-a respins plângerea prealabilă formulată împotriva actului administrativ înregistrat sub nr. 125394/24.06.2021 şi obligarea pârâtei ca în 30 de zile să elibereze viza anuală autorizaţie de funcţionare pentru activul, situat în Sat Vacanţă întrucât sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de HCLM nr. 427/2017 pentru eliberare viză anulală autorizaţie de funcţionare anuală.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că desfăşoară încă din anul 2011 activitate în structura de primire turistică şi activităţi conexe în spațiul respectiv, pe care îl deține în proprietate, fiind edificată conform autorizaţiilor de construire nr. 1863/11.11.2010 şi Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 336/17.05.2011, a Autorizaţiei de construire nr. 232/06.03.201 8 şi este intabulat în Cartea Funciară nr. 227233 a UAT Constanţa.

De asemenea reclamanții au precizat că urmare a cererii formulate şi verificând îndeplinirea tuturor condiţiilor stabilite de legislaţia specifică şi a condiţiilor din HCLM Constanţa nr. 427/2017, a fost emisă Autorizaţia de funcţionare nr. 28/2020 prin care autorităţile publice locale ale Municipiului Constanţa au autorizat, activul Complex Hotelier  Bueno din Municipiul Constanţa - Sat Vacanţă și au formulat cerere pentru vizarea autorizaţiei de funcţionare pentru anul 2021 şi prin actul nr. 125394/24.06.2021 emis de către pârâte, se refuză în mod nelegal emiterea vizei pentru autorizaţia de funcţionare pentru anul 2021 pentru activul dețiut în Sat Vacanţă.


Reclamanta a mai arătat că scopul refuzului eliberării vizei autorizaţiei de funcţionare este acela de a obliga Bueno Camp SRL la încheierea unui act prin care să se oblige să plătească în favoarea autorităţilor publice locale contravaloarea dreptului de folosinţă pentru terenul aferent construcţiilor aspect care, pe lângă faptul că a fost transmis oral şi neechivoc părţilor, este înscris şi în ultimul alineat al Actului nr. 125394/24.06.2021 prin care a fost respinsă cererea de eliberare a vizei autorizaţiei de funcţionare şi a invederat instanţei că se încearcă implicit un şantaj, împotriva dispoziţiilor legale. Totodată a arătat că proprietarii construcţiei au un drept de folosinţă asupra terenului aferent acestui activ, iar acest drept de folosinţă este înscris în CF nr. 227233 a UAT Constanţa iar terenul în discuţie a fost transmis în administrarea şi folosinţa UJCOOP Constanţa prin Deciziile nr. 451/1972. 66/1972 şi 28/1979 pentru edificarea unor construcţii cu specific regional în care să funcţioneze unităţi de alimentaţie publică - aşa cum este de notorietate specificul Satului de Vacanță.

Reclamanta a mai susținut că un contract de superficie asa cum condiţionează autorităţile locale nu poate fi încheiat cu autoritatea locală pârâtă întrucât imobilul teren aferent activului SC Bueno Comp SRL din Sat Vacanță nu este în proprietatea acesteia, nu constituie domeniu privat (şi nici domeniu public) al Municipiului Constanţa.

Condiţia legală pentru ca terenul în discuţie să intre în proprietatea Municipiului Constanţa era ca acest teren să se fi aflat la data apariţiei Legii 18/1991 în administrarea Primăriei Constanţa, ori terenul nu era în administrarea Primăriei Municipiului Constanţa, ci era în proprietatea stalului şi în administrarea şi folosinţa UJCOOP şi nu este inventariat în domeniul privat al Municipiului Constanta şi terenul în suprafaţă de 990 mp aferent activului  Bueno din Municipiul Constanţa - Sat Vacanţă. (...)

Reclamanta a depus cerere modificatoare prin care a solicitat a se lua act de modificarea cadrului procesual pasiv si a obiectului cereri iniţiale, respectiv de completarea acţiunii sub aspectul cadrului procesual pasiv solicitând modificarea şi restrângerea cadrului procesual pasiv al cauzei doar la pârâtul primarul municipiului Constanța și a se lua act că nu solicită judecarea cauzei şi în contradictoriu cu municipiul Constanța prin primar, sens în care se impune scoaterea din cauza a acestei entităţi. În schimb, reclamanta dorește ca primarul municipiului Constanța să elibereze viza anuală a autorizaţiei de funcţionare.

În completarea acţiunii iniţiale, a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtului Primarul Municipiului Constanţa la eliberarea Autorizaţiei de funcţionare/viza anuală a autorizaţiei de fuincţionare pentru anul/sezonul estival 2022 pentru unitatea de cazare, restauramt şi terasă situată în Constanţa, sat Vacanţă, înscrisă în C.F. nr. 227233 a UAT Constanţa", potrivit Portalului Național al Jurisprundeței – rejust.ro – Hotărârea 704/2022.
 
Tribunalul a dat câștig de cauză Bueno Comp SRL
 
„În ceea ce priveşte condiţionarea emiterii vizei anuale a autorizaţiei de constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului menţionat, în baza H.C.L. nr. 19/2018 (fila 58), Tribunalul apreciază, în acord cu reclamanta, că aceasta excede condiţiilor impuse de H.C.L. nr. 427/2017 în acest sens.

Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 19/2018 prevede atât o procedură de constituire a dreptului de superficie la cererea proprietarilor de construcţii cât şi o procedură din oficiu în situaţia în care între Municipiul Constanţa şi proprietarul construcţiilor nu există relaţii contractuale. Astfel, în Cap IV, art. 22 şi următoarele din Anexa 1 la hotărâre (fila 60) se prevede o întreagă procedură aplicabilă în lipsa cererii propreitarilor construcţiilor, care presupune verificarea actului de proprietate asupra construcţiei şi apartenenţa terenului aferent construcţiei la domeniul privat al Municipiului Constanţa, notificarea proprietarului construcţiei în vederea depunerii documentelor necesare instituirii superficiei sau obţinerea şi verificarea acestora în baza altor verificări, inventarierea terenului dacă este cazul, efectuarea unui raport de evaluare, promovarea unui proiect de hotărâre de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, comunicarea hotărârii astfel adoptate proprietarului construcţiei şi, în fine, demararea procedurii judiciare dacă acesta refuză încheierea contractului de superficie.

În speţă, deşi hotărârea nr. 19 a fost adoptată de Consiliul Local Constanţa încă din ianuarie 2018, aceasta nu a fost pusă în aplicare, reclamanta nefiind notificată nici până la data pronunţării prezentei hotărâri în vederea încheierii contractului de superficie cu titlul oneros, motiv pentru care, şi din acest punct de vedere refuzul pârâtului de a viza autorizaţia de funcţionare apare ca fiind nejustificat. De asemenea, reclamantei nu i se poate impune ca şi condiţie prealabilă emiterii acestei vize parcurgerea de bunăvoie a procedurii constituirii dreptului de superficie la cererea proprietarilor de construcţii prevăzută de Capitolul III din H.C.L. nr. 19/2018 întrucât şi aceasta este una de durată, presupunând, de asemenea, verificări cu privire la documentele depuse de reclamant, la situaţia juridică a terenului, întocmirea unui raport de evaluare promovarea unui proiect de hotărâre şi adoptarea acestuia de către consiliul local şi, în fine, încheierea contractului de superficie în formă autentică. Or, toate aceste operaţiuni juridice erau imposibil de realizat în termenul de 30 de zile în care se trebuia vizată autorizaţia de funcţionare, reclamanta fiind astfel pusă în imposibilitatea de a-şi desfăşura în mod legal activitatea. În altă ordine de idei, apartenenţa terenului în cauză la domeniul privat al Municipiului Constanţa şi respectiv incidenţa deciziei Curţii Constituţionale nr. 913/22.07.2009 nu fac obiectul discuţiei în această cauză ci, eventual, în cadrul demersului judiciar la care face referire art. 35 din H.C.L. nr. 19/2018, instanţa de contencios administrativ fiind chemată în prezenta cauză să analizeze exclusiv refuzul pârâtului de a viza autorizaţia de funcţionare prin raportare la dovada deţinerii legale a terenului, dovadă care s-a făcut de către reclamantă, conform celor expuse anterior.

În consecinţă, apreciază Tribunalul că, în speţă, refuzul pârâtului de viza autorizaţia de funcţionare conform solicitărilor reclamantei constituie un exces de putere astfel cum este definit prin art.2 lit. n) din Legea nr.554/2004: „exercitarea dreptului de apreciere al autorităţilor publice prin încălcarea limitelor competenţei prevăzute de lege sau prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

Conform art. 8 al. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, ”(1) Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale.

Potrivit art. 18 al. 1 din Legea nr. 554/2004, Instanţa, soluţionând cererea la care se referă art. 8 alin. (1), poate, după caz, să anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ, să oblige autoritatea publică să emită un act administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze o anumită operaţiune administrativă.

Pntru aceste considerente de fapt şi de drept, Tribunalul va admite cererea reclamantei aşa cum a fost modificată şi va obliga pârâtul la eliberarea vizei anuale a autorizaţiei de funcţionare solicitate de reclamantă prin cererile nr. 38262/25.02.2021 şi nr. 9737/14.01.2022", se mai arată în motivarea publicată pe Portalul Național al Jurisprundeței – rejust.ro – Hotărârea 704/2022.
 
Chițac a declarat recurs
 
Magistrații de Curtea de Apel Constanța sunt așteptați să se pronunțe în dosarul nr. 8124/118/2021, în cadrul căruia primarul Vergil Chițac, nemulțumit de decizia judecătorilor de la Tribunalul Constanța a declarat recurs pe 08.06.2022.
Termenul are loc în această săptămână. Vo reveni.
 
sursă motivare: Portalul Național al Jurisprundeței – rejust.ro – Hotărârea 704/2022
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

Autorizația pentru construcția de la Lupoaică a celor Bueno Comp SRL ajunge pe masa magistraților de la Curtea de Apel Galaţi
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DNA Raportul MCV confirmă parcursul constant profesionist și eforturile deosebite depuse de DNA în lupta împotriva corupției la nivel înalt

23 Nov 2022 394

Curtea de Conturi cere recuperarea prejudiciului din contractul de ecarisaj. Primăria Constanța a declarat recurs la Curtea de Apel

07 Nov 2022 563

Fost președinte în Curtea de Apel Constanța, acum judecător al Curții Supreme, iese la pensie!

05 Nov 2022 1154

Cere plata pensiei speciale. Camera Deputaților a declarat apel în dosarul deschis de fostul parlamentar Andrian Mihei

05 Nov 2022 736

Instanța a decis anularea PUD-ului. Nu se va construi bloc de 18 etaje în Faleză Nord

04 Nov 2022 901

Rămas fără titlul de „luptător cu rol determinant", un revoluționar constănțean îl cheamă în judecată pe președintele Iohannis

04 Nov 2022 880

Fulvia Dinescu trebuie să plătească cheltuieli de judecată primarului Chițac și angajatorului său, Primăria municipiului Constanța

04 Nov 2022 1454

Breaking News Înalta Curte, anunț de ultim moment. Este vizată Elena Udrea

01 Nov 2022 1531

Curtea Supremă decide dacă trebuie achitate peste 4,71 de milioane de dolari pentru Dosarul Retrocedărilor

01 Nov 2022 1550

Curtea Constituțională, sesizată la cererea a cinci judecători din Constanța! Ce au cerut magistrații

25 Oct 2022 847

Tribunalul Constanța a respins acţiunea formulată de Municipiul Constanţa într-un litigiu care vizează o achiziție publică

25 Oct 2022 497

Dosarul privind trecerea „Hidrotehnica” din administrarea UMC în cea a Consiliului Local Constanța a fost rejudecat de Tribunalul Constanța. Decizia magistraților!

25 Oct 2022 783

Hașotti află luna viitoare dacă primește sau nu pensia specială

24 Oct 2022 620

Un vameș din Constanța ar putea primi mii de euro de la Statul Român, dar Anticorupția se opune! Când judecă dosarul Curtea Supremă

22 Oct 2022 1108

Judecătorii au admis cererea de intervenţie formulată de primarul comunei Agigea în procesul intentat de USR Constanța prefectului județului, Silviu Coșa

17 Oct 2022 721