Este oficial. Au fost făcute publice procedurile privind programul de înzestrare "Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă"

În Monitorul Oficial al României Partea I numărul 739/27 august 2018 a fost publicată Hotărârea Guvernului României nr. 630/2018 privind aprobarea circumstanțelor și a procedurii specifice aferente programului de înzestrare "Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă"
 
Textul actului normativ este următorul:

Art. 1. - Se aprobă circumstanțele și procedura specifică aferente programului de înzestrare "Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă" - SIML, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea atribuirii unui contract multianual de furnizare în perioada 2018-2022 a unui sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă, sistem integrat în România, precum și a suportului logistic inițial.
 
Art. 2. - Fondurile necesare realizării programului de înzestrare "Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă" se asigură, în condițiile legii, în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale pentru Ministerul Apărării Naționale.
 
Hotărârea de Guvern la care facem referire este semnată de primul ministru Vasilica-Viorica Dăncilă, şi contrasemnată de ministrul apărării naționale, Mihai-Viorel Fifor, ministrul economiei, Dănuț Andrușcă, şi de ministrul finanțelor publice, Eugen Orlando Teodorovici, la 23 august 2018.
 
Anexă. Circumstanţele şi procedura specifică aferente programului de înzestrare "Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă" - SIML
 
A. Circumstanțele realizării programului de înzestrare "Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă"
 
1. Pentru Armata României este fundamental ca integrarea echipamentelor sistemului să se realizeze în România, în cadrul unei infrastructuri de producție/asamblare/testare/mentenanță la nivelul unui operator economic deținut majoritar sau integral de statul român, care să fie în măsură, pe de o parte, să furnizeze mentenanța sistemului pe întreg ciclul de viață, iar pe de altă parte, să poată, în situații de criză sau război, să realizeze integrarea de sisteme similare pentru Forțele Navale Române.
 

2. Interesul esențial de securitate pentru statul român îl constituie realizarea pe teritoriul național a unei infrastructuri de producție/asamblare/testare/mentenanță în domeniul militar la nivelul unui operator economic cu capital majoritar sau integral de stat, în care să se execute:
 
a) integrarea de elemente componente ale Sistemului de instalații mobile de lansare rachete antinavă;

 
b) operațiuni de mentenanță pe ciclul de viață al sistemului și rachetelor antinavă, astfel încât în situații de criză și război să nu fie necesară trimiterea acestora în afara teritoriului național;
 
c) implementarea unor soluții viitoare de modernizare pentru SIML.
 
3. Satisfacerea interesului esențial de securitate prevăzut la pct. 2 se poate realiza doar prin atribuirea către un operator economic din state membre NATO sau UE, producător de SIML, inclusiv rachetele antinavă aferente, sau asocieri formate din operatori economici din state membre NATO sau UE, din care cel puțin un membru al asocierii este producător de SIML, inclusiv rachetele antinavă aferente, conform procedurii specifice prevăzute la litera B, a unui contract multianual având ca obiect furnizarea SIML și a suportului logistic inițial, sub condiția constituirii unei infrastructuri de producție/asamblare/testare/mentenanță și executării activităților așa cum sunt prevăzute la pct. 2.
 
4. Aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională dispozițiile Uniunii Europene specifice materiei achizițiilor publice în domeniul apărării și securității, conduce la neprotejarea și afectarea interesului esențial de securitate în cauză.
 
5. În ceea ce privește stabilirea eventualului impact asupra concurenței pe piața internă a produselor nemilitare, plecând de la faptul că achiziția prevăzută de programul de înzestrare "Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă" are ca obiect produse militare, produse sensibile și servicii legate de acestea și luând în considerare că interesul esențial de securitate menționat privește exclusiv aspecte militare, nu se poate identifica un asemenea impact.
 
B. Procedura specifică aferentă programului de înzestrare "Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă" - SIML
 

I. Organizarea procedurii specifice
 
1. Procedura specifică de atribuire va avea două etape, respectiv:
 
a) Etapa I - etapa de calificare a candidaților;
 
b) Etapa a II-a - etapa de negociere cu candidații calificați și de stabilire a ofertei câștigătoare.
 
2. Limba de derulare a procedurii este limba română. Se admit numai părți ale propunerii tehnice redactate în limba engleză, cum ar fi fișe și prospecte.
 
3. La procedura specifică pot participa numai operatori economici din state membre NATO sau UE, producători de SIML, inclusiv rachetele antinavă aferente, sau asocieri formate din operatori economici din state membre NATO sau UE, din care cel puțin un membru al asocierii este producător de SIML, inclusiv rachetele antinavă aferente.
 
4. Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura specifică, fără obligația de a suporta daune, în următoarele cazuri:
 
a) niciun operator economic nu îndeplinește cerințele de calificare;
 
b) niciun operator economic nu depune ofertă preliminară în termenul stabilit;
 
c) nicio propunere tehnică depusă nu îndeplinește cerințele din documentația descriptivă;
 
d) toate prețurile totale ofertate sunt mai mari decât valoarea estimată;
 
e) neacceptarea de către operatorii economici a clauzelor obligatorii din contract, inclusiv a celor asumate prin angajamente.
 
5. Criteriul de atribuire a contractului este "prețul cel mai scăzut" al ofertei, exclusiv costul echipamentelor criptografice și al celor destinate deservirii acestora, care vor fi asigurate de către autoritatea contractantă, în condițiile satisfacerii cerințelor tehnice.
 
6. Perioada de derulare a procedurii specifice nu poate depăși, în principiu, 150 de zile de la publicarea anunțului de participare.
 
II. Derularea procedurii specifice
 
a) Etapa I - etapa de calificare a candidaților
 
1. Inițierea procedurii specifice se face prin publicarea unui anunț de participare pe site-ul Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A.
 
2. Anunțul de participare va conține, cel puțin, următoarele informații:
 
a) datele de identificare ale autorității contractante;
 
b) nivelul de acces la informații clasificate și tipul de aviz necesar participării la procedura specifică;
 
c) criteriile de calificare care vor fi aplicate în etapa I a procedurii specifice de atribuire;
 
d) data-limită, ora și locul depunerii candidaturilor;
 
e) o scurtă descriere a obiectului contractului;
 
f) etapele și calendarul estimat de aplicare a procedurii specifice;
 
g) limba în care se desfășoară procedura specifică;
 
h) termenul de răspuns la solicitările de clarificări primite de la autoritatea contractantă, care va fi de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.
 
3. Pe parcursul evaluării îndeplinirii criteriilor de calificare pentru etapa de depunere a ofertelor, comisia de evaluare are dreptul de a solicita precizări în legătură cu documentele depuse, precum și depunerea unor documente suplimentare pentru verificarea informațiilor prezentate de operatorul economic în documentele respective.
 
4. Criteriile de calificare se referă la:
 
A.1. Situația personală a candidatului:
 
A.1.1. În ultimii 5 ani nu a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru unul sau mai multe dintre motivele următoare: participare la activități ale unei organizații criminale, corupție, fraudă, pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste ori instigare, complicitate sau tentativă de a comite aceste acțiuni, spălare de bani și/sau finanțarea terorismului; nu este intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic; nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională; în ultimii 2 ani și-a îndeplinit corespunzător obligațiile contractuale, îndeosebi pe cele referitoare la securitatea informației și securitatea aprovizionării; să fi îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilit. Îndeplinirea criteriului de calificare se justifică printr-o declarație pe propria răspundere;
 
A.1.2. Deținerea avizului de securitate de la autoritatea desemnată de securitate a Ministerului Apărării Naționale.
 
A.2. Satisfacerea și protejarea interesului esențial de securitate de către candidat:
 
A.2.1. Angajamentul candidatului de a realiza pe teritoriul național o infrastructură de producție/asamblare/testare/mentenanță, în domeniul militar, deținută majoritar sau integral de statul român, în care să se execute:
 
a) integrarea de elemente componente ale Sistemului de instalații mobile de lansare rachete antinavă;
 
b) operațiuni de mentenanță pe ciclul de viață al sistemului și rachetelor antinavă, astfel încât, în situații de criză și război, să nu fie necesară trimiterea acestora în afara teritoriului național;
 
c) implementarea unor soluții viitoare de modernizare pentru SIML.
 
A.2.2. Angajamentul privind efectuarea operațiunilor compensatorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările și completările ulterioare, aferente contractului multianual în cauză, care se circumscriu realizării pe teritoriul național a unei infrastructuri de producție/asamblare/testare/mentenanță în domeniul militar, la nivelul unui operator economic cu capital majoritar sau integral de stat, potrivit dispozițiilor prevăzute la pct. A.2.1.
 
A.3. Capacitatea tehnică sau profesională a operatorului economic
 
Documente justificative care să demonstreze că operatorul economic a livrat, începând cu anul 2000 și până la data depunerii candidaturilor, SIML, inclusiv rachetele antinavă aferente, în valoare de cel puțin 137 milioane de euro, fără TVA.
 
5. Etapa de calificare se declară închisă după comunicarea către fiecare candidat a rezultatului procesului de evaluare a candidaturii depuse de acesta.
 
b) Etapa a II-a - etapa de negociere cu candidații calificați și de stabilire a ofertei câștigătoare
 
1. Autoritatea contractantă transmite fiecărui candidat calificat o invitație de a participa la etapa a II-a, însoțită de documentația de atribuire aferentă. Invitația va conține cel puțin următoarele informații:
 
a) data și ora-limită stabilite pentru depunerea ofertei preliminare;
 
b) adresa la care se transmite oferta preliminară;
 
c) limba în care trebuie elaborată oferta preliminară;
 
d) criteriul de atribuire al ofertei câștigătoare.
 
2. Candidații calificați să participe la etapa a II-a a procedurii specifice depun câte o singură ofertă preliminară care conține o propunere financiară și o propunere tehnică.
 
3. După primirea ofertelor preliminare, comisia de evaluare va proceda la evaluarea preliminară a acestora și va stabili un calendar de desfășurare a rundelor de negociere care va fi comunicat fiecărui ofertant.
 
4. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări și precizări referitoare la ofertele preliminare.
 
5. Comisia de evaluare negociază cu fiecare ofertant care a depus ofertă preliminară, pe parcursul unor runde succesive, în care urmărește îmbunătățirea ofertei în sensul obținerii unui preț cât mai scăzut.
 
6. După fiecare rundă de negociere, comisia de evaluare va întocmi o minută care va fi semnată de comisia de evaluare și de reprezentanții ofertantului, în care se vor menționa aspectele discutate, concluziile rezultate, precum și data convenită pentru derularea următoarei runde de negociere.
 
7. Negocierea se derulează până la momentul în care fiecare ofertant declară că oferta sa nu mai poate fi îmbunătățită.
 
8. În situația în care oferta cu prețul cel mai scăzut îndeplinește cerințele din documentația descriptivă, iar prețul total ofertat este mai mic sau egal cu valoarea totală estimată a contractului multianual, oferta este declarată câștigătoare.
 
9. Comisia de evaluare întocmește raportul procedurii specifice de achiziție care se auditează de structura specializată a Ministerului Apărării Naționale și se aprobă ulterior de către șeful Departamentului pentru armamente.
 
10. Ofertanții primesc o comunicare scrisă cu privire la rezultatul procedurii specifice, astfel:
 
a) ofertantului a cărui ofertă a fost respinsă i se vor comunica motivele de respingere a ofertei;
 
b) ofertantului a cărui ofertă a fost declarată necâștigătoare i se va comunica ofertantul câștigător, fără a se preciza prețul total al acesteia;
 
c) ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare i se va comunica acest aspect.
 
III. Organizarea și funcționarea comisiei de evaluare
 
1. Comisia de evaluare este formată din reprezentanți ai Departamentului pentru armamente, ai structurii beneficiare și ai Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A.
 
2. Structura comisiei de evaluare se aprobă de către șeful Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naționale.
 
3. Nominalizarea membrilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale se va efectua de către fiecare structură reprezentată în comisie și de către Compania Națională "Romtehnica" - S.A., iar aprobarea componenței acesteia se face de către șeful Departamentului pentru armamente.
 
4. Comisia își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentei proceduri specifice.
 
5. De regulă, comisia își desfășoară activitatea în plen. Orice decizie a comisiei trebuie să întrunească votul a cel puțin 2/3 dintre membrii săi. În cazul în care nu se întrunește votul a cel puțin 2/3 dintre membrii comisiei din cauza unor divergențe de păreri între aceștia, președintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergență, în scopul finalizării în timp util a evaluării propunerii/ofertei. În cazul în care comisia nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu votul majorității membrilor săi. Membrii comisiei care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligația de a-și prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se atașează la minuta ședinței/raportul procedurii specifice.
 
6. În situații justificate în care comisia nu se poate întruni în plen sau unii membri nu pot participa la ședințe, acestea se vor desfășura dacă este asigurată participarea a 2/3 din membri, iar documentele care se întocmesc vor fi prezentate fiecărui membru absent la ședință pentru a fi însușite pe bază de semnătură sau pentru a-și exprima în scris opinia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data prezentării documentelor.
 
7. Pe lângă comisie pot fi cooptați alți experți din cadrul Ministerului Apărării Naționale și Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., pentru probleme specifice. Decizia de desemnare a experților cooptați va preciza atribuțiile și responsabilitățile specifice ale acestora și va justifica necesitatea participării lor la procesul de evaluare. Experții cooptați nu au drept de vot, dar au obligația de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice - operaționale, financiare, comerciale sau juridice, asupra cărora, pe baza expertizei pe care o dețin, își exprimă punctul de vedere.
 
8. Modificarea componenței comisiei se face cu aprobarea șefului Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naționale.
 
9. Comisia de evaluare își încetează activitatea la momentul semnării contractului multianual de către părți.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Achiziția Sistemului de instalații mobile de lansare rachete antinavă pentru Forțele Navale în procedură de aprobare de Congresul SUA

17 Oct 2020 1822

Un nou contract între Guvernele României și SUA, în lucru. Se achiziționează sistem de lansare rachete antinavă

31 Aug 2020 853

România va cumpăra de la Guvernul SUA un sistem de lansare rachete antinavă (document)

18 Aug 2020 1383

În dezbatere publică Proiect de HG privind programul de înzestrare ,,Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă”. Valoarea totală

25 Jul 2018 1803

Dezbatere publică la MApN Programul de înzestrare ,,Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă”. Cât va costa

05 Jun 2018 3289