Angajări Constanța Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa scoate la concurs cinci posturi de șofer autosanitară

Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată 5 posturi vacante - personal contractual, de către persoanele care corespund condițiilor postului, astfel:
 
a) 1 post vacant de Șofer autosanitară II la Compartiment de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat - Stația Centrală Constanța;
2 posturi vacante de Șofer autosanitară II la Compartiment de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat - Substația Eforie Sud;
1 post vacant de Șofer autosanitară II la Compartiment de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat - Substația Medgidia;
1 post vacant de Șofer autosanitară II la Compartiment de consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat - Stația Centrală Constanța.
b) Pentru înscrierea la concurs/examen candidaţii vor depune un dosar de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 12.12.2023, ora 15:30 la Biroul RUNOS din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa din Municipiul Constanţa, Strada Bravilor Nr. 1, Județul Constanţa, care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de Serviciul de Ambulanță Județean Constanța (diplomă de absolvire a liceului/diplomă de bacalaureat);
e) copia diplomei de absolvire a cursului de ambulanţier conform ordinului ministrului sănătăţii privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate prin ordin al ministrului sănătăţii);
f) copia permisului de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C (față - verso);
g) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului - să reiasă clar/fără echivoc vechimea de minim 3 ani ca șofer/conducător auto profesionist (modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 4);


Perioada de activitate desfășurată într-un alt stat membru UE o constituie contractul individual de muncă și alte documente doveditoare eliberate de angajatorii străini pentru activitatea desfășurată. Aceste documente trebuie prezentate atât în original, dar și traduse și legalizate în limba română, tocmai în vederea respectării principiului egalitații de tratament enunțat în Regulamentul (UE) nr. 492/2011, ca „vechimea in muncă” să se ia în considerare la stabilirea cuantumului sporului de vechime și a altor drepturi salariale (anexa nr. 10);

h) copia extrasului REVISAL emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă - să reiasă clar/fără echivoc vechimea de minim 3 ani ca șofer/conducător auto profesionist;
i) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar - se acceptă doar cazierele fără înscrisuri;

• Certificatul de cazier judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către Serviciul de Ambulanță Județean Constanța, potrivit legii.

j) cazierul auto (istoricul sancțiunilor rutiere din ultimii cinci ani);
k) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

• adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

l) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
m) curriculum vitae, model comun European;
n) acord scris înregistrare audio a celor trei probe de concurs (proba scrisă, proba practică și interviu) anexa nr. 9.
 
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) - h), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 
c) Condițiile generale și specifice prevăzute în fișa postului:

c.1. de pregătire:
– diplomă de absolvire a liceului;
– permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C;
– diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier conform ordinului ministrului sănătăţii privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate prin ordin al ministrului sănătăţii;
c.2. de vechime în specialitate: 3 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist;
c.3. concurs/examen pentru ocuparea postului.
 
d) Condiţiile necesare ocupării postului:

În conformitate cu prevederile art. 15 din H.G. nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 
e) Tipul probelor de concurs/examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Concursul/examenul pentru ocuparea posturilor vacante va consta în desfăşurarea următoarelor etape:

– Selecția dosarelor de înscriere se va efectua la sediul instituţiei din Municipiul Constanţa, Strada Bravilor Nr. 1, Județul Constanța, în perioada 13.12.2023 - 14.12.2023;
– Proba scrisă este eliminatorie, testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului astfel încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, constând în redactarea unei lucrări scrise cu 5 subiecte stabilite pe baza bibliografiei și a tematicii de concurs (durata probei nu poate depăși 3 ore) şi se va desfășura la sediul instituţiei din Municipiul Constanţa, Strada Bravilor Nr. 1, Județul Constanța, în data de 21.12.2023 ora 11:30;

Punctajul pentru proba scrisă este de maximum 100 de puncte. Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

– Proba practică este eliminatorie, constă în testarea capacității de adaptare, a capacității de gestionare a situaţiilor dificile, a îndemânării şi abilității în realizarea cerinţelor practice, a capacității de comunicare și a capacității de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice cu subiecte stabilite pe baza bibliografiei și a tematicii de concurs, şi se va desfășura la sediul instituţiei din Muncipiul Constanţa, Strada Bravilor Nr. 1, Județul Constanța, în data de 03.01.2024 ora 09:30;

Punctajul pentru proba practică este de maximum 100 de puncte. Sunt declaraţi admişi la proba practică candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

– Interviul este eliminatoriu, constă în testarea abilităţilor şi cunoştinţelor impuse de funcţie, a capacității de analiză şi sinteză, a motivaţiei candidatului, a comportamentului în situaţiile de criză, a abilităţilor de comunicare și a iniţiativei şi creativității, şi se va desfășura la sediul instituţiei din Muncipiul Constanţa, Strada Bravilor Nr. 1, Județul Constanța, în data de 10.01.2024, ora 9:30.

Punctajul pentru interviu este de maximum 100 de puncte. Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
 
f) Fișa postului - Anexa nr. 1 la prezentul anunț.
g) Bibliografia și tematica - Anexa nr. 2 la prezentul anunț.
h) Calendarul de desfăşurare a concursului/examenului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs/examen, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale:

Etapizarea activității:

1. Depunerea dosarelor de concurs: 27.11.2023 - 12.12.2023, intervalul orar 7:30 - 15:30;
2. Selecția dosarelor de concurs: Selecția dosarelor de concurs 13.12.2023 - 14.12.2023.
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs 15.12.2023 până la ora 15:30.
Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs 18.12.2023, intervalul orar 7:30 - 15:30.
Analizarea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs 19.12.2023.
Afișarea rezultatelor la soluționarea contestaţiilor la selecția de dosare 20.12.2023, până la ora 15:30.
3. Proba scrisă: Desfășurarea probei scrise 21.12.2023, ora 11:30.
Corectarea și afișarea rezultatelor probei scrise 22.12.2023.
Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise 27.12.2023, intervalul orar 7:30 - 15:30.
Analizarea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise 28.12.2023.
Afișarea rezultatelor la soluționarea contestaţiilor la proba scrisă 29.12.2023 până la ora 15:30.
4. Proba practică: Desfășurarea probei practice 03.01.2024, intervalul orar 09:30 până la finalizare.
Afișarea rezultatelor probei practice 04.01.2024.
Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei practice 05.01.2024, intervalul orar 7:30 - 15:30.
Analizarea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei practice 08.01.2024.
Afișarea rezultatelor la soluționarea contestaţiilor la proba practică 09.01.2024, până la ora 15:30.
5. Interviul: Susținerea interviului 10.01.2024, intervalul orar 09:30 până la finalizare.
Afișarea rezultatelor la interviu 11.01.2024.
Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului 12.01.2024, intervalul orar 7:30 - 15:30.
Analizarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului 15.01.2024
Afișarea rezultatelor la soluționarea contestaţiilor la interviu 16.01.2024, până la ora 15:30.
6. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 17.01.2024.

i) Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului pot fi obținute la Biroul R.U.N.O.S., Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Județul Constanţa, Telefon 0241/624.711 int. 138 de luni până vineri, între orele 07.30 – 15.30.
Orice alte date şi informaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului/ examenului vor fi făcute publice prin postarea pe site-ul instituției www.ambulance-ct.ro și afişate la avizierul instituției.

La concurs/examen pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

Neîndeplinirea uneia/unora dintre condiții ori nerespectarea modalităţilor şi termenelor de depunere a dosarelor de înscriere atrage respingerea participării la concurs/examen.

Prezentului anunţ i se anexează:
Anexa nr. 1 - fișa postului;
Anexa nr. 2 - bibliografia și tematica;
Anexa nr. 3 - formular cerere de înscriere la concurs/examen;
Anexa nr. 4 - formular model adeverință;
Anexa nr. 5 - formular borderou lucrări predate;
Anexa nr. 6 - formular borderou individual de notare;
Anexa nr. 7 - formular raport final concurs;
Anexa nr. 8 - formular raport cadru de evaluare a performațelor individuale pentru personalul contractual;
Anexa nr. 9 - formular consimțământ înregistrare audio;
Anexa nr. 10 - Informare Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
 

Citește și:
Angajări Constanța: Grădinița cu Program Prelungit nr. 57 din Constanța scoate la concurs un post de îngrijitor

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Locuri de muncă Constanța Universitatea Ovidius din Constanța angajează. Iată calendarul de concurs

23 Feb 2024 4900

Angajări Constanța Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza“ din Constanța angajează

23 Feb 2024 3384

Angajări Constanța Post vacant la Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul Copiilor” din Cumpăna. Nu se solicită vechime

23 Feb 2024 1203

Locuri de muncă Constanța Școala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă, județul Constanța scoate la concurs un post vacant. Detalii

22 Feb 2024 688

Post vacant în cadrul Serviciului de Probațiune Constanța, scos la concurs. Cine poate participa.

22 Feb 2024 674

Locuri de muncă Constanța Batalionul 912 Tancuri „Scythia Minor” din Murfatlar angajează!

20 Feb 2024 738

Angajări Constanța Post vacant la Școala Gimnazială Nr. 29 ,,Mihai Viteazul’’ Constanța. Condiții

20 Feb 2024 804

Locuri de muncă Constanța Oportunitate de angajare la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa

20 Feb 2024 977

Locuri de muncă Constanța Grădinița cu program prelungit „Perluțele Mării” Constanța scoate la concurs un post vacant. Iată despre ce e vorba

19 Feb 2024 842

Angajări Constanța Ce post scoate la concurs o unitate militară din Mangalia

19 Feb 2024 1954

Colegiul Național Militar din Constanța organizează recrutarea și selecția pentru soldați gradați profesioniști

18 Feb 2024 542

Angajări Constanța Posturi vacante la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa. Vezi dacă îndeplinești cerințele

17 Feb 2024 1826

DSP Constanța angajează. Iată postul scos la concurs și condițiile de îndeplinit

16 Feb 2024 2814

Forțele Navale Române Centrul 338 Mentenanță Tehnică Navală angajează soldați gradați profesioniști! Profilul candidatului

15 Feb 2024 777

Locuri de muncă Constanța Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei”, Constanța, scoate la concurs trei posturi vacante. Iată ce condiții trebuie să îndeplinești

14 Feb 2024 904