Spitalul Orășenesc Hârșova angajează muncitor calificat (fochist)


Spitalul Orăşenesc Hârşova, Județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat-fochist în Compartimentul tehnic-administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii generale;
 • certificat de calificare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 06 decembrie 2021, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 decembrie 2021, ora 14.00, la sediul spitalului;
 • 21 decembrie 2021, ora 11.00, în sala mică de consiliu a Primăriei Orașului Hârșova;
 • 23 decembrie 2021, ora 11.00 – la sediul spitalului.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.


Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la Spitalul Orăşenesc Hârşova, Județul Constanța, telefon 0765/464.259, e-mail: resurseumane@spitalharsova.ro.Sursă foto: Facebook/ Spitalul Orășenesc Hârșova

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Analizele de apă potabilă Spitalul Orășenesc Hârșova, proces cu DSP Ialomița! Răspunsul Tribunalului Constanța (MINUTA)

23 May 2024 445

Spitalul Orășenesc Hârșova, obligat să achite peste 15.000 de euro pentru medicamente! Dosarul, în rercurs la Curtea de Apel Constanța

11 Apr 2024 438

Spitalul Orășenesc Hârșova, în proces cu DSP Ialomița, pentru analizele de apă potabilă! Tribunalul Constanța a rămas în pronunțare

04 Apr 2024 597

Spitalul Orășenesc Hârșova, obligat de Tribunalul Constanța să achite peste 15.000 de euro pentru mărfuri medicale primite timp de doi ani (MINUTA)

11 Feb 2024 1093

Spitalul din Hârșova, proces cu DSP Ialomița, legat de apa potabilă! La mijloc sunt mii de euro

08 Feb 2024 924

Concurs de angajare la Spitalul Orășenesc Hârșova, județul Constanța! Ce posturi sunt vacante

05 Feb 2024 1097

Spitalul Orășenesc Hârșova, județul Constanța angajează secretară. Ce condoție trebuie îndeplinită

28 Sep 2023 1040

În atenția medicilor! Spitalul Orășenesc Hârșova angajează medici specialiști! Toate posturile sunt cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată (DOCUMENT)

25 Sep 2023 1231

Licitații Constanța Contract de peste șase milioane de lei atribuit de Spitalul Orășenesc Hârșova (DOCUMENT)

20 Jul 2023 1646

Spitalul Orășenesc Hârșova, dat în judecată de o firmă controlată din Polonia. „Pe toată perioada pandemiei, spitalul s-a luptat pentru supraviețuire“ (MOTIVARE)

09 Jun 2023 2184

Spitalul Orășenesc Hârșova, contracte cu două firme. Iată care este obiectul achiziției! (DOCUMENT)

04 Jul 2022 1448

Spitalul Orășenesc Hârșova, județul Constanța, angajează. Nu se solicită vechime

07 Jun 2022 1443

Spitalul Orășenesc Hârșova, județul Constanța scoate la concurs un post vacant. Cine poate participa

28 May 2022 1765

Județul Constanța. Spitalul Orășenesc Hârșova angajează asistent medical generalist

29 Mar 2022 1515

Declaraţie de avere Cristina Lepăr, membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Hârșova, deține o cotă parte dintr-un teren agricol și dintr-un apartament (DOCUMENTE)

29 Nov 2021 1722