Date despre proiectele imobiliare Când se întrunește Comisia de urbanism Constanța și ce proiecte sunt pe ordinea de zi?
Comisia tehnică de estetică urbană și Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se vor întruni în data de 15.12.2023, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

 

Pentru CT.ATU

Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ – modificare reglementări teren situat în bd. Alexandru Lăpușneanu, zona Restaurant Nord - Sat Vacanță, inițiator Cojocaru Diana;
 
Se propune diversificarea funcțiunilor, prin includerea celor legate de sănătate.

Inițiatorul dezbaterii este investitorul Iancu Cușu iar elaborator al Planului Urbanistic Zonal este  sociatatea All Arhitectura SRL.

Terenul este situat în intravilanul municipiului Constanţa. Imobilul, în suprafaţă de 3.477 mp, identificat cu număr cadastral 212600-C1, înscris în Cartea Funciară a UAT Constanţa, este proprietate a lui Iancu Cuşu şi a Mariei Cuşu. 

Beneficiarul PUZ-ului este Iancu Cuşu.
 
Terenul care generează PUZ-ul este situat în municipiul Constanţa, în partea de sud-vest a Satului de Vacanţă, aliniat la bulevardul Alexandru Lăpuşneanu nr. 188 A.
 

În prezent, pe teren există o construcţie parter, cu folosinţă actuală de restaurant, fiind reglementat prin PUZ aprobat prin HCLM 442/011.
 
Acesta încadrează terenurile studiate în zona de reglementare ZR 2 - zona alimentaţie publică şi cazare.

 
Circulaţia rutieră nu va modifica traseul străzilor proiectate din vecinătate. Aleile carosabile se vor dimensiona corespunzător, pentru a asigura accesul la terenuri. În incintă se va asigura accesul carosabil şi pietonal la fiecare dintre obiective. Accesul autovehiculelor speciale se va face pe o faţadă sau două, corespunzător normelor specifice.


Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren situat în extravilanul municipiului Constanța, parcela A 120/1/1, inițiator Khassawneh Salim.
 
Zona de studiu se află la aproximativ 5 km față de zona industrială Palas, la limita intravilanului Comunei Valu lui Traian și la 3,5 km de centrul comunei Valu lui Traian.
 
Suprafața totală a terenului este de 7800 mp conform actelor de proprietate si 7807 mp conform măsuratorilor cadastrale, situați în extravilanul Municipiului Constanța, având categoria de folosință arabil.
 
Documentația servește la analiza zonelor de studiu situate în extravilanul municipiului Constanța, conform PUG Constanța aprobat prin HCL Constanța nr 653 din 25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCL nr 429 din 31.10.2018, în imediata vecinătate a intravilanului comunei Valu lui Traian, în zona drumului național DN 3, identificat prin numărul cadastral 232981, având ca scop stabilirea unei noi zone de studiu pentru investiția inițiată de către proprietar, persoană fizică: „Introducere teren în intravilan și reglementare urbanistică – Instituții și Servicii (IS), în vederea construirii unei clădiri de birouri și mici spații de depozitare”, investiție inițiată în baza Certificatului de Urbanism nr. 2269 din 30.07.2021, emis de către Primăria Municipiului Constanța. 

Elaboratorul Planului Urbanistic Zonal este SC Inceptum Studio SRL prin urbanist Anca Marinescu.
 
În cadrul consultării, cetățenii interesați au fost invitați să consulte documentația de urbanism disponibilă pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa.

Au fost emise 8 notificări către proprietarii din zona de studiu.

La dezbaterea publică programată în data de 04.08.2023, interval orar 11-12, au fost prezenți: reprezentant Direcţia Generală Urbanism și Patrimoniu; reprezentanți elaborator SC Inceptum Studio SRL. Nu s-au prezentat persoane din partea publicului interesat.

Pe parcursul derulării procesului de informare şi consultare publică a fost transmisă o sesizare, formulată de proprietari din zona de studiu, care vizează reglementările propuse, respectiv de Lucian și Orban Daniela Steluța.

Petenții, proprietari ai terenului învecinat, identificat cu nr. cadastral 211346, parcela A120/1/2, în suprafata de 39.900 mp, au solicitat introducerea terenului deținut în proprietate, în zona de studiu și reglementare a prezentului PUZ.

Elaboratorul PUZ a preluat în documentație solicitarea privind introducerea terenului petenților în zona de studiu și reglementare a PUZ, fiind transmisă în acest sens planșa de reglementări revizuită.

Nu au fost semnalate probleme, observaţii şi rezerve pe care iniţiatorul plan ului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve.

PUD – modificarea reglementărilor urbanistice privind retragerile față de limitele laterale și posterioară de proprietate pentru construire imobil S+P+1E – locuință unifamilială, împrejmuire teren și organizare de șantier, str. mr. Gheorghe Murea nr. 12-14, investitor Dăscălescu Elena – etapa emitere aviz Arhitect șef.

Beneficiarul PUD-ului este Elena Dăscălescu iar elaborator MBVGRUP SRL
Planul Urbanistic de Detaliu se realizează pentru modificarea reglementărilor urbanistice privind retragerile față de limitele de proprietate laterale și posterioare pentru construire imobil S+P+1E – locuință unifamilială, împrejmuire teren și organizare șantier conform certificatului de urbanism nr.2503/17.10.2022.

Singura documentație de urbanism elaborată pentru zona amplasamentului este Planul Urbanistic General.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG Constanța aprobat cu HCL 653/25.11.1999 a cărui valabilitate a fost prelungită și detaliată cu HCL 429/30.09.2019 amplasamentul studiat face parte din zona de reglementare ZRL2a (Locuințe individuale și colective medii cu max.P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție) cu POT max.=45% și CUT max.=1,35.

Terenul studiat este amplasat pe frontul de nord/vest al străzii Maior Gheorghe Murea,la cca.35m de intersecția acesteia cu strada Mihai Viteazu (situată la nord/est).
Terenul care generează PUD are suprafața de 277 mp și provine din comasarea a două loturi: strada Maior Gheorghe Murea nr.12 - teren cu suprafață de 189 mp acte (196 mp.măsuratori) și strada Maior Gheorghe Murea nr.14-teren cu suprafața de 81 mp (acte și măsurători).

În prezent, pe amplasament există două corpuri de clădire cu regimul de înălțime parter și funcțiunea locuință individuală.

Potrivit documentației, pricipala concluzie rezultată din studiul geotehnic este aceea că realizarea unui subsol este imperativă,în scopul obținerii unui teren de fundare cu capacitate portanta îmbunătățită,după îndepărtarea straturilor de umpluturi care nu pot constitui suportul pentru fundațiile clădirii

PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Cameliei, limite cadastrale, str. Pictor Nicolae Grigorescu și str. Pictor Ștefan Luchian, inițiator Damianos Janeet – etapa emitere aviz Arhitect șef;

Imobilul ce a generat PUZ-ul este situat pe strada Pictor Nicolae Grigorescu nr. 22 și este compus din teren în suprafață de 610 metri pătrați și o magazie (C1), cu o suprafață construită la sol de 21 de metri pătrați.

Investiția vizată presupune realizarea unei grădinițe ce ar completa fondul construit existent, având în vedere tendințele de dezvoltare ale zonei și ținând cont de vecinătăți, dat fiind faptul că în zona studiată, funcțiunile predominante existente sunt locuirea și cele din domeniul educațional, respectiv o școală și un club sportiv școlar.

Avizul de oportunitate nr.109424/11.06.2019, aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Constanţa conform prevederilor legale în vigoare, devine instrumentul de reglementare urbanistică al Primăriei Municipiului Constanţa în activitatea de gestionare a spaţiului construit: identificarea şi încadrarea solicitărilor de construire în reglementările aprobate în vederea emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, conform legii.

Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului Urbanistic Zonal (PUZ), conţine norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

La emiterea autorizaţiilor de construire se vor avea în vedere şi se va asigura respectarea, atât a prevederilor documentaţiilor de urbanism şi a regulamentelor locale, cât şi a tuturor actelor normative aplicabile care stabilesc cerinţe, sarcini ori condiţii speciale de utilizare a terenurilor şi/ sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcţii. PUZ pentru teritoriul intravilan delimitat de bd. Aurel Vlaicu, str. Nicolae Filimon, str. Verde și limite cadastrale, inițiator societatea Comtrans SA – etapa demarare consultare publică;

Plan Urbanistic Zonal pentru terenurile loturile 2-6, în zona delimitată de Bulevardul Aurel Vlaicu și străzile Nicolae Filimon, Verde și limitele cadastrale conform aviz de oportunitate cu nr.227635 din 28.10.2022.

Inițiatorul PUZ-ului este Comtrans SA iar elaborator Urbanist Mihaela Pușnava, Agorapolis SRL.

Comtrans SA Cu sediul social în municipiul Constanţa, Comtrans SA a luat fiinţă în anul 1991 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Firma este deţinută de Rimar Trade SA, cu 90,5389% din capitalul social, şi Acţionari Listă Persoane Fizice, cu 9,4029% din capitalul social, cu 0,0582% din capitalul social.

Marin Trandafir este administratorul societăţii, care se ocupă de închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
În anul fiscal 2022, compania a avut o cifră de afaceri de 2,066,292 lei, profit de 214,762 lei și un număr de 5 angajați.

Comparativ cu anul anterior, compania a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 1.28%, potrivit www.termene.ro.

Rimar Trade SA Compania a luat fiinţă în 1996 şi are sediul în municipiul Constanţa. Firma provine din fuziune prin absorbţie.

Rimar Trade SA este controlată de Marin și Loredana-Simona Trandafir și figurează cu 35 de contracte din achiziții publice potrivit www.termene.ro.

Administratorul firmei, care se ocupă de comerţ cu ridicata al materialului lemnos, al materialelor de construcţii şi al echipamentelor sanitare este Trandafir Marin.

În anul fiscal 2022, compania a avut o cifră de afaceri de 4.790.826 lei, profit net de 2.020.517 lei și un număr mediu de 9 angajați.

Cerere emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ – reglementare teren intravilan (trup izolat) – modificare funcțiuni și indicatori urbanistici, bd. IC Brătianu nr. 248, inițiator Tomis Real Estate SRL.

Cerere emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ
reglementare teren intravilan (trup izolat) – modificare funcțiuni și indicatori urbanistici, bd. IC Brătianu nr. 248, inițiator Tomis Real Estate SRL.
 
Despre Tomis Real Estate SRL

Asociații firmei sunt: Aurelian Soare deţine un număr de nouă părţi sociale, reprezentând 45% (la profit şi pierderi) din capitalul social, Victor Filipescu deţine un număr de nouă părţi sociale, reprezentând 45% (la profit şi pierderi) din capitalul social, Filadelfia Ionescu deţine un număr de două părţi sociale, reprezentând 10% (la profit şi pierderi) din capitalul social. Administrator este Nicolae Dumitru.

În 2021, firma a raportat o cifră de afaceri de 6.000 lei, profit pe minus (-141 715), niciun angajat și datorii de 1.331.166 lei.

SRL-ul are sediul social în comuna Mihail Kogălniceanu, Strada Silozului, Nr. 1, C3, camera 3.1, Judet Constanţa și punct de lucru pe bd. IC Brătianu nr. 248.

Menționăm că Aurelian Soare este şi administratorul societăţii Eraos SA. Din consiliul de administraţie al Eraos SA fac parte alături de Aurelian Soare, fostul primar de la Cogealac, Ion Soare, precum şi Constantin Soare.

Pentru CT.EU

  1. Cerere formulată de societatea Vabro Retail SRL privind avizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 236/2023 – Amplasare firmă luminoasă, str. IG Duca nr. 48;
  2. Cerere formulată de societatea DGN-Romag SRL – avizare documentație faza AC – amplasare firmă și reclamă luminoasă, conform CU nr. 2213/2023, bd. Mamaia nr. 135A-137 colț cu str. Bogdan Vodă nr. 3;
  3. Cerere formulată de societatea Nova Property Development SRL pentru avizare faza DTAC – modificare proiect autorizat cu AC nr. 587/2023 prin modificări fațade, modificări spațial-volumetrice, modificare regim de înălțime, parcela VN 309/2, zona Palazu Mare, str. Londra.

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

UPDATE Când se întrunește Comisia de urbanism Constanța a municipiului Constanța

13 May 2024 715

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se reunește în această săptămână. Pe ordinea de zi figurează mai multe proiecte imobiliare controversate!

15 Apr 2024 879

Trei, Doamne, și toate trei PUZ-ul final pentru parcarea de la Casa de Cultură, pe masa Comisiei de Urbanism a municipiului Constanța!

02 Apr 2024 1262

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se reunește în această săptămână. Pe ordinea de zi figurează și proiectul imobiliar de la fosta bază RATC!

19 Mar 2024 836

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se reunește pe 7 martie! Ce proiecte se află pe ordinea de zi

05 Mar 2024 598

Se întrunește Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Constanța Blocuri de până la 10 etaje în Tomis Nord. Detalii despre proiectele imobiliare de pe ordinea de zi (DOCUMENT)

19 Feb 2024 2909

Când se întrunește Comisia de urbanism Constanța și ce proiecte sunt pe ordinea de zi?

05 Feb 2024 805

Când se întrunește Comisia de urbanism Constanța și ce proiecte sunt pe ordinea de zi?

23 Jan 2024 723

Detalii din documentațiile care intră la vot Când se întrunește Comisia de urbanism Constanța și ce proiecte sunt pe ordinea de zi?

18 Sep 2023 1352

Imobiliare Constanța Apartamentele de vacanță de pe amplasamentului hotelului Select din Mamaia, pe ordinea de zi a Comisiei de Urbanism

31 Jul 2023 931

PUZ „Park & Ride Nord" pe ordinea de zi a Comisiei de Urbanism a Primăriei Constanța

18 Jun 2023 1592

Când se întrunește Comisia de urbanism și ce proiecte sunt pe ordinea de zi?

06 Mar 2023 1480

Când se întrunește Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism a municipiului Constanța?

16 Jan 2023 1841

Comisia de Urbanism va aproba demararea consultării publice pentru PUZ – amenajare piață urbană zona Gara CFR

05 Dec 2022 1211

Comisia de urbanism a municipiului Constanța. Investițiile Isaran Green, Cambela Prod, Comtrans și parcarea supraetajată de la Casa de Cultură, pe ordinea de zi

04 Nov 2022 2581