Motivarea Tribunalului Constanța S-a pus sechestru asigurator pe velierul Adornate. Ce datorii are Grup Servicii Petroliere Logistic către CN APM Constanța?

  • Astfel, din înscrisurile cauzei, rezultă că prin adresele emise la 27.10.2022, reclamanta a solicitat pârâtei plata sumei de 1.271.266.68 lei și 833.054,19 euro
 
La data de 26 ianaurie 2023, instanța a admis cererea CN APM Constanța și s-a dispus sechestrul asigurator a două nave - DM 155 și Adornate. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a chemat în instanță Grup Servicii Petroliere Logistic SRL, având ca obiect sechestru navă. Apelul a fost declarat în aceeași zi cu soluția dată de magistrații Tribunalului Constanța.
 
Grup Servicii Petroliere Logistic SRL are sediul social în Năvodari, incinta Port Midia, specializată în manipulări. Asociații Grup Servicii Petroliere Logistic SRL sunt GSP Holding SA, cu sediul în Luxemburg, cu 99 % și Gabriel-Valentin Comănescu, cu 1 %. De asemenea, Grup Servicii Petroliere Logistic SRL este administrată de Gabriel-Valentin Comănescu și de Mihai Dumitru Bratu.
 
Astfel, din înscrisurile cauzei, rezultă că prin adresele emise la 27.10.2022, reclamanta a solicitat pârâtei plata sumei de 1.271.266.68 lei și 833.054,19 euro.
 
La data de 02.11.2022 pârâta a înţeles să efectueze o serie de plăţi către reclamantă, astfel încât, prin adresa emisă la 16.11.2022 reclamanta a redus cuantumului pretenţiilor sale la suma de 788.714,99 lei şi 306.870,84 euro.
 
Prin apărările formulate, pârâta a susţinut că a achitat diferite sume de bani către reclamantă la 09.01.2023 şi 10.01.2023, însă din înscrisurile depuse nu rezultă că aceste sume acoperă debitele restante cu care pârâta figurează în evidenţele reclamantei la data de 10.01.2023, astfel cum apare în situaţia sintetică a facturilor emise şi neîncasate defalcat pe nave, la data de 10.01.2023.


Redăm mai jos motivarea completă:
 
„S-a luat în examinare cererea de înfiinţare sechestru asigurator formulată de reclamanta ######## ######### ############# ########## ######## SA, cu sediul în Constanţa, Incinta Port, gara Maritimă, Judeţul Constanţa, în contradictoriu cu pârâta #### ######## ########## ######## SRL, cu sediul în Năvodari, Incinta Port Midia, camera nr. 7,  Judeţul Constanţa.
        La apelul nominal făcut în cameră de consiliu, se prezintă consilieri juridici ####### ###### şi ###### ####, pentru reclamantă, în baza delegaţiei de reprezentare pe care o depun la dosar, precum şi avocat ##### ###### #########, pentru pârâtă, în baza împuternicirii avocaţiale pe care o depune la dosar.

        Procedura de citare este legal îndeplinită.
        În referatul oral asupra cauzei, grefierul de şedinţă arată că reclamanta nu a depus la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 2000 lei, aferentă cererii de chemare în judecată, după care:
        Reprezentantul convenţional al reclamantei depune la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 2000 lei, aferentă cererii de chemare în judecată.

        Instanţa ia act că reclamanta face dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 2000 lei, stabilită în sarcina sa.
        Reprezentantul convenţional al pârâtei solicită ca, în temeiul art. 953 alin. 1 Cod procedură civilă, reclamanta să fie obligată la plata unei cauţiuni. Totodată, depune la dosar înscrisuri în susţinerea apărării, comunicând un exemplar şi reclamantei.
        Instanţa, în temeiul art. 962 Cod procedură civilă, constată că este competentă general, material şi teritorial în soluţionarea prezentei cauze.
        De asemenea, instanţa, în temeiul art. 258 Cod procedură civilă, încuviinţează, pentru ambele părţi proba cu înscrisuri ca fiind utilă, pertinentă şi concludentă în soluţionarea cauzei.
        Totodată, instanţa, având în vedere că nu mai sunt alte cereri de fomrulat sau probe de administrat, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra cererii de instituire sechestru.
        Reprezentantul convenţional al reclamantei, consilier juridic ####### ######, solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată. Precizează că pe rolul instanţelor din Constanţa există înregistrate, astfel cum a menţionat şi în cuprinsul cererii de chemare în judecată, acţiuni având ca obiect pretenţii privind obligaţii rezultate din contractele încheiate cu societatea pârâtă. Aceste sume nu au fost contestate de către pârâtă. Cu privire la condiţiile instituirii acestei măsuri asiguratorii, apreciază că sunt îndeplinite. Astfel, creanţa deţinută împotriva pârâtei este certă, lichidă şi exigibilă, nefiind achitată de către debitoare, nici în termenele indicate în facturi, nici după punerea în întârziere. Cu privire la navele asupra cărora solicită a se institui sechestrul, apreciază că a făcut dovada proprietăţii prin depunerea certificatelor de naţionalitate şi a înscrisurilor emise de Autoritatea ###### Română. Cu privire la cererea pârâtei de obligare a reclamantei la plata unei cauţiuni, având în vedere valoarea mare a pretenţiilor, solicită stabilirea unui procent minim pentru constituirea acestei cauţiuni, deoarece 10% din valoarea pretenţiilor ar fi o sumă mult prea mare.
        Reprezentantul convenţional al pârâtei solicită respingerea cererii de instituire a sechestrului asigurator, motivat de faptul că sumele au fost achitate de către pârâtă, sens în care creanţa solicitată nu este certă. În ceea ce priveşte acţiunile înregistrate pe rolul instanţei, solicită a se avea în vedere că acestea au ca obiect debitele rezultate din contractele de închiriere încheiate între părţi, iar o parte din sumele pretinse sunt prestaţii servicii asigurate de către reclamant unor nave ce sunt agenturate de către GSPL. De asemenea, reclamanta nu a depus la dosar înscrisuri pentru a face dovada caracterului urgent al cererii de instituire sechestru. Societatea pârâtă are fonduri suficiente pentru a achita o eventuală creanţă certă, lichidă şi existentă a reclamantei, fapt dovedit prin înscrisurile depuse, din care rezultă plăţile efectuate şi depozitele ce însumează peste 1.000.000 euro. Totodată, solicită a se avea în vedere că navele asupra cărora se solicită instituirea sechestrului, se află în conservare, fapt dovedit prin depunerea, la prezentul termen, a certificatelor de conservare. Faţă de toate aspectele învederate, solicită respingerea cererii de instituire sechestru şi obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.
        Instanţa constată închise dezbaterile şi rămâne în pronunţare asupra cererii de instituire sechestru.
 
TRIBUNALUL
 
Deliberând asupra prezentei cereri, constată:
        Prin cererea înregistrată la Tribunalul Constanţa la data de 25.01.2023 sub nr ###/118/2023, reclamanta COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME SA a solicitat  în contradictoriu cu pârâta GRUP SERVICII PETROLIERE LOGISTIC instituirea sechestrului asigurător asupra navei DM155, cu port de înmatriculare Constanţa, număr matricol 8, număr de identificare ANR 155, certificat de naţionalitate ##### ######, proprietatea pârâtei şi a navei ADORNATE, cu port de înmatriculare Constanţa, număr matricol 32, număr de identificare ANR 2795, certificat de naţionalitate ##### ######, proprietatea pârâtei până la soluţionarea definitivă a acţiunii de fond care urmează să fie înregistrată pe rolul instanţelor competente, sub sancţiunea desfiinţării de drept a sechestrului asigurător.
În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că a încheiat cu pârâta contractul de utilizare a infrastructurii portuare şi de prestări servicii nr. 7572/B/2021, iar potrivit art. 6.2 din contract, pârâta, în calitate de agent, avea obligaţia achitării tarifelor convenite în condiţiile art. 5 din contract.
Astfel, în perioada 30.09.2021- 30.11.2022,  pârâta a acţionat în calitate de agent pentru o serie de nave, iar reclamanta a emis facturi pentru un debit principal de 383.346,47 lei. Pentru neachitarea debitului principal în termenul scadent, au fost calculate penalităţi de 404.218,31 lei. În perioada 31.05.2022- 30.11.2022 pârâta a acţionat în calitate de agent pentur o serie de nave, servicii pentru care reclamanta a emis facturi în cuantum de 42.376,87 euro. Pentru neachitarea debitului la scadenţă, s- au calculat penalităţi de 243.482,17 euro.
Reclamanta a comunicat pârâtei că trebuie să plătească suma de 787.564,78 lei reprezentând 383.346,47 lei contravaloare servicii efectuate în contul navelor agenturate şi 404.218,31 lei reprezentând penalităţi de întârziere; 285.859,04 euro reprezentând 42.376,87 euro contravaloare servicii şi 243.482,17 euro penalităţi de întârziere.
Reclamanta a arătat că sumele pretinse în facturi sunt certe, lichide şi exigibile, nefiind achitate de către pârâtă. Pentru facturile emise în perioada 27.04.2020- 30.06.2022 există dosare pe rolul instanţelor judecătoreşti: dosar nr. ####/118/2021, ####/118/2022, ####/118/2022.
Reclamanta urmează să formuleze acţiune în pretenţii împotriva pârâtei pentru debitele pretinse, în cel mult 20 de zile de la data încuviinţării măsurii asigurătorii, potrivit art. 961 alin. 2 C proc civ.
În drept, au fost invocat dispoziţiile art.960 si urm.,, art.######### C.Civ .
În probaţiune, au fost depuse înscrisuri.
Pârâta nu a formulat întâmpinare, dar a depus înscrisuri în probaţiune.
Analizând probele, instanţa reţine următoarele:
În temeiul contractului de utilizare a infrastructurii portuare şi de prestări servicii nr. 7572/B/2021, reclamanta a emis o serie de facturi neachitate de către pârâtă.   
În aceste condiții, reclamanta a solicitat instituirea sechestrului asigurător asupra celor două nave, urmând ca în termen de cel mult 20 de zile de la data încuviințării acestei cereri, să initieze demersurile în vederea introducerii cererii de chemare în judecata în fata instanțelor competente, sub sancțiunea desființării de drept a sechestrului asigurator.
Potrivit art. 960 C.Proc.Civ., creditorul poate solicita înfiinţarea sechestrului asigurător asupra unei nave, în condiţiile prezentei secţiuni, precum şi ale secţiunii 1 a prezentului capitol care se aplică corespunzător, cu respectarea convenţiilor internaţionale asupra sechestrului navelor la care România este parte.
        Conform art. 961 alin.1) C.Proc.Civ., „în cazuri urgente, cererea de înfiinţare a sechestrului asigurător asupra unei nave se poate face chiar şi înaintea introducerii acţiunii de fond. În acest caz, creditorul care a obţinut instituirea sechestrului asigurător este obligat să introducă acţiunea la instanţa competentă sau să iniţieze demersurile pentru constituirea tribunalului arbitral într-un termen de cel mult 20 de zile de la data încuviinţării măsurii asigurătorii”.
Potrivit art. 953 Cod procedură civilă, creditorul care nu are un titlu executoriu, dar a cărui creanţă este constatată în scris şi este exigibilă, poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, dacă dovedeşte că a intentat cerere de chemare în judecată. El poate fi obligat la plata unei cauţiuni în cuantumul fixat de către instanţă.
(3)Instanţa poate încuviinţa sechestrul asigurător chiar şi atunci când creanţa nu este exigibilă, în cazurile în care debitorul a micşorat prin fapta sa asigurările date creditorului sau nu a dat asigurările promise ori atunci când este pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească averea. În aceste cazuri, creditorul trebuie să dovedească îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute la alin. (1) şi să depună o cauţiune, al cărei cuantum va fi fixat de către instanţă”
Conform art. 1057 alin. 2 C. proc. civ„Dacă legea nu prevede altfel, cauţiunea nu va reprezenta mai mult de 20% din valoarea obiectului cererii, iar în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, nu va putea depăşi suma de 10.000 lei.”
Aşadar, măsurile asigurătorii constituie mijloace procesuale puse la îndemâna creditorilor pentru a putea împiedica înstrăinarea sau degradarea, în timpul judecăţii, a averii debitorului asigurând astfel executarea hotărârii viitoare. Prin urmare, ele au drept scop indisponibilizarea bunurilor urmăribile ale datornicului pentru a se evita dispariţia sau deteriorarea lor ori diminuarea activului patrimonial al debitorului care, astfel, nu mai poate dispune de aceste bunuri.
Astfel, atât sechestrul asigurător reprezintă un beneficiu legal acordat creditorului în vederea garantării executării titlului executor pe care îl va obţine în viitor.
În legătură cu condiţiile de înfiinţare a sechestrului asigurător, art. 953 alin. 1 C. pr. civ. instituie mai multe condiţii, şi anume: creditorul sa nu aibă un titlu executoriu, creanţa creditorului să fie exigibilă, să fie constatată prin înscris, creditorul să facă dovada că a declanşat procesul prin care tinde la realizarea creanţei sale.
Având în vedere înscrisurile administrate în dosar, instanţa reţine că reclamanta a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 953 C. pr. civ., în sensul că deţine o creanţă constatată în scris, astfel cum reiese din Contractul de utilizare a infrastructurii portuare şi de prestări servicii specifice în relaţia cu agenţii nr. 7572/B/2021.
În cauză, s-a dovedit şi caracterul exigibil al obligaţiei de plată al pârâtei, astfel cum rezultă din dispoziţiile art. 5 din contract.
Instanţa va respinge ca nefondate apărările pârâtei în sensul că  achitat debitul pretins de către reclamantă întrucât prin plăţile efectuate de către pârâtă în data de 03.01.2023 şi 10.01.2023 nu s-a probat achitarea integrală a debitului pretins de către reclamantă.
Astfel, din înscrisurile cauzei, rezultă că prin adresele emise la 27.10.2022, reclamanta a solicitat pârâtei plata sumei de 1.271.266.68 lei , respectiv 833.054,19 euro.
La data de 02.11.2022 pârâta a înţeles să efectueze o serie de plăţi către reclamantă, astfel încât, prin adresa emisă la 16.11.2022 reclamanta a redus cuantumului pretenţiilor sale la suma de 788.714,99 lei şi 306.870,84 euro.
Prin apărările formulate, pârâta a susţinut că a achitat diferite sume de bani către reclamantă la 09.01.2023 şi 10.01.2023, însă din înscrisurile depuse nu rezultă că aceste sume acoperă debitele restante cu care pârâta figurează în evidenţele reclamantei la data de 10.01.2023, astfel cum apare în situaţia sintetică a facturilor emise şi neîncasate defalcat pe nave, la data de 10.01.2023 (filele 85- 86 dosar).
Pe cale de consecinţă, reţinând că s-a făcut dovada de către reclamante a întrunirii condiţiilor de admisibilitate ale sechestrului asigurător, instanţa apreciază că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 953 C. pr. civ. , motiv pentru care va admite prezenta cerere.
În temeiul art. 953 teza a II a C. proc. civ., raportat la dispoziţiile art. 1057 alin 2 C proc civ, instanţa apreciază necesară depunerea de către reclamantă a unei cauţiuni de 5% din valoarea creanţei afirmate.
Cât priveşte cuantumul cauţiunii, instanţa are în vedere pe de o parte interesul reclamantei, iar pe de altă parte interesul pârâtei-debitoare (obligarea creditoarei la plata unei sume infime, cu titlu de cauţiune, ar duce la indisponibilizarea bunurilor debitorului doar cu îndeplinirea condiţiilor prev. de art. 953 alin. 1 C.pr.civ., fără ca acest lucru să atragă vreo consecinţă patrimonială pentru creditoare, ceea ce poate duce la exercitarea abuzivă a dreptului de a solicita această măsură asigurătorie).
        În ceea ce priveşte cerinţa introducerii acţiunii asupra fondului pretenţiilor, instanţa reţine  că, în cazul sechestrului asigurător al navelor civile, legiuitorul a instituit prin art. 961 alin.1 C. Proc. Civ. o excepţie de la regula generală prevăzută de art. 953 alin.1 C. Proc. Civ., respectiv posibilitatea instituirii măsurii asigurătorii şi înainte de introducerea acţiunii de fond, în cazuri urgente.
Or, faţă de specificul activităţilor maritime, instanţa apreciază că cerinţa urgenţei este justificată de posibilitatea ca nava să părăsească portul de staţionare, îngreunând astfel situaţia creditorului ce urmăreşte valorificarea dreptului său de creanţă.
În ceea ce priveşte apărările pârâtei în sensul că nava Adornate se află în conservare, astfel cum rezultă din adresa emisă la data de 10.10.2016 de către Căpitănia portului Constanţa, instanţa reţine că scopul urmărit prin instituirea sechestrului asigurător poate fi realizat şi în aceste condiţii, iar prevederile legale nu împiedică instituirea unei măsuri asigurătorii asupra navei.
Astfel, se reţine că potrivit Ordinului nr. 1658 din 13 noiembrie 2012 pentru aprobarea Normelor privind organizarea parcurilor reci de nave şi a Normelor privind organizarea iernaticelor de nave, Proprietarii/Operatorii de nave pot organiza parcuri reci de nave care nu mai efectuează transporturi navale ca urmare a restrângerii activităţii, nave în conservare, nave în aşteptare pentru reparaţii, nave scoase din exploatare.
Or, din adresa nr. 103835/10.10.2016 emisă de Căpitănia portului Constanţa, rezultă că velierul  Adornate aflat în dana 104 a portului Constanţa intră în conservare, urmând ca la navă să fie menţinut un echipaj minim de siguranţă, să fie menţinute în funcţiune instalaţiile de vitalitate şi instalaţia de stins incendii.
        Pentru toate aceste considerente, apreciind întrunite toate condiţiile prevăzute de lege, instanţa va admite cererea şi va institui măsura sechestrului asigurător asupra  navei DM155, cu port de înmatriculare Constanţa, număr matricol 8, număr de identificare ANR 155, certificat de naţionalitate ##### ######, proprietatea pârâtei şi a navei ADORNATE, cu port de înmatriculare Constanţa, număr matricol 32, număr de identificare ANR 2795, certificat de naţionalitate ##### ######, proprietatea pârâtei până la soluţionarea definitivă a acţiunii de fond care urmează să fie înregistrată pe rolul instanţelor competente, sub sancţiunea desfiinţării de drept a sechestrului asigurător.
         
 
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE
 
Admite cererea formulată de reclamanta ######## ######### ############# ########## ######## SA, cu sediul în Constanţa, Incinta Port, gara Maritimă, Judeţul Constanţa, în contradictoriu cu pârâta #### ######## ########## ######## SRL, cu sediul în Năvodari, Incinta Port Midia, camera nr. 7,  Judeţul Constanţa.
Instituie măsura sechestrului asigurător asupra navei DM155, cu port de înmatriculare Constanţa, număr matricol 8, număr de identificare ANR 155, certificat de naţionalitate ##### ######, proprietatea pârâtei şi a navei ADORNATE, cu port de înmatriculare Constanţa, număr matricol 32, număr de identificare ANR 2795, certificat de naţionalitate ##### ######, proprietatea pârâtei, măsură dispusă până la soluţionarea acţiunii de fond ce urmează a fi introdusă într-un termen de cel mult 20 de zile de la data încuviinţării măsurii asigurătorii.
Stabileşte în sarcina reclamantei obligaţia consemnării unei cauţiuni de 5 % din valoarea creanţei afirmate, în termen de 10 zile de comunicarea prezentei încheieri.
Executorie.
Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare, ce se depune la Tribunalul Constanţa.
Pronunţată astăzi, 26.01.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”.
 

Povestea velierului Adornate


Adornate este o goeleta autentica cu o tinuta extrem de eleganta si impunatoare, construita in anul 1961 ca pescador, transformata in goeleta in 1997 si reconditionata in 2006. Este o nava proiectata special pentru toti iubitorii luxului si aventurilor inedite pe mare. De-a lungul timpului a navigat pe intreaga Mediterana de la Insulele Baleare, Barcelona si Valencia pana pe Riviera Franceza de la Marsilia la Monte Carlo. Inchiriata in tari ca Italia, Croatia si Grecia, Adornate a participat la cele mai importante evenimente maritime din Marea Mediterana, printre care amintim Cannes Royal Classics, Voiles de Saint Tropez si Lycamobile Mediterranean Tall Ships Regatta 2013.
 

Intre 21 septembrie si 7 octombrie 2013, Adornate a participat la Lycamobile Mediterranean Tall Ships Regatta 2013, competitie organizata de fundatia Sail Training International, nominalizata in 2007 pentru Premiul Nobel pentru activitatea sa in slujba promovarii intelegerii interculturale si prieteniei. Adornate a devenit astfel primul velier civil care a reprezentat Romania la o Regata Internationala de Tall Ships. Intrecandu-se cu 35 veliere din intreaga lume, echipajul velierului hotelului Vega din statiunea Mamaia, a castigat 3 premii in cadrul competitiei: “Most impressive arrival in Barcelona” (trofeu oferit de primarul Barcelonei), trofeul pentru nava din categoria sa care a parcurs cea mai mare distanta pentru a incepe competitia din Portul Barcelona si cel mai important premiu al Regatei organizate de Sail Training International, votat de comandantii tuturor navelor participante – “The Friendship Trophy & Flag”, pentru nava si echipajul care au contribuit cel mai mult la incurajarea prieteniei si intelegerii interculturale pe parcursul competitiei.
 

Adornate si Bricul Mircea au reprezentat Romania la Black Sea Tall Ships Regatta


Adornate, velierul hotelului Vega, a participat intre 30 aprilie si 27 mai 2014, la prima competitie a navelor cu vele desfasurata exclusiv in Marea Neagra, SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2014.

SCF Black Sea Tall Ships Regatta s-a desfasurat intre 30 aprilie si 27 mai 2014 pe traseul Varna – Novorosiisk – Sochi – Constanta. La finalul cursei, intreaga flota participanta a ramas in portul Constanta intre 24 si 27 mai pentru ceremonia de premiere, iar navele au putut fi vizitate de catre public. Regata a fost organizata in Romania de Navigator Yacht Club, in parteneriat cu Academia Navala Mircea cel Bătrân, Compania Nationala “Administratia Porturilor Maritime” si Primaria Municipiului Constanta. Sponsorii locali ai evenimentului au fost: Hotel Vega – Mamaia, EximBank si Pepsi.
 

Planul de navigatie Adornate


Adornate este o goeleta cu doua catarge unul la prova si altul la pupa, pe care se gasesc panze multiple aflate la diferite grade de inclinare fata de axa de simetrie a navei pentru a capta cat mai bine forta vantului. Manevrele de navigatie in volte se executa foarte usor. Echipajul de la bord este compus din profesionisti foarte bine instruiti.
 

Capacitate


Pentru croaziere lungi nava are o capacitate de cazare pentru 18 persoane, in 9 camere duble. Pentru croaziere scurte aceasta poate acomoda la bord pana la 30 de persoane. Adornate este disponibil si pentru inchirieri in regim privat – charter. Va putem oferi consiliere in organizarea evenimentului astfel incat sa aveti parte de o experienta de neuitat alaturi de cei dragi.
 

Facilitati Adornate


Velierul Adornate, cu o lungime de 45 metri, poate naviga marile lumii timp de 70 de zile, in medie, fiind dotat cu un puternic motor diesel Cummins de 380 cai putere si un rezervor de 17.000 litri. La bordul navei exista un cash bar dotat cu racoritoare si snacksuri. Interiorul acestui velier exclusivist este construit din lemn masiv si este prevazut cu o spatioasa camera de zi potrivita atat pentru intalniri de afaceri, intalniri private, spatiu de lucru cat si pentru momentele de relaxare. Oaspetii cu o agenda incarcata pot utiliza biroul de lucru complet echipat disponibil la bordul navei. De asemenea, puntea spatioasa a velierului este special proiectata pentru va bucura de clipele individuale de relaxare si rasfat, dar si pentru activitatile de grup. Adornate va ofera servicii de inalta clasa ce raspund pana la cel mai mic detaliu exigentelor celor mai pretentiosi oaspeti.
 
Sursă motivare: https://www.rejust.ro/ - Rejust.ro

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 
Citește și:

Prima reacție oficială a Grup Servicii Petroliere după punerea sub sechestru asigurator a velierului ADORNATE


 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nord Marine SRL cere insolvența GSP Offshore SRL, administrată de Gabriel Valentin Comănescu!

26 May 2023 1409

Ce au decis magistrații de la Curtea de Apel Constanța cu privire la procesul în care s-a pus sechestru pe cele două nave deținute de Grup Servicii Petroliere Logistic

16 Feb 2023 1380

Sechestru pe nava Adornate. Noutăți în dosarul dintre Grup Servicii Petroliere Logistics SRL și CN APM SA Constanța

31 Jan 2023 1086

Prima reacție oficială a Grup Servicii Petroliere după punerea sub sechestru asigurator a velierului ADORNATE

27 Jan 2023 1743

Sechestru asigurator pus pe velierul ADORNATE, deținut de Grup Servicii Petroliere Logistic SRL

26 Jan 2023 1455

Cum motivează judecătorii decizia prin care s-a suspendat insolvența Grup Servicii Petroliere Logistic SRL

10 Nov 2022 2550

Comănescu - „A fost o neînțelegere! Totul a fost plătit! Nu există niciun caz“ Tribunalul a dispus intrarea în insolvență a Grup Servicii Petroliere Logistic SRL, însă procedura a fost suspendată

26 Oct 2022 5952

Contract reziliat. Litigiu între CNAPMC și una dintre firmele lui Gabriel Comănescu. Ce spune omul de afaceri?

23 Oct 2022 1999

ANAF a anulat licitația privind vânzarea velierului ADORNATE, deținută de Grup Servicii Petroliere Logistic SRL!

18 Jul 2022 1643

ANAF scoate Velierul Adornate la vânzare. Când va avea loc licitația (DOCUMENT)

13 Jul 2022 1974

Undă verde de la Mediu pentru o platformă tehnologică în Portul Midia. Cine investește

31 Jan 2022 1644

A fost completat obiectul de activitate al Grup Servicii Petroliere Logistic SRL

14 Dec 2020 2156

Consiliul Concurenței a autorizat transferul unor active și activități la grupul Rohrer către grup servicii petroliere

04 Nov 2019 1876

Obiectul secundar de activitate al Grup Servicii Petroliere Logistic SRL a fost completat

18 Apr 2019 1860

Surse Gabriel Comănescu, de la GSP, va fi socru mic

07 Jun 2017 7332