Tribunalul Constanța motivează de ce dr. Halichidis nu trebuia demisă din fruntea Spitalului de Infecțioase din oraș! Se știa de lipsa autorizaţiei de securitate în caz de incendiu

Dr. Stela Halichidis
  • Este vorba despre procesul deschis de Stela Halichidis după demiterea sa de la conducerea Spitalului de Boli Infecțioase Constanța în urma incendiului care a cuprins unitatea medicală ce servea drept spital suport Covid-19 și în care au murit mai multe persoane internate la Secția de Terapie Intensivă a unității.
  • Pe parcursul desfășurării procesului, managerul demis al Spitalului de Boli Infecțioase a arătat că „nu i se poate imputa o pretinsă abatere constând în funcţionarea unităţii sanitare în absenta autorizaţiei de securitate în caz de incendiu“.
  • A spus fostul manager al spitalului că lipsa autorizației era „cunoscută la nivelul tuturor factorilor decizionali şi, deşi în mod repetat a învederat lipsa acesteia şi a efectuat demersuri pentru eliberarea sa, aceasta nu a fost eliberată şi nici nu s-au luat măsuri pentru încadrarea unităţii sanitare în condiţiile cerute de lege pentru eliberarea acestei autorizaţii“.
  • Cazul a ajuns acum la Curtea de Apel Constanța, unde se va decide data judecării recursului.
Negru pe alb: judecătorii Secției de Contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Constanța au constatat nemotivarea dispoziției primarului Vergil Chițac privind încetarea contractului de management a dr. Stela Halichidis la conducerea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța!
 
Este vorba despre procesul deschis de Stela Halichidis după demiterea sa de la conducerea Spitalului de Boli Infecțioase Constanța în urma incendiului care a cuprins unitatea medicală ce servea drept spital suport Covid-19 și în care au murit mai multe persoane internate la Secția de Terapie Intensivă a unității.
 
Judecătorii au vorbit pe larg în motivarea deciziei prin care i-au dat dreptate fostului manager al spitalului despre nemotivarea actului administrativ reprezentat de dispoziția primarului „atât în fapt cât şi în drept“, constatând „caracterul nelegal al acestuia în limitele învestirii instanţei prin motivele de nelegalitate invocate“.
 
În plus, pe parcursul desfășurării procesului, managerul demis al Spitalului de Boli Infecțioase a arătat că „nu i se poate imputa o pretinsă abatere constând în funcţionarea unităţii sanitare în absenta autorizaţiei de securitate în caz de incendiu“.
 
A spus fostul manager al spitalului că lipsa autorizației era „cunoscută la nivelul tuturor factorilor decizionali şi, deşi în mod repetat a învederat lipsa acesteia şi a efectuat demersuri pentru eliberarea sa, aceasta nu a fost eliberată şi nici nu s-au luat măsuri pentru încadrarea unităţii sanitare în condiţiile cerute de lege pentru eliberarea acestei autorizaţii“.
 
Nu în ultimul rând, fostul manager a arătat că a dispus luarea tuturor măsurilor ce se puteau lua pentru creșterea siguranței în caz de incendiu, precizând, totodată, că „încetarea/suspendarea activităţii unităţii sanitare în absenţa autorizației pentru securitate la incendiu nu era în competenţa sa“.
 
„Succesiune de manifestări cel puțin confuze ale acțiunii administrative“
 
În plus, judecătorii au mai reținut în hotărâre calificativul „Foarte bine“ primit de dr. Stela Halichidis la evaluarea managerială cu doar trei luni înainte de demiterea sa, fiind recomandată continuarea activității de management.
 

„În sensul concluziei absenţei unei fundamentări factuale adecvate pentru actul administrativ contestat, respectiv inclusiv a existenţei unei neconcordanţe factuale semnificative furnizată chiar de emitentul actului administrativ, Tribunalul mai constată că anterior prin Raportul de evaluarea a managerului S C B I C pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020 mr. 131662/02.07.2021 –ultimul raport de evaluare a reclamantei în calitatea de manager al S C B I C conform Contractului de management nr. 94762/08.06.2018 – f. 33 vol. I, întocmit la nivelul lunii iulie 2021, s-a acordat calificativul maxim Foarte Bine, consecinţă a realizării punctajului şi s-a recomandat continuarea activităţii de management în vedere îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor propuşi, deci cu 3 luni anterioare emiterii actului administrativ contestat evaluarea managerului efectuată de către pârât corespundea calificativului maxim Foarte bine, iar ulterior -după aproximativ 3 luni- aceeaşi activitate managerială determina încetarea Contractului de management nr. 94762/08.06.2018 prin emiterea unui act administrativ nelegal, fără expunerea unor elementele factuale care să reprezinte o motivare suficientă şi adecvată, succesiune de manifestări cel puţin confuze ale acţiunii administrative pe fundalul unei tragedii soldată cu pierderea de vieţi omeneşti“.
 
Cazul, ajuns la Curtea de Apel

 
Dosarul în care dr. Stela Halichidis a câștigat anularea dispoziției de primar prin care a fost demisă din funcție, dar și drepturile salariale ce i se cuveneau pentru perioada în care a fost demisă a ajuns la Curtea de Apel Constanța în urma recursurilor declarate de Municipiul Constanța prin Primar și de Primarul Municipiului Constanța.
 
Cazul are indicativul 8309/118/2021 și a ajuns pe rolul Secției de Contencios administrativ și fiscal a Curții miercuri, 10 mai 2023, urmând ca dosarul să fie repartizat aleatoriu și să se stabilească data judecării recursului.
 
În hotărârea atacată de municipalitate, judecătorii arată că „pe cale de consecinţă constatând nemotivarea actului administrativ reprezentat de Dispoziţia nr. 5199 din data de 04.10.2021 privind încetarea Contractului de management nr. 94762/08.06.2018 al doamnei (...), manager al S C B I C emisă de Primarul Municipiului Constanța, din ambele perspective -atât în fapt cât şi în drept, deci caracterul nelegal al acestuia în limitele învestirii instanţei prin motivele de nelegalitate invocate, Tribunalul va admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta H S şi va anula Dispoziţia nr. 5199 din data de 04.10.2021 privind încetarea Contractului de management nr. 94762/08.06.2018 al doamnei H S, manager al S C B I C emisă de Primarul Municipiului Constanța“.
 
Judecătorii au mai spus că „Tribunalul reiterează că este imperativ necesară existenţa unei motivări în drept a actului administrativ chiar de către emitentul actului administrativ -învestit de către consiliul de administraţie exclusiv cu o propunere de încetare a contractului de management, motivare proprie, prin expunerea unor elemente factuale filtrate şi asumate de chiar emitentul actului administrativ, care cu precădere în cauză se impunea în mod suplimentar în raport de neconcordanţa anterior expusă -formularea unei propuneri de demitere a managerului urmată de emiterea actului administrativ având ca obiect încetarea contractului de management“.
 
De asemenea, instanța a apreciat că dispoziția primarului privind încetarea contractului de management are o motivare „exclusiv formală şi deficitară, deci insuficientă şi care nu corespunde standardelor de legalitate“.
 
Reclamanta nu avea competența de înceta sau suspenda activitatea spitalului, în lipsa autorizației
 
Anterior, în motivarea acțiunii formulate în instanță, dr. Stela Halichidis a arătat printre altele, prin avocatul său că „înscrisurile la care pârâtul a făcut trimitere nu sunt motivate în fapt şi în drept, în sensul că acestea nu cuprind împrejurările de fapt care au fundamentat propunerea de încetare a contractului de management, nu cuprind norma de drept substanțial ori prevederea contractuală care ar fi fundamentat propunerea menţionată şi nici raţionamentul urmat pentru încadrarea situaţiei de fapt în ipoteza reglementată generic de normă“.
 
„Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație nr. 01/10.2021 consemnează discuţiile şi punctele de vedere exprimate în cadrul acesteia, urmare incendiului produs la data de 01.10.2021, fără însă ca, din cuprinsul său, să rezulte: (i) ordinea de zi a şedinţei extraordinare astfel desfăşurate, respectiv chestiunile asupra cărora membrii Consiliului de Administrație ar fi trebuit să îşi exprime votul; (ii) documentaţia care ar fi fundamentat punctele înscrise pe ordinea de zi şi care ar fi trebuit cunoscută de membrii Consiliului de Administrație tocmai în scopul exprimării votului; (iii) acţiunile / inacţiunile imputate reclamantei, cu trimitere la atribuţiile care îi reveneau în temeiul contractului de management, fişei postului ori dispoziţiilor legale şi care s-a pretins a fi fost neîndeplinite/îndeplinite în mod necorespunzător, însoţite de dovezile pe care s-ar fi fundamentat o asemenea imputare“.
 
„Astfel, lipsesc abaterile imputate reclamantei şi probele pe care s-ar fi întemeiat. Reclamanta a susţinut că acestea sunt nelegale nu numai pentru că nu sunt motivate în fapt şi în drept, dar şi pentru că, în absenţa indicării acţiunilor/inacţiunilor imputate, cu trimitere la atribuţiile care îi reveneau în temeiul contractului de management, fişei postului ori dispoziţiilor legale şi care s-a pretins a fi fost încălcate, neîndeplinite / îndeplinite în mod necorespunzător, însoţite de dovezile pe care s-ar fi fundamentat o asemenea imputare, se încalcă în mod vădit dreptul de a formula o apărare corespunzătoare“, a mai spus dr. Stela Halichidis în cererea de chemare în judecată.
 
Foarte important, se arată în decizia instanței că „a apreciat reclamanta faptul că nu i se poate imputa o pretinsă abatere constând în funcţionarea unităţii sanitare în absenta autorizaţiei de securitate în caz de incendiu. Lipsa autorizaţiei menţionate era cunoscută la nivelul tuturor factorilor decizionali şi, deşi în mod repetat a învederat lipsa acesteia şi a efectuat demersuri pentru eliberarea sa, aceasta nu a fost eliberată şi nici nu s-au luat măsuri pentru încadrarea unităţii sanitare în condiţiile cerute de lege pentru eliberarea acestei autorizaţii. De asemenea, a arătat că, la nivel organizatoric intern, a dispus luarea tuturor măsurilor care s-ar fi putut lua pentru creşterea siguranței în caz de incendiu, iar faptul că şi-a îndeplinit corespunzător atribuţiile ce îi reveneau s-a reflectat şi în calificativele acordate urmare evaluărilor anuale a activităţii pe care a desfăşurat-o în cadrul S B I“.
 
Mai mult, dr. Halichidis a arătat că nu avea comeptența de a dispune încetarea sau suspendarea activității spitalului în lipsa autorizației:
 
„Reclamata a susţinut că nici potrivit atribuţiilor inserate în cuprinsul contractului de management, nici în temeiul vreunei dispoziţii legale, nu avea competenta de a dispune încetarea ori suspendarea activităţii unităţii sanitare în cazul lipsei autorizaţiei de securitate la incendiu. În plus, se impune a fi avut în vedere şi contextul pandemic existent începând cu primăvara anului 2020, context în care S B I era singura unitate medicală specializată în boli infecţioase de la nivelul municipiului C şi cea care deţinea cea mai mare capacitate de tratare a bolnavilor de Covid 19“.
„Reclamanta a precizat că, în concret, nu s-ar putea reține, în sarcina sa, săvârșirea unei «abateri de la legislaţia în vigoare care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea pacienţilor sau a salariaţilor», nu numai pentru că aceasta a rămas, în concret, neindicată, dar şi pentru că a dispus luarea tuturor măsurilor aflate în competenţa sa pentru asigurarea securităţii la incendiu, iar încetarea/suspendarea activităţii unităţii sanitare în absenţa autorizației pentru securitate la incendiu nu era în competenţa sa“, se mai precizează în hotărârea judecătorilor.
 
Acum, dosarul a ajuns la Curtea de Apel Constanța, instanță care va pronunța, în cauză soluția definitivă.
 
Sursa motivare: Sentința civilă Nr. 155/2023 a Tribunalului Constanța
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
EXCLUSIV - „Eu vreau doar să se facă dreptate!“
Stela Halichidis, managerul demis după incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, victorie uriașă în instanță! (MINUTA)

 


Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

UAT Municipiul Constanța contestă executarea silită demarată de dr. Halichidis, fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase! Când se dă verdictul

20 May 2024 592

Municipalitatea trebuie să achite dr. Halichidis, fostul manager SCBI Constanța, salariile restante! Răspunsul Judecătoriei la contestarea executării (MINUTA)

13 Mar 2024 1253

Verdict în așteptare, la Judecătorie, în procesul dintre Primarul Constanței și dr. Stela Halichidis

11 Mar 2024 709

Primarul Municipiului Constanța, în instanță cu dr. Halichidis, fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase! Se contestă executarea

29 Feb 2024 893

Primarul Constanței proces cu dr. Stela Halichidis! Nemulțumiri după victoria în instanță a fostului manager de la Infectioase!

03 Jan 2024 3248

Retrospectivă 2023! „Radiografia“ deciziilor cruciale în justiția din Constanța - Civil și Contencios administrativ și fiscal

27 Dec 2023 954

Dr. Stela Halichidis a câștigat! Primarul Vergil Chițac a semnat dispoziția pentru punerea în executare a hotărârii judecătorești!

24 Nov 2023 8950

EXCLUSIV - „Este un act de dreptate!“ Dr. Stela Halichidis a câștigat definitiv procesul cu Primarul Municipiului Constanța! (MINUTA)

16 Oct 2023 4369

Judecătorii de la Curtea de Apel mai au nevoie de timp în procesul intentat de dr. Halichidis Primarului Constanței

02 Oct 2023 872

Demisă după tragedia de la Infectioase Zi decisivă pentru dr. Stela Halichidis în procesul cu Primarul Constanței. A câștigat în primă instanță

01 Oct 2023 1936

Dr. Halichidis, la judecată cu Primarul Municipiului Constanța! S-a stabilit data pronunțării

19 Sep 2023 1255

Noutăți din ancheta incendiului de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța! Urmează eventuale puneri sub acuzare

03 Aug 2023 2171

Curtea de Apel Constanța, anunț important! Este vizat cazul medicului Stela Halichidis, managerul demis după incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța!

20 Jun 2023 2245

Un nou pas făcut în extinderea capacității Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța!

27 May 2023 1407

Demisă în urma incendiului din octombrie 2021 Dr.Stela Halichidis, fostul manager al Spitalului de Infecțioase, l-a învins în instanță pe PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANTA! Nemulțumiri

08 May 2023 2541