Justitie

Unitatea Administrativ-Teritorială Constanţa, semi-victorie în faţa Curţii de Conturi (document)

Unitatea Administrativ-Teritorială (UAT) Constanţa a înregistrat o semi-victorie în faţa Curţii de Conturi. Tribunalul Constanţa a decis anularea unei măsuri dispus de Curtea de Conduri, speţa vizând, potrivit datelor oficiale, angajarea de cheltuieli de sponsorizare pentru realizarea proiectului „Sărbătoarea recoltei şi vinului dobrogean, ediţia a V-a, 2012“.
 
În concret, reclamanta, Unitatea Administrativ-Teritorială (UAT) Constanţa, a formulat contestaţie împotriva Deciziei 32/08.09.2016 emise de intimata Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi a Judeţului Constanţa. Pe scurt, UAT Constanţa a contestat măsurile dispuse la pct. II.3, II.4, II.5, II.6 şi II.7“, măsuri pe care le vom detalia în continuare, exact aşa cum au fost ele menţionate în actele oficiale.
 
În motivarea Tribunalului Constanţa se arată că, în cadrul primei măsuri, s-a dispus „stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciului cauzat de plata nelegală a sponsorizării F F şi recuperării în totalitate a prejudiciului precum şi a foloaselor necuvenite“.

Bani pentru fundaţie  

„Apreciază constatarea organului de control ca reprezentând o greşită interpretare a prevederilor legale aplicabile, acesta omiţând a observa că prevederile al. 2 al art. 3 din Legea 32/1994 reprezintă o veritabilă excepţie de la regula instituită potrivit art. 3 al. 1 din Legea 32/1994. În sensul interpretării cu privire la modalitatea de aplicare a prevederilor legale citate, stă şi punctul de vedere exprimat de către ANAF - DGRFP C - Biroul Metodologie Asistenţă pentru Contribuabili conform Adresei nr. 81958/12.06.2013, prin care se arată că, « (...) instituţiile şi autorităţile publice precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome pot efectua sponsorizări în conformitate cu prevederile Legii 32/1994 privind sponsorizarea doar în situaţia în care beneficiari ai sponsorizării nu sunt persoane fizice si asociaţii familiale». Totodată, arată că, cu ocazia controlului efectuat în cursul anului 2013 care a vizat exerciţiul bugetar al anului 2012 exact acelaşi tip de contract de sponsorizare perfectat cu exact aceeaşi entitate juridică a fost găsit ca fiind încheiat cu respectarea prevederilor legale în materie, singurele aspecte nelegale constatate limitându-se doar la cheltuieli efectuate cu tipăriturile, afişe, bannere, dar nu însăşi legalitatea perfectării contractului în sine. Trebuie deopotrivă avut în vedere că Municipiul Constanţa este fondator al F F şi este reprezentat în cadrul acestei fundaţii de către Primarul Municipiului, care este şi membru în Consiliul Director, aspect ce a fost însă omis a fi avut în vedere“, potrivit motivării. 

Ajutoare de încălzire  

„2. La pct.II.4 privind stabilirea şi recuperarea integrală, în termenul de prescripţie a prejudiciilor generate de plata nelegală din bugetul de stat şi bugetul local a ajutoarelor de încălzire a locuinţei acordate în perioada noiembrie 2015 - mai 2016 pentru acei consumatori care nu au îndeplinit condiţiile de legalitate (care au realizat venituri peste plafonul prevăzut de legea care reglementează aceste drepturi sau care au deţinut depozite la banei mai mari de 3.000 lei), inclusiv a foloaselor nerealizate, potrivit legislaţiei în vigoare şi în termenele de prescripţie prevăzute de lege. Critica măsurii face referire la faptul că Declaraţia 112 este o declaraţie cu caracter anual informaţiile cuprinse în cadrul acesteia putând fi puse la dispoziţia autorităţii administraţiei publice locale abia ulterior finalizării anului în curs. Spre exemplu, declaraţia 112 pe anul 2015 a fost recepţionată in cursul anului 2016 - după data de 31.05.2016, care este data limită de depunere a declaraţiei 112 - însă ajutorul s-ar acorda în anul 2015, la începutul sezonului rece 2015-2016, cererile fiind procesate în cursul lunii octombrie 2015 (pentru că din luna noiembrie 2015 se acordă ajutorul de încălzire)“.

Imposibil de a ţine o evidenţă 

„Din alt punct de vedere, chiar analizând situaţia invocată de către organul de control, solicită a se constata că în mod efectiv este practic imposibil a ţine o evidenţă de natura celei la care se referă organul de control, motivat de următoarele
considerente:
- s-ar impune a exista o bază de date şi un program informatic care să relaţioneze, în timp real, cu bazele de date deţinute de către AJFP C şi cele deţinute de către băncile comerciale, potrivit căruia situaţiile financiare ale persoanelor înscrise în lista persoanelor defavorizate să fie actualizată în timp real, astfel încât la momentul depunerii solicitării de acordare a pachetului de către acestea, să se cunoască cu exactitate situaţia materială a solicitantului;
- dar, chiar şi dacă ar exista o asemenea bază de date, trebuie avut în vedere că aceste relaţii care s-ar furniza de către AJFP Constanţa nu sunt decât unele cu caracter anual şi nu există declaraţii lunare care să fie obligatoriu a fi depuse potrivit reglementărilor fiscale aplicabile; - în această linie de idei se poate observa nu numai faptul că prezentarea informaţiilor cu privire la declaraţiile de venituri ale persoanelor înscrise ca persoane defavorizate este una care ar sosi la noi mult prea târziu, dar deopotrivă ar fi una ineficientă raportat la modalitatea de raportare a acestei informaţii“.

Pachete pentru nevoiaşi  

„3. pct.II.5 - întocmirea unei baze de date în format electronic, în scopul stabilirii situaţiei reale a veniturilor realizate de persoanele care au calitatea de «persoane defavorizate» şi reducerea riscurilor privind persoanele care, sub diferite forme,
încearcă să beneficieze de orice formă de asistentă socială acordată de entitate; identificarea pachetelor lipsă din luna decembrie (sau date de două/mai multe ori aceloraşi persoane) şi luarea de măsuri în consecinţă; extinderea verificărilor asupra tuturor beneficiarilor de ajutoare şi stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciului cauzat bugetului UAT C, prin acordarea în anul 2015 a unor ajutoare sociale de tipul «pachetelor cu alimente», persoanelor care nu întruneau condiţiile legale“.

Alimentele, acordate doar în baza HCLM  

„Critica măsurii face trimitere la faptul că în mod greşit organul de control a considerat că acordarea pachetelor în discuţie ar trebui supusă reglementărilor legale la nivel superior în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare atât timp cât în mod efectiv acordarea acestor ajutoare nu se face conform acestor prevederi legale, ci are loc doar în baza HCLM nr.207/2.10.2014 privind acordarea pachetelor cu alimente pe anul 2016 prin care au fost stabilite criteriile privind calitatea de persoană defavorizată. In lumina acestei reglementări solicită a se constata că în mod nelegal organul de control a înţeles a institui şi alte condiţii pentru acordarea acestor pachete, decât cele care sunt în mod strict limitativ enumerate potrivit HCLM 207/2014, opinie cu caracter nelegal cât timp nu s-a avut în vedere cu ocazia edictării actului normativ Ia nivel local decât anumite situaţii strict determinate, în care persoanele defavorizate pot avea calitatea de beneficiari“.

Beneficiarii  

„În referire la interpretarea finală a Curţii de Conturi, urmare notelor explicative potrivit cărora «nu pot primi pachete persoanele care au pensii mai mari de 1.000 lei, dar pot primi dacă realizează venituri din salarii mai mari de 1.000 lei», aceasta nu este doar eronată dar este şi contrară HCLM 207/2014 potrivit căreia persoanele beneficiare nu pot fi decât: pensionarii cu venituri de până la 1.000 lei, persoane de peste 60 de ani ce nu realizează venit, persoanele cu handicap, persoanele beneficiare de venit minim garantat conform Legii 416/2001 cu vârstă de peste 18 ani, categoriile de persoane care beneficiază de acordarea serviciilor sociale furnizate de asociaţii si fundaţii.
 
Nicăieri, potrivit HCLM 207/2014, nu se precizează că pot avea calitatea de beneficiari, pentru acordarea pachetelor cu alimente, persoanele care au calitatea de salariaţi, indiferent de cuantumul venitului salarial - mai mic sau mai mare de 1.000 lei“, conform motivării.

Ajutor pentru transportul în comun  

„4.pct II.6 Stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciului cauzat bugetului U.A.T.M. C, prin plata nelegală în anii 2013-2015 a transportului urban unor persoane care nu întruneau condiţiile legale şi recuperarea acestuia în cadrul termenului legal de prescripţie, şi urmărirea permanentă a modului de efectuare a cheltuielilor din fondurile publice, astfel încât acestea să corespundă atât cerinţelor legale cât şi specificului activităţii entităţii.
 
Critica măsurii face trimitere la acceptarea la plată a deconturilor privind transportul în comun de către RATC C pentru unele categorii de persoane defavorizate, respectiv pentru pensionari cu pensii mai mici de 1000 lei, Primăria Constanţa prin Biroul Buget are la bază un decont semnat de toată conducerea RATC, conducere care îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor prezentate. In spatele decontului se află formulare întocmite de casiere RATC în care se menţionează numărul de abonamente sociale“.
  
„5. pct. II.7 Stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciului cauzat de utilizarea în mod gratuit de către o persoană de drept privat, în perioada 2002 -2015, a unui teren proprietate privată a UATM C în suprafaţă de 2.690,20 mp; stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciului cauzat de închirierea de către concesionar a terenului proprietate privată a UATM C destinat realizării obiectivului «Revitalizare Urbană Zona Luna Park» Staţiunea M - Agrement; analizarea obiectului contractelor de concesiune încheiate la nivelul UATM C şi a clauzelor contractuale. Efectuarea de controale în vederea verificării modului de respectare a clauzelor contractuale, a situaţiei reale a suprafeţelor ocupate de obiectivele edificate pe terenurile concesionate şi dispunerea de măsuri în conformitate cu contractele încheiate şi în interes local; recuperarea în totalitate a prejudiciilor, inclusiv a foloaselor nerealizate“.
 
„Critica măsurii face trimitere la presupusa încălcare a prevederilor contractului de concesiune, solicitând a se constata că în mod efectiv nu se poate reţine nicio încălcare fie a prevederilor contractului de concesiune perfectat cu SC H T H SRL şi nici a prevederilor legale incidente în cauză vizavi de această operaţiune juridică, atât timp cât: contractul de concesiune a rămas neafectat sub aspectul obiectului acestuia, întrucât concesionarul respectă obiectul de activitate impus prin contractul de concesiune, respectiv activitatea de agrement; în mod efectiv, exact utilajele/echipamentele de agrement care au fost indicate cu ocazia perfectării contractului de concesiune sunt cele care se regăsesc în prezent pe terenul ce face obiectul concesiunii; - redevenţa a fost integral achitată, concesionarul fiind la zi cu plata redevenţei contractuale; - scopul contractului de concesiune a fost integral atins atât timp cât terenul respectiv este utilizat pentru derularea activităţilor de agrement cu utilajele/echipamentele ce compun parcul de distracţii, scop avut in vedere prin proiectul «Revitalizare urbană Zona Luna Park, Staţiunea M - Agrement, Spaţiu alimentaţie publică şi Spaţiu comercial galerii» şi nu se află în situaţia în care concesionarul să fi subconcesionat parte din obiect concesiunii, contractele de închiriere perfectate de către acesta neputând fi asimilate subcontractării contractului de concesiune - aceasta deoarece art. 7 pct. 1 din contract interzicea doar subconcesionarea de către concesionar în tot sau în parte a terenului supus concesiunii, fără a interzice alte operaţiuni juridice cu privire la cedarea dreptului de folosinţă asupra terenului“, se mai arată în actele oficiale.
 
Dosarul se află pe rolul Tribunalului Constanţa din data de 28 februarie 2017, cauza fiind trimisă spre soluţionare, potrivit surselor noastre, judecătoarei Cătălina Neacşu. După două termene, instanţa a decis: „Admite în parte contestaţiile conexate Dispune anularea Deciziei 32/087.09.2016 şi a Încheierii nr. VI/80/05.07.2017 emise de intimate sub aspectul măsurii dispuse la pct. II.3 Respinge celelalte pretenţii ca nefondate“. Decizia a fost atacată la Curtea de Apel Constanţa, primul termen fiind stabilit pentru data de 18 octombrie.
 
În motivarea deciziei privind anularea Deciziei 32/087.09.2016 şi a Încheierii nr. VI/80/05.07.2017, judecătoarea Cătălina Neacşu reţine, „potrivit înscrisurilor ataşate, că, în speţă, obiectul misiunii de audit vizează exerciţiul financiar al anului 2015, exerciţiile financiare anterioare fiind verificate, astfel încât, prin raportare la dispoziţiile art. 263 din Regulamentul Curţii de Conturi aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi 155/2014, redeschiderea procedurii de verificare pentru perioada anterioară poate fi realizată numai pentru motive bine întemeiate şi într-un termen de un an de la data certificării situaţiilor financiare“.
 
„Totodată, potrivit aceloraşi dispoziţii legale în vederea redeschiderii procedurii, este necesară hotărârea plenului Curţii de Conturi. Cum în speţă aspectele analizate la pct. II.3 au fost supuse verificării pentru anul 2012 şi nu a fost probată îndeplinirea condiţiilor pentru redeschiderea procedurii de verificare prevăzute prin dispoziţiile anterior menţionate, sub acest aspect, extinderea verificărilor ulterioare în anul 2015 şi pentru anul 2012 apare ca fiind realizată cu nerespectarea acestor dispoziţii legale.
 
Totodată, potrivit înscrisurilor ataşate, sub acest aspect, nu sunt evidenţiate ipotezele reglementate prin pct. 352 din acelaşi Regulament relativ la verificarea concomitentă realizată în cadrul misiunii de audit financiar. Astfel fiind instanţa apreciază că în speţă se impune anularea măsurii stabilite la pct. II.3 urmând să nu mai fie analizate celelalte critici invocate“, conform motivării.
 
Decizia judecătoarei Cătălina Neacşu poate fi citită integral accesând secţiunea „Documente“. 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Contestaţia UAT Eforie, respinsă în instanţă

07 Dec 2018 408

Câţi bani a cerut municipalitatea UAT Municipiul Constanţa a pierdut în instanţă în faţa Herarconi SRL. Povestea completă

29 Nov 2018 565

UPDATE. Ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Constanța. Un singur proiect aflat pe ordinea de zi (galerie foto)

26 Nov 2018 404

La judecată cu UAT şi SPIT Constanţa Carmeco SA, exonerată de la plata obligaţiilor fiscale accesorii de 336.399 de lei

23 Nov 2018 558

UAT Năvodari, obligată să restituie firmei Recon şi Doje SRL peste 100.000 de lei

16 Nov 2018 458

UAT Constanţa, în instanţă cu cei de la Curtea de Conturi. Dosarul, amânat pentru 2019

05 Nov 2018 224

UAT Municipiul Constanţa, la judecată cu Herarconi SRL. Ce se solicită

29 Oct 2018 810

UAT Județul Constanța, la judecată cu Asociația Culturală „Teatrelia”

25 Oct 2018 327

UAT Pecineaga, la judecată cu RAJDP. Ce a decis instanţa

22 Oct 2018 259

Argos SA, obligată în primă instanță să achite UAT - Județul Constanța peste patru milioane de lei

20 Oct 2018 317

La judecată cu Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Constanţa Judecătorii au respins acţiunea Fundaţiei Umanitare „Clopot“

18 Oct 2018 811

Activitatea de capturare a câinilor fără stăpân, suspendată Federaţia pentru Protecţia Animalelor a chemat la judecată UAT Constanţa

16 Oct 2018 6203

UAT Constanţa şi Curtea de Conturi încearcă să anuleze o decizie a Tribunalului Constanţa

15 Oct 2018 708

Fostul primar Ioan Suciu, obligat să achite către UAT Ciobanu peste 57.000 de lei, cu titlu de prejudiciu

13 Oct 2018 291

UAT Eforie, obligată să achite peste 50.000 de lei societății comerciale News Inn Solution SRL

08 Oct 2018 361

Huţucă (PNL) - Gazul din Marea Neagră să finanţeze modernizarea CET-urilor. Deputatul a solicitat premierului soluţii pentru criza termoficării de la Constanţa

06 Oct 2018 509

Copac prăbuşit peste un Mercedes în municipiul Constanţa Judecătorii au decis cine plăteşte reparaţia

05 Oct 2018 1449

Centru cultural în Băneasa! Ce localități va deservi

26 Sep 2018 442

Locuinţe sociale în oraşul Hîrşova! Iată unde vor fi ridicate blocurile (document)

13 Sep 2018 449

Primăria comunei Mihail Kogălniceanu, județul Constanța a încheiat un contract cu o firmă din București. Ce servicii vor fi oferite (document)

13 Jul 2018 733

Consiliul Judeţean Constanţa a solicitat acord de mediu pentru proiectul de modernizare a DJ 226 Corbu - Săcele - Istria - Mihai Viteazu

17 Mar 2018 770

Începe haosul pentru şoferii din Constanţa Sens giratoriu, amenajat ca insulă circulară cu spaţiu verde, şi trotuare refăcute

08 Mar 2018 9263

Măsuri ineficiente în vederea recuperării creanţelor fiscale Abateri peste abateri, constatate de Camera de Conturi Constanţa la Primăria Năvodari (document)

03 Mar 2018 1541

Judeţul Constanţa. Ce au descoperit inspectorii Camerei de Conturi la Primăria Lumina? Plăţi şi cheltuieli nelegale, lucrări nerealizate, decontate din bani publici (document)

02 Mar 2018 6576

Zeci de abateri constatate de Camera de Conturi la Confort Urban SRL Cheltuieli nelegale şi venituri necuvenite încasate de la Primăria Constanţa (document)

22 Feb 2018 1523

UAT Cogealac solicită acord de mediu pentru o şosea ocolitoare

17 Jan 2018 1515

Care sunt operatorii de transport public judeţean de persoane şi cum le poate retrage Consiliul Judeţean Constanţa licenţa (document)

08 Jan 2018 1660

Cu banii de la CJC Primăria Mihail Kogălniceanu va putea realiza doar două studii de fezabilitate (galerie foto)

09 Nov 2017 2020

Analiză ZIUA de Constanţa Aplicarea Legii nr. 544/2001 în anul 2016. 955 de adrese, 70 de UAT-uri şi 68 de instituţii (I)

23 Oct 2017 1857

Consiliul Judeţean Constanţa cumpără servicii pentru cadastrarea drumurilor de exploatare din Deleni

06 Oct 2017 839

Începe licitaţia pentru cadastrul punctelor de prim ajutor din subordinea Consiliului Judeţean Constanţa

13 Sep 2017 989

OCPI Constanța a încheiat contracte de finanțare cu 28 de primării din județ, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale

22 Aug 2017 1472

Finanţare de la Ministerul Dezvoltării pentru investiţii din judeţul Constanţa. Cât au primit UAT-urile şi pentru ce proiecte!

21 Jul 2017 3689

Municipalitatea a depus spre evaluare un proiect cu finanţare europeană privind îmbunătăţirea patrimoniului cultural

30 Jun 2017 864

Teren aflat în proprietatea municipiului Constanţa, transferat oraşului Năvodari. Iată pentru ce! (document)

26 Jun 2017 5521

Referendumul de la Băneasa a fost validat! UAT-ul revine la statutul de comună!

13 Jun 2017 3457

UPDATE Cargou sub pavilion Malta, eşuat în Portul Constanţa (video)

06 Mar 2017 3431

Comuna Bărăganu are primar interimar de la PNL

11 Feb 2017 2277

Prefectul a emis Ordinul prin care s-a constatat încetarea mandatului primarului comunei Bărăganu

10 Feb 2017 1367

Curtea de Conturi Ecosal, regia „fantomă“ a CLM, care a produs prejudicii de 145.000 de euro (document)

10 Feb 2017 2506

Raport Curtea de Conturi Care a fost valoarea prejudiciilor la UAT Agigea (document)

07 Feb 2017 1359

Plăţi ilegale, creanţe nerecuperate şi alte prejudicii, descoperite de Curtea de Conturi la RADET Constanţa! (document)

03 Feb 2017 2013

Eveniment de navigație pe Dunăre. O ambarcațiune, care venea către Constanța, a eșuat

04 Jan 2017 2061

E jale pe Dunăre. Nave eșuate. O barjă este ruptă în două. Ce spun autoritățile

03 Jan 2017 3405

Eveniment. Navă eșuată în drum spre Constanța. Unde este, când a rămas blocată și de ce

22 Dec 2016 2329

Evenimente de navigație. Ambarcațiuni eșuate pe Dunăre

21 Dec 2016 1272

Accident naval pe Dunăre. Ce spun autoritățile românești. Cauze și măsuri

19 Dec 2016 3894

Ar fi legat-o cu o sfoară şi ar fi violat-o Umilinţa la care a fost supusă de fostul prieten o tânără din Constanţa

06 Sep 2016 6522

Turcia a eliberat circa 34.000 de deţinuţi pentru a le face loc altor suspectaţi de legături cu tentativa de puci

02 Sep 2016 1202

Camera Deputaților Încercarea lui Bogdan Diaconu de a înființa un nou grup parlamentar a eșuat

01 Sep 2016 1116