Interviu Online

Interviu online cu Tudorel Dogaru Poliția Locală Constanța va avea un număr de telefon scurt

Comisarul-șef Tudorel Dogaru, comandantul Poliției Locale Constanța, a explicat în cadrul unui interviu online acordat cotidianului ZIUA de Constanța care sunt atribuțiile generale ale Poliției Locale Constanța, care sunt situațiile în care intervin angajații acestei instituții. Comisarul-șef Tudorel Dogaru a vorbit și despre cazurile în care diverse persoane au montat stâlpi meniți să delimiteze un loc parcare. ​
 
Mai mult decât atât, comandantul Poliției Locale a mai spus, printre altele, că pentru anul 2019 se intenționează achiziționarea unui serviciu telefonic cu număr scurt, număr pe care toată lumea să îl poată reține și folosi cu ușurință.
 
Întrebările redacției: 
 
1. Domnule comisar-șef, aș dori să vă rog, în primul rând, să ne explicați care sunt atribuțiile generale ale Poliției Locale Constanța, care sunt circumstanțele în care poate interveni și care sunt situațiile, dacă există, în care aceasta nu poate să intervină, potrivit legii.
 
Atribuțiile Poliției Locale sunt cele conferite de Legea nr. 155/2010 , respectiv: Art.1 Poliția locală se înființează în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:
 1. ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;
 2. circulația pe drumurile publice;
 3. disciplina în construcții și afișajul stradal
 4. protecția mediului;
 5. activitatea comercială;
 6. evidența persoanelor;
 7. alte domenii stabilite prin lege.
 
(2) Poliția locală își desfășoară activitatea pe baza principiilor: legalității, încrederii, previzibilității, proximității și proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității, răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării.
 
Art. 6: În domeniul ordinii și liniștii publice, precum și al pazei bunurilor, poliția locală are următoarele atribuții: 
 1. menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii; 
 2. menține ordinea publică în imediată apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică; 
 3. participă, împreună cu autoritățile competențe prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; 
 4. acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii; 
 5. constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost; 
 6. asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice; 
 7. participa, împreună cu alte autorități competențe, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marsurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;
 8. asigura pază bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului București; 
 9. constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în rază teritorială de competență; 
 10. execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe rază de competență; 
 11. participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale; 
 12. cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;
 13. asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;  n) acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competențe cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.  
 
Art. 7: În domeniul circulației pe drumurile publice, poliția locală are următoarele atribuții: 
a) asigură fluența circulației pe drumurile publice din rază teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezența lege în domeniul circulației pe drumurile publice;
 
b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere; 
 
c) participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundență, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice; 
 
d) participa, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane; 
 
e) sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe rază teritorială de competență;
 
f) acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului; 
 
g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară; 
 
h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar; 
 
i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masă maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;  j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;
 
k) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap; 
 
l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale; 
 
m) cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat că urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public. 
 
Art. 8 - În domeniul disciplinei în construcții și al afișajului stradal, poliția locală are următoarele atribuții: 
 1. efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu; 
 2. efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale; 
 3. verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice; 
 4. participă la acțiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participa la aceste operațiuni specifice;
 5. constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplină în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz, președintelui consiliului județean, primarului unității administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului București în a cărui rază de competență s-a săvârșit contravenția sau persoanei împuternicite de aceștia.   
 
Art. 9  În domeniul protecției mediului, poliția locală are următoarele atribuții: 
 1. controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale; 
 2. sesizează autorităților și instituțiilor publice competențe cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică; 
 3. participa la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor; 
 4. identifica bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
 5. verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora; 
 6. verifică asigurarea salubrizării străzilor, a cailor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor; 
 7. verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
 8. verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, in conformitate cu graficele stabilite; 
 9. verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților; 
 10. constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a)i), stabilite in sarcina autorităților administrației publice locale.   
 
Art. 10 În domeniul activității comerciale, poliția locală are următoarele atribuții: 
a) acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale; 
b) verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;
c) verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;
d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;  e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;
f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;
g) identifica mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale și pe rază sectoarelor municipiului București sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora; 
h) verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competență autorităților administrației publice locale; 
i) cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora; 
j) verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competențe în cazul în care identifica nereguli; 
k) verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu actele și faptele de comerț desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
l) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a)j), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale. 
 
Art. 11 - În domeniul evidenței persoanelor, poliția locală are următoarele atribuții: 
 1. înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; 
 2. cooperează cu alte autorități competențe în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date; 
 3. constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidență, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare; 
 4. cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.
 
Art. 12 În cazul infracțiunilor flagrante, personalul poliției locale imobilizează făptuitorul, ia măsuri pentru conservarea locului faptei, identifica martorii oculari, sesizează imediat organele competențe și preda făptuitorul, pe baza de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor. Pe de altă parte, putem discuta despre drepturile pe care le are un polițist local, drepturi conferite de aceeași lege, respectiv: art. 20 (1) În exercitarea atribuțiilor ce ii revin, potrivit legii, polițistul local are următoarele drepturi principale: 
 1. să efectueze control preventiv asupra persoanei și/sau bagajului acesteia în următoarele situații: există indicii clare că s-a săvârșit, se săvârșește sau se pregătește de săvârșirea unei infracțiuni sau persoană participa la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanțe periculoase; 
 2. să invite la sediul poliției locale persoanele a căror prezență este necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor, prin aducerea la cunoștință, în scris, a scopului și a motivului invitației;
 3. să solicite sprijinul cetățenilor pentru identificarea, urmărirea și prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravențională; 
 4. să poarte și să folosească, în condițiile prezenței legi și numai în timpul serviciului, armamentul, muniția și celelalte mijloace de apărare și intervenție din dotare; 
 5. să circule gratuit, pe baza legitimației de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competență, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel; 
 6. să folosească forță, în condițiile legii, proporțional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispozițiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuțiilor de serviciu; 
 7. să legitimeze și să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o fapta ilegală; 
 8. să conducă la sediul poliției locale sau al unităților/ structurilor teritoriale ale Poliției Române pe cei care prin acțiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viață persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum și persoanele suspecte de săvârșirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condițiile legii. Verificarea situației acestor categorii de persoane și luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, că măsură administrativă.
 
(2) Pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali au acces, în condițiile legii, la bazele de date ale Ministerului Administrației și Internelor. În acest scop, poliția locală sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, după caz, și structurile abilitate din cadrul Ministerului Administrației și Internelor încheie protocoale de colaborare în care se reglementează infrastructură de comunicații, măsurile de securitate, protecție și de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces și regulile de folosire. Însă va spun și ce nu are dreptul. Nu are voie să efectueze control în autovehicul, acest atribut revenind poliției naționale. În rest, cred că prevederile legale sunt suficient de clare.   
 
2. Vă rog să ne vorbiți puțin și despre numărul la care Poliția Locală Constanța poate fi contactată, inclusiv prin intermediul unei aplicații pe telefon (WhatsApp). 
 
Formele de sesizare a DGPL sunt cele arătate și pe site-ul acestei instituții http://www.primăria-constanța.ro/poliția-locală/acasă, și anume: în scris, la adresa de e-mail: poliția.locală@primăria-constanța.ro sau la numerele de telefon de la dispecerat: 0241/484205 și 0799606142(WhatsApp).
Această idee cu WhatsApp-ul am avut-o de mult timp, însă aici am avut posibilitatea să o implementez. Spre deosebire de celelalte forme de sesizare amintite (telefon sau e-mail), această formă are doar avantaje, permițând transmiterea instantanee a unor fotografii, filme (mijloace de probă), precum și a unor informații ca descrierea faptei, a persoanei care a comis-o, direcția de deplasare, a mijlocului de deplasare etc.
 
S-a dovedit a avea succes, motiv pentru care am văzut că a fost preluată și de alte UAT-uri cum ar fi Hîrșova sau Năvodari. Numărul de sesizări față de începutul anului s-a triplat, iar acest lucru are cel puțin două explicații: a crescut foarte mult notorietatea poliției locale în Constanța și a crescut și gradul de încredere al cetățenilor. Este urmarea firească, aș spune, a celor 8 luni de activitate intensă alături de colegii din această instituție în a răspunde prompt și eficient la solicitările legitime ale cetățenilor.
 
Pentru anul 2019 avem în intenție achiziționarea unui serviciu telefonic cu număr scurt, număr pe care toată lumea să îl poată reține/folosească cu ușurință. Încurajăm in acest mod orice demers corect și legal al cetățenilor cu privire la îndeplinirea atribuțiilor pe care le-am prezentat la întrebarea precedentă. 
 
3. De la introducerea acestei metode de a fi în contact cu cetățenii, s-a constatat eficacitatea acestei măsuri în privința rezolvării cu o rapiditate mai mare a unor situații semnalate astfel? Vă întreb pentru că am văzut în mediul online reacții pozitive cu privire la introducerea acestui număr de telefon.
 
Nu am avut nicio reacție negativă față de acest mod de sesizare. Din contră, a crescut operativitatea noastră în intervenție și eficiență, totodată. Vreau să vă informez și, prin intermediul dvs., și pe cetățenii Constanței, că toate sesizările, indiferent de modul în care au fost realizate, fac obiectul unor documente care se întocmesc la nivel intern, documente care sunt analizate inițial de șefii de servicii și zilnic de către mine. În măsura în care am avut telefoane de contact și s-a răspuns la apelurile noastre, cetățenii care au apelat la noi au fost informați cu privire la modul de soluționare a cererilor acestora. Sigur, nu întotdeauna au fost mulțumiți de reacție, de cele mai multe ori fiind vorba de situații în care nu eram competenți material, însă am încercat de fiecare dată să explicăm pe îndelete care sunt textele de lege ce arată că alte instituții au competențe. De un lucru însă vreau să va asigur. De bună noastră credință în abordarea acestei problematici.   
 
4. Care sunt cazurile în care cetățenii vă apelează cel mai des?
 
Cele mai multe sesizări telefonice sunt pe chestiuni rutiere sau de mediu, iar la sesizările scrise, peste 30% sunt legate de reclamații pe domeniul disciplinei în construcții. În ultima perioadă a crescut și numărul sesizărilor pe vehicule abandonate. Ce aș vrea însă să precizez: sunt situații legate de domeniul ordinii publice sau rutier care pot fi soluționate pe loc, cum ar fi: consumul de alcool în public, opriri neregulamentare, dar sunt și situații precum cele legate de mediu, de domeniul comercial și, mai ales, de disciplina în construcții, care presupun un interval de timp mai mare, pentru soluționare.
 
În asemenea situații, sunt incidente prevederile OG nr.27/2002, care prevede un termen de soluționare de 30 de zile și, în situații deosebite, cu prelungire încă 15 zile. Criteriile de bază în soluționarea acestor petiții sunt: ordinea de înregistrare, gradul de încărcare per lucrător și riscul producerii unor efecte nedorite sau periculoase dacă termenul ar fi prea mare.   
 
5. Aș vrea să vă rog să ne lămuriți un pic următoarea situație: un cetățean dorește să parcheze pe locul închiriat de la primărie, pentru care achită taxa, dar locul îi este ocupat - de o bună perioadă, să spunem - de un alt autovehicul. Ce poate face, legal vorbind, cetățeanul ce are locul ocupat? Poate chema Poliția Locală? Și dacă da, ce poate face poliția în această situație?
 
Răspunsul este simplu în această situație. Trebuie să fim chemați și luăm măsura sancționării contravenționale a conducătorului auto sau proprietarului. Amenda este între 600-1000 lei, cu posibilitatea achitării a jumătate din minim în 15 zile calendaristice. De asemenea, după aprobarea regulamentului de ridicări auto, vom dispune, ca și în cazul Codului rutier, ridicarea vehiculului parcat necorespunzător.   
 
6. Ce poate face Poliția Locală împotriva celor ce își ridică plăcuțele de rezervare a locului de parcare în intervalul de timp în care nu au voie?
 
Articolul 24 lit.d arată că reprezintă contravenție o astfel de faptă, iar sancțiunea este cea de la răspunsul precedent, exceptând măsura complementară.   
 
7. Concret vă întreb, poate un cetățean să vă sesizeze legat de faptul că ar dori să parcheze pe un loc pentru care nu el plătește chiria și pe care chiriașul de drept l-a blocat, ridicând plăcuța?
 
Orice cetățean ne poate sesiza pe un asemenea subiect, însă o condiție esențială pentru a putea sancționa este ca locul de parcare respectiv să fie semnalizat corespunzător rutier, adică prin indicatoare și/sau marcaje, iar acest proces este în acest moment în derulare și revine administratorului drumului public respectiv.  
 
8. Dincolo de problemele cu locurile de parcare, Poliția Locală are dreptul să oprească în trafic conducătorii auto și să le solicite să se legitimeze și să prezinte actele mașinii?
 
Răspuns fără echivoc: DA. În domeniul circulației pe drumurile publice, poliția locală are următoarele atribuții: 
 • asigură fluență circulației pe drumurile publice din rază teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezența lege în domeniul circulației pe drumurile publice; care sunt aceste situații? Ele derivă tot din art. 7 al  Legii nr.155/2010 lit.: h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar; 
 
 • constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masă maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 
 • constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală. 
În toate aceste situații au dreptul de a opri în trafic și de a efectua controlul documentelor prevăzute de lege. Dacă polițistul local constată fapte nelegale care nu sunt de competența lui, devin incidente prevederile art. 2 alin.(2) din legea nr.155/2010, și anume: „Poliția locală comunică, de îndată, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competență sa, de care a luat cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor și activităților specifice“.
9. Până unde merg atribuțiile Poliției Locale în ce privește activitatea rutieră? Un agent al Poliției Locale are dreptul de a imobiliza o mașină în trafic, de pildă?
 
Potrivit OUG nr.195/2002(Codul Rutier) și regulamentului de aplicare, polițistul local poate imobiliza vehicule și poate dispune măsura de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar, așa cum am argumentat în răspunsurile  precedente.  
 
10. Domnule comisar-șef, agenții Poliției Locale pot da amenzi, de pildă, pentru aruncarea gunoiului în locuri necorespunzătoare? Ori au competența legală măcar de a-i trage de mânecă (la figurat vorbind) pe cei ce fac asta?
 
Există mai multe acte normative pe care le avem în competență și care sancționează astfel de fapte. Cele mărunte ca effect (hârtii, chiștoace etc.) sunt sancționate de Legea nr. 61/1991 rep. și de HCL nr.184/2013. Cele foarte grave sunt prevăzute de OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, amenzile aici ajungând la 50.000 lei chiar.  
 
11. Nu în ultimul rând, aș dori să vă întreb ce ați îmbunătăți dumneavoastră, din punct de vedere legislativ, la competențele legale ale Poliției Locale. Și, de asemenea, poate ne puteți împărtăși și ce aspecte vă propuneți să îmbunătățiți pentru Poliția Locală Constanța - dacă este nevoie de îmbunătățiri, desigur.
 
Până la a răspunde la această întrebare, v-aș oferi un răspuns legat de parte din titlul sub care s-a promovat acest interviu, și anume: grătare și nunți în stradă. Răspunsul va fi unul mai elaborat. De la preluarea mandatului de director general, principalul obiectiv a fost cel legat de sporirea gradului de siguranță și ordine publică.
 
În acest sens, am făcut demersurile necesare, am realizat procedura de concurs și am organizat concurs pentru ocuparea a 100 de funcții de polițist local, cei mai mulți cu atribuții de ordine publică și 14 pe domeniul rutier. În acest moment suntem în procedura de școlarizare a lor prin cursuri cu durata de 3 luni în cadrul școlilor M.A.I., așa cum prevede Legea nr.155/2010.
 
De la o concurență de 1.4 /loc  la început am ajuns la 14 /loc la concursul din luna iulie 2018, ceea ce înseamnă că această instituție este pe un drum bun, oamenii capătă încredere în ea, a crescut notorietatea și, în general, tinerii vor să ajungă să lucreze aici. Mai sunt pași de făcut legați de dotarea logistică cum ar fi achiziția de teasere, de body-cam-uri, de sisteme GPS pentru autovehiculele de serviciu etc., dar vă pot spune ceea ce s-a făcut până acum: achiziția elementelor de dotare individuală, achiziția a 25 de autovehicule de serviciu, suntem în derularea contractului de achiziție a uniformelor, am achiziționat un sonometru astfel încât să nu mai depindem de alte instituții și 10 polițiști locali au urmat cursurile de instruire în folosirea acestuia etc.
 
Toate acestea au fost realizate cu scopul de a ne realiza obiectivul primordial: ordine și siguranță publică. Toate comunicatele de presă au arătat o mică parte din ceea ce se realizează zilnic. Este o muncă aproape infernală pentru că zona aceasta a micilor/mediilor nelegalități nu a fost abordată în mod corespunzător și ea a generat un anumit grad de indisciplină a unor cetățeni, indisciplină care însă este aproape o invitație la a comite ilegalități mai mari, ajungând până la infracțiuni.
 
Iată deci că din această perspectivă niciun fel de încălcarea legii nu este de tolerat: murdăria, licență publică, comportamentele inadecvate, cerșetoria (aici avem o campanie - SPUNE STOP CERȘETORIEI), prostituția, consumul de alcool în alte locuri decât cele permise, vagabondajul, minorii nesupravegheați, scandalul, zgomotul, ocuparea abuzivă a domeniului/drumului public, comerțul stradal neautorizat etc.
 
Toate acestea sunt sancționate ferm, indiferent de vârsta contravenientului, de sex, religie, etnie, naționalitate etc. Sigur că amenzile sunt diferite pentru fapte diferite, iar noi le aplicăm în limitele prevăzute de lege. Ceea ce însă este de observat și de apreciat este că nu ne retragem de la locul constatării până nu epuizăm toate mijloacele în a înlătura efectele actelor de indisciplina stradală. Și să luăm exemplul nunților. Anumite persoane ar spune că amenzile pe care le aplicăm sunt mici în astfel de situații. Poate. Dar sunt exact în limitele prevăzute de lege. Noi nu putem aplica amenzi după cum credem că ar trebui, ci după ceea ce prevede legea.
 
Revenind, însă, la situația nunților, noi nu ne retragem de acolo decât după ce se întrerupe activitatea nelegală și se asigură starea de curățenie de către participanți. La fel și în cazul grătarelor. În această activitate, a da înapoi nu este o opțiune. Revenind strict la întrebarea dvs., din punct de vedere legislativ, aș dori ca Legea nr.61/1991 să fie amendată și adusă la nivelul anului 2018, atât din punctul de vedere al cuantumului amenzilor, cât și al măsurilor complementare pe care le prevede. Din punctul de vedere al competenței materiale, nu cred că ar fi de produs modificări. Polițiștii locali au suficiente atribuții.
 
În rest, vreau să va asigur de întreaga disponibilitate a acestei instituții în a-și îndeplini sarcinile specifice. Suntem un partener loial al oricărei altei instituții care are atribuții comune și împărtășește idei și valori comune cu ale noastre.
 
Întrebările cititorilor:
 
 
-  De când domnul Tudorel Dogaru este șeful Poliției Locale Constanța, nu se mai dau avertismente. De ce? De la caz la caz se poate da doar avertisment, fără sancțiune contravențională (amendă), iar agenților din subordinea dumneavoastră li s-a impus să dea direct sancțiuni contravenționale (amenzi), statistica poate să mă contrazică și doar atât.
 
-  În alte județe, Poliția Locală aplică aceste avertismente și se merge pe prevenție, conform Legii prevenirii nr. 270/2017 (Legea prevenirii urmărește, în principal, să-i educe pe antreprenori și pe persoanele fizice să prevină cât mai multe dintre greșelile pe care le fac, apropo de (ne)respectarea legislației. Prevenirea face referire la faptul că firmele și cetățenii vor fi iertați la prima abatere, o dată la trei ani, pentru anumite fapte de natură contravențională. Aceștia vor avea o perioadă determinată pentru a-și îndrepta greșelile, iar dacă se vor conforma, vor scăpa de amenzi.
 
 - O altă întrebare: Poliția Locală s-a autosezizat în vreun caz cu privire la acordarea autorizației pentru locurile de parcare pe spațiile verzi și trotuare emise de Biroul Siguranță Circulație Urbană și Parcări în tot orașul (spațiul verde de lângă bl. 58, spațiul verde și trotuarul dintre blocurile 56-54, spațiul verde de lângă bl. 64, etc. și exemplele pot continua). Eu locuiesc în zona Inel I și am cerut explicații angajaților Biroului Siguranță Circulație Urbană și Parcări pentru cei care au autorizație de parcare (plătita) pe spațiul verde sau foarte aproape de bloc, la 2 m, iar răspunsul a fost unul hilar, că ei nu pot anula autorizațiile de parcare, deși se încalcă legea. De ce Poliția Locală nu sancționează și serviciile din cadrul primăriei Constanța (Biroul Siguranță Circulație Urbană și Parcări) și noi contribuabilii suntem mereu scoși țapi ispășitori? Aș vrea să menționez faptul că și primarul orașului Constanța, domnul Decebal Făgădău, într-un interviu TV preciza faptul că este șocat de numărul mare de amenzi acordate în primele luni ale anului 2018. Aștept cu nerăbdare răspunsurile!
 
Cu stimă, Claudiu
 
T.D.: Conform O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al acontraventiilor, avertismentul consta in atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului asupra pericolului social al faptei savarsite, insotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale. Avertismentul se aplica in cazul in care fapta este de gravitate redusa. Nu s-a interzis sa se dea avertisment, ci am stabilit impreuna cu cei cu functii de conducere anumite situatii, in care agentul constatator poate aplica aceasta sanctiune. Decizia insa ii apartine agentului constatator. Statistica arata ca de la inceputul anului a fost aplicat un numar de 1028 de avertismente. Si sa va dau si exemple cu privire la situatii in care am aplicat avertisment. O societate care functioneaza de un anumit numar de ani a mers si a depus documentele la primarie pentru a obtine aviz/autorizatie de functionare. Daca a fost gasita functionand si nu a mai avut alte abateri s-a aplicat avertisment. In situatia unor persoane in varsta care faceau acte nelegale de comert, s-a aplicat avertisment. In ceea ce priveste legea preventiei, se stabilesc foarte clar domeniile in care se aplica. Sunt foarte putine domeniile in cazul politiei locale in care se aplica legea preventiei, dar acolo unde ne incumba acele obligatii, le respectam. Discutam aici de domeniul comercial si foarte putin, de cel al protectiei mediului. In sprijinul celor aratate, va pot informa cu privire la faptul ca in toate cazurile de plangere impotriva proceselor verbale de constatare a contraventiilor depuse la instantele de judecata, primul capat de cerere este cel al anularii  si cel de-al doilea este cel de inlocuire a amenzii cu avertismentul. Sub 5 % din situatii, instantele au inlocuit amenda cu avertismentul, ceea ce inseamna ca in restul de 95%, agentul constatator a avut o apreciere corecta.
 
Asa cum aratam la primul raspuns, politia locala are foarte multe atributii, insa nu exercita control de legalitate asupra actelor administrative emise de diverse institutii, chiar daca sunt ale primariei sau in relatie cu primaria. Caile de atac impotriva actelor administrative sunt cele prevazute in legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
 
Si ca s-a epuizez intregul subiect, va pot spune ca au fost aplicate sanctiuni contraventionale si institutiilor publice pentru ca asa cum aratam nu tinem cont de faptul ca sunt publice sau private. Nu am oferit publicului aceste informatii pentru ca nu se incadreaza in prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
 
corina: As dori sa stiu de ce dureaza asa mult sa fie ridicate masinile abandonate. Cunosc un caz in care politistii locali au venit de cateva ori pentru constatari, dar pana acum masina nu a fost nici ridicata, nici mutata de proprietar. Cat ar trebui sa dureze un astfel de procedeu?​
 
T.D.: Aceasta activitate este reglementata prin Legea nr.421/2002 si presupune urmarea unor pasi procedurali si a unor termene. Cel mai important este sa identifici proprietarul care, de cele mai multe ori, nu este cel din certificatul de inmatriculare. Sa luam situatia unui autovehicul inmatriculat in alt stat. Purtam o corespondenta anevoioasa cu autoritatile statului respectiv. Anevoioasa pentru ca dureaza foarte mult timp. Noi am dat publicitatii de fiecare data cand am ridicat asemenea vehicule.
 
lilia: Buna ziua! Domnule comisar-sef, este normal si legal ca pe unele alei dintre blocuri unele persoane sa-si monteze stalpi, care delimiteaza locul de parcare?​
 
T.D.: Montarea stalpilor fara autorizatie este nelegala si noi sanctionam astfel de fapte cu amenda si masura complementara a desfiintarii acestora intr-un termen rezonabil, nu mai mare de 15 zile, pe cheltuiala contravenientului.  
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Zeci de amenzi aplicate de polițiștii locali din Constanța în week-end. Ce nereguli au fost sancționate (galerie foto)

24 Jun 2019 1168

Zeci de amenzi aplicate de polițiștii locali din Constanța într-o singură zi. Cele mai multe pentru încălcări ale legislației rutiere

21 Jun 2019 502

Poliția Locală Constanța Sute de sancțiuni, aplicate în minivacanța de Rusalii (galerie foto)

18 Jun 2019 966

Interviu online cu Gabriel Enache, poliţist local în cadrul DGPL Constanţa „În ziua de azi, trecerea de la contravenţie la infracţiune este foarte uşoară“

14 Jun 2019 3561

Un constănţean, amendat pentru un picnic în loc nepermis. Totuşi, a câştigat în instanţă

14 Jun 2019 2392

USR Constanţa, sesizări către ABADL şi Poliţia Locală Lacul Tăbăcărie a devenit bătaia de joc a autorităţilor. Ce spune administratorul luciului de apă?

14 Jun 2019 1937

O societate din Constanţa, pe care funcţionează un local cu acces privat, amendată pentru fumat. S-a ajuns în instanţă

13 Jun 2019 2989

Amendă pentru construcţie fără autorizaţie, anulată de instanţă. Cum a câştigat o firmă în faţa Primăriei Constanţa

11 Jun 2019 1125

Copaci tăiați ilegal pe strada Mircea cel Bătrân din Constanța (galerie foto)

05 Jun 2019 2450

Surprize neplăcute pentru șoferii care au parcat într-o stație de autobuz de pe strada Baba Novac din municipiul Constanța (galerie foto)

31 May 2019 1120

O femeie a câştigat în instanţă anularea amenzii primite de la Poliţia Locală Constanţa. Cine este de vină

29 May 2019 1760

Minutele care au făcut diferenţa. Cum a luat amendă un bărbat pentru că a parcat în Constanţa fără să achite parcarea

27 May 2019 1006

Taximetrist din Constanţa, încolţit de poliţişti, după ce ar fi coborât să deschidă portbagajul. Ce s-a întâmplat

21 May 2019 962

Despre acţiunile de verificare “Scopul Direcției Generale Poliția Locală Constanța nu este acela de a-i amenda pe cetățeni”

13 May 2019 825

Amendaţi pentru că fumau în interiorul unei unităţi spitaliceşti din Constanţa

13 May 2019 410