Administratie locala

Repartiţia locurilor de parcare în perioada sezonului estival Ce prevede noul regulament privind parcările publice de pe raza municipiului Constanţa! (document)

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţa publică proiectul de hotărâre pentru adoptarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanţa“.
 
Regulamentul stabileşte cadrul general de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor de amenajare, întreţinere, plată, rezervare a locurilor de parcare, ridicare a vehiculelor, precum şi drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice sau juridice care utilizează locurile de parcare. Domeniul public aparţinând municipiului Constanţa este structurat pe zone de parcare grupate pe cartiere. Amenajarea locurilor de parcare se face de către administratorul tramei stradale, SC Confort Urban SRL, sau alte entităţi autorizate, în colaborare cu departamentele cu atribuţii în domeniu din subordinea Primăriei Constanţa sau a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.
 

Tipuri de parcări şi program de funcţionare

 
În funcţie de tipul parcării, se instituie următorul program:
Pentru parcările rezidenţiale, rezervarea locurilor de parcare va fi valabilă de luni până vineri, în intervalul orar 17.00 - 08.00, inclusiv sâmbăta, duminica şi în zilele stabilite ca fiind sărbători legale, când programul este 00.00 - 24.00. Prin urmare, în
intervalul 08.00 - 17.00, de luni până vineri, inclusiv, deţinătorul autorizaţiei rezervare loc parcare nu are niciun drept de folosinţă prioritară asupra locului de parcare, oricine putând folosi acel loc.

Pentru parcările cu tarif orar, programul de taxare este, de regulă, 08.00 - 17.00. dar poate fi modificat individual pentru fiecare parcare.

Pentru parcările mixte, programul stabilit, de regulă, va fi 08.00 - 17.00 parcare cu tarif orar, iar în intervalul 17.00 - 08.00, locurile de parcare pot fi atribuite riveranilor. Tipul parcării şi intervalul orar vor fi afişate pe panourile de informare.

Pentru parcările comerciale, beneficiarul are drept de folosinţă asupra locului de parcare pe întreaga perioada a autorizaţiei de rezervare loc parcare/contractului.

Sunt scutite de la plata taxelor de parcare de reşedinţă următoarele categorii de
beneficiari: veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr.118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice; fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, a dezvolta şi a ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire,
activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu
handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.

Scutirea se aplică în momentul eliberării autorizaţiei rezervare loc parcare/încheierii contractului pentru cererile de parcare noi sau începând cu data de 1.01 a anului următor pentru autorizaţiile rezervare loc parcare/contractele existente.

Sunt exceptate de la plata taxei de parcare vehiculele aparţinând serviciilor de intervenţie, cum ar fi poliţie, poliţie locală, pompieri, ambulanţă, gaze, precum şi vehiculele corpurilor diplomatice sau consulare. Dovada dreptului de utilizare a locului de parcare, în parcările de reşedinţă, se face prin autorizaţia de parcare. Autorizaţia de rezervare loc parcare va fi poziţionată pe bordul autoturismului, la loc vizibil.

În parcările cu tarif orar, dovada plaţii parcării, în cazul plaţii la parcometru, se va face prin poziţionarea tichetului de parcare, pe bordul autoturismului, la loc vizibil. Plăţile efectuate prin aplicaţia de plată cu tarif orar se operează instantaneu în baza de date, utilizatorul având obligaţia de a respecta intervalul orar pentru care a achitat contravaloarea plăţii.

Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite locuitorilor zonei de care aparţin. Solicitantul poate cere repartizarea unui loc de parcare situat la o distanţă de cel mult 500 de metri faţă de adresa de domiciliu/reşedinţă.

Staţiunea Mamaia. Plata parcărilor se va face prin aplicaţia de plată cu tarif orar, conform indicatoarelor amplasate sau la casieriile parcărilor, pentru parcările închise, dotate cu automate de parcare şi sisteme de acces cu barieră. Exploatarea locurilor de parcare se face de către Biroul Parcări din cadrul SC Confort Urban, în colaborare cu Biroul Siguranţa Circulaţiei Urbane şi Parcări din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice.
 
Repartizarea locurilor de parcare alocate agenţilor economici se va face pe
întreaga perioadă a sezonului estival (1 mai - 30 septembrie) şi se vor avea în vedere
prevederile HCL 113/2017, referitoare la asigurarea numărului minim de locuri de
parcare pentru lucrările de construcţii.
 
Utilizatorii ce achită tichetul de parcare pentru perioadele de şase ore, 12 ore sau şapte zile vor putea utiliza locurile de parcare din toate parcările cu tarif orar din cadrul staţiunii Mamaia semnalizate corespunzător. În intervalul orar pentru care a fost emis tichetul de parcare, dacă utilizatorul autoturismului se deplasează în diverse destinaţii, administratorul parcării nu are obligaţia să asigure locuri libere de parcare. Beneficiarul se va deplasa până găseşte un alt loc liber de parcare. Valabilitatea tichetului nu se prelungeşte cu timpul scurs până la găsirea altui loc liber de parcare.
 

Procedură de obţinere autorizaţie de parcare şi taxele aferente

 
Pentru obţinerea autorizaţiei de parcare pentru parcările de reşedinţă, solicitantul depune la serviciul competent din cadrul Primăriei Constanţa o cerere de rezervare, un formular-tip însoţit de documente în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către solicitant, astfel:
- solicitantul persoană fizică: act de identitate (C.I./B.I.); documente ce fac dovada domiciliului/reşedinţei sau din care rezultă dreptul de folosinţă a unui imobil; documente care fac dovada dreptului de utilizare a vehiculului; certificatul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului; cartea de identitate a vehiculului; documente valabile care să ateste încadrarea într-una dintre categoriile scutite prevăzute la art. 12
(dacă este cazul); solicitantul persoană juridică: act de identitate (C.I./B.I.) împuternicit/delegat;
certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului; certificat de înregistrare fiscală emis de organul fiscal competent; documente privind sediul sau puncte de lucru în cazul persoanelor juridice; documente care fac dovada dreptului de utilizare a vehiculului.
 
Potrivit noului regulament, beneficiarii locurilor de parcare au următoarele obligaţii: să achite taxele de parcare conform tipului parcării; să parcheze vehiculele în parcările cu tarif orar numai în baza plăţii anticipate a taxei de parcare; să respecte semnalizarea rutieră, marcajele şi indicatoarele existente în parcare; să respecte orarul instituit pentru toate tipurile de parcări; să afişeze în parbrizul vehiculului la loc vizibil tichetul de parcare; să răspundă pentru prejudiciile produse dotărilor şi instalaţiilor parcajelor ca urmare a manevrelor greşite sau nerespectării semnalizării rutiere sau a normelor de utilizare a parcajului; să asigure eliberarea necondiţionată a locurilor de parcare în situaţia efectuării unor lucrări publice, intervenţiei pentru avarii sau evenimente avizate/aprobate de
Primăria Municipiului Constanţa; să prezinte persoanelor împuternicite să efectueze controlul cu privire la parcări documentele referitoare la locul de parcare; să asigure curăţenia şi, după caz, deszăpezirea locului de parcare în parcările de reşedinţă şi parcările comerciale; să respecte destinaţia locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilităţi, amenajate conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; să nu blocheze accesul în parcaje şi nici accesul altor beneficiari la locurile de parcare; să respecte marcajul rutier de parcare, al căilor de acces şi al spaţiilor de parcare; să nu efectueze lucrări de reparaţii sau întreţinere a vehiculului în perimetrul parcajului.
 
Contravenţii şi sancţiuni. Constituie contravenţie la normele stabilite de prezentul regulament următoarele fapte: ocuparea unui loc de parcare în parcările cu plata cu tarif orar fără achitarea tarifului de parcare sau după expirarea perioadei pentru care a fost făcută plata; neexpunerea de către conducătorii auto la loc vizibil în parbrizul vehiculului a tichetului de parcare; utilizarea fără drept a locurilor de parcare rezervate din parcările marcate şi prevăzute cu indicatoare; nerespectarea programului instituit pentru parcările de reşedinţă, cele mixte sau cele cu tarif orar; ocuparea fără drept sau punerea în imposibilitate a folosirii unui loc de parcare rezervat şi semnalizat corespunzător;
refuzul de a elibera un loc de parcare rezervat la solicitarea titularului autorizaţiei (conform programului stabilit) sau la solicitarea reprezentanţilor autorităţii publice locale; obstrucţionarea controlului efectuat în conformitate cu reglementările prezentei hotărâri, prin orice mijloace sau metode, precum şi refuzul prezentării documentelor solicitate de către persoanele prevăzute la art. 25, alin. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, dacă faptele nu se încadrează în alte prevederi legale.
 
Încălcarea prevederilor art. 24 din prezentul regulament se sancţionează cu amendă de la 600 la 1.000 de lei, cu posibilitatea achitării în termen de 48 de ore de la comunicare a jumătate din minimul amenzii. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către împuterniciţii primarului, poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Generale Politia Locală, ofiţeri şi agenţi ai Poliţiei Române cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice sau circulaţia rutieră. Sancţiunea se aplică proprietarului vehiculului.
Proiectul poate fi consultat şi în secţiunea „Documente“.
 
Administraţia locală aşteaptă până la data de 30.04.2018 propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. Acestea pot fi trimise în scris la sediul din strada Ştefan Mihăileanu nr. 10, Direcţia Gestionare Servicii Publice - Serviciul Siguranţa Circulaţiei Urbane şi Parcări.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Sondaj de opinie Sunteți de acord cu anularea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanța?

19 Aug 2019 1165

Amânare în dosarul regulamentului parcărilor din Constanţa. Când este următorul termen

02 Apr 2019 1326

Liberalii cer modificarea Regulamentului privind parcările publice din municipiul Constanța! (document)

13 Feb 2019 975

Cine şi de ce a atacat în instanţă regulamentul privind parcajul? Bătălia pe cele aproximativ 20.000 de locuri de parcare din municipiul Constanţa!

30 Oct 2018 4269

Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanţa (documente)

12 Dec 2017 8986

Primăria Constanţa lucrează la un proiect de hotărâre Eşti în parcarea cu plată? Poţi găsi maşina cu caracatiţă sau ridicată (document)

06 Aug 2013 3904