Documentații urbanistice importante, pe ordinea de zi a Comisiei de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Constanța

  • Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se întrunește în data de 06.07.2023
 
 
Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se întrunește în data de 06.07.2023, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1.
 
Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte urbanistice importante care urmează să intre în analiza membrilor CTU, astfel:
 
Cerere emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ modificare reglementări aplicabile terenului situat în str. Salcâmilor + bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 19-19A+94A, lot 2, inițiator Drăgan Marian (reanalizare);

Cerere emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ – actualizare PUZ Port Constanța aprobat prin HCL nr. 113/2008, inițiator Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA;

PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Bărăgan, str. Theodor Burada, str. Cibinului și str. Labirint, inițiator societatea Crizantema SRL – etapa demarare consultare publică;
Terenul ce a generat PUZ, în suprafață de 1078 mp, face parte din intravilanul municipiului Constanța, conform PUG aprobat prin HCL Constanța nr. 653/24.11.1999 a cărui valabilitate a fost prelungită cu HCL nr.327/18.12.2015. Categoria de folosință actuală este „curți construcții”. Este situat în zona vestică a Municipiului Constanța, fiind racordată la rețeaua internă de drumuri a localității și prin intermediul acesteia la rețeaua națională de căi de comunicație.
 
Regimul de înălțime propus prin PUZ este de maxim 18 metri.
 
Crizantema SRL

 
Societatea a raportat în anul 2022, o cifră de afaceri de  15.792.918 lei, cu un profit de 4.209.261 lei și un număr de 57 de salariați. A fost fondată în anul 1991 și are sediul în Constanța, pe strada Cibinului. Activitatea principală a firmei este „Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie”. Asociați în firmă sunt Ion și Adriana Munteanu, cu câte 50% fiecare, iar administrator este Ion Munteanu. Societatea a încheiat contracte de achiziții publice in valoare totală de 250.551,64 lei.
 

Conform aceleiași surse, Ion Munteanu apare ca asociat unic în Casata SRL și administrator în Anthoni Paniprod SRL. Adriana Munteanu este asociat unic în Marechal SRL.  
 
PUD – construire locuință S+P+1E și dependințe, str. Iosif Ivanovici nr. 1A, investitor Budeanu Mihai – etapa emitere aviz Arhitect șef;
Potrivit memoriului justificativ care însoțește documentația, obiectivul lucrării constă în determinarea condițiilor de construire a unei locuinţe individuale şi a dependinţelor acesteia pe un amplasament situat în mun. Constanța, strada Iosifv Ivanovici nr. 1A.

Planul Urbanistic de Detaliu își propune studierea elementelor urbanistice referitoare la dimensionarea, reglementarea retragerilor faţă de limitele de proprietate, funcționalitatea și aspectul arhitectural, integrarea și armonizarea noii construcții și a amenajărilor propuse cu cele existente în zonă, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare. Planul urbanistic de detaliu reglementează retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, înăltimea constructiilor, accesurile auto şi pietonale.

Amplasamentul studiat se află într-o zonă preponderent rezidenţială în zona vestică a Municipiului Constanţa.

În prezent, terenul este liber de construcții.

Zona studiată, şi are categoria de folosință arabil, conform Extrasului de carte funciară.
Beneficiarul are drept de proprietate asupra imobilului în baza Contractului de vânzare- cumpărare autentificat cu nr. 2440/20.10.2021.

Zona în care se află terenul studiat face parte drintr-un ţesut urban în curs de dezvoltare, cu vecinătăţi având funcţiuni similare sau conexe. Fondul construit existent s-a dezvoltat începând cu anul 2006, ulterior aprobării PUD Compozitori cu HCL 588/2005 şi se apreciază a fi în stare relativ bună, majoritatea construcţiilor fiind imobile noi.
 
Terenul care genereaza P.U.D. este proprietatea privată a familiei Budeanu (Budeanu Mihai şi Budeanu Marcela), confort Contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 2440 din 20.10.2021, emis de S.P.N. Dimancea Anda Denisa şi Oprescu Adela.

Pacelele învecinate pe laturile de nord-est, nord-vest şi sud-est sunt de asemenea în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, iar vecinătatea terenului pe latura de sud-vest este domeniu public – strada Iosif Ivanovici, vezi secțiunea „documente”.
 
Realizarea obiectivelor propuse nu va influenţa în mod negativ calitatea zonei, ci din contră, va întregi frontul stradal. De asemenea, considerăm că dispunerea construcţiilor în regim izolat este cea mai favorabilă pentru asigurarea unui mediu degajat şi relaxat din punctul de vedere al unui peisaj urban plăcut şi corect, dar şi un aspect benefic pentru proprietarii terenului, se mai arată în documentație.
 
PUD - construire imobil în zona grădina Teatrului de vară - Complex Perla, Stațiunea Mamaia, investitor Cîrîc Daniel-Angelin - etapa emitere aviz Arhitect șef;
Cîrîc Daniel Angelin este un om de afaceri din Însurăței, județul Brăila care a candidat la primăria orașului brăilean atât în 2008 cât și în 2020.

Din 2022 a devenit președintele organizației PNL din Însurăței.  Pe teren se propune stabilirea zonei edificabile pentru ca în viitor să se poată realiză un imobil S+P+M+5E-6E cu destinația de imobil de apartamente.  Terenul care face obiectul PUD-ului este situat în intravilanul municipiului Constanța, în stațiunea Mamaia, în zona Teatrului de Vara, zona Hotelului Perla, chiar pe locul unde a funcționat Grădina de Vară a Teatrului de Vară, iar conform certificatului de urbanism, destinaţia terenului stabilita prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate cuprinde: hotel , extindere și supraetajare.

Activitățile admise sunt: funcțiuni de turism, apartamente de vacanță, locuințe permanente individuale și colective, funcțiuni pentru alimentație publică, loisir, funcțiuni de comerț, funcțiuni sportive, de agrement, de cultură, de sănătate sau funcțiuni legate de culte.

Utilizari admise cu condiționări: construcții și instalații demontabile pentru funcțiuni comerciale și de alimentație publică realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale, sportive, târguri, expoziții sau corturi cu caracter provizoriu.
 
Sunt interzise orice activități de orice tip care sunt poluante și prezintă risc tehnologic sau incomodează prin traficul generat.
 
Terenul care a generat PUD are o suprafaţă de 804.00 mp și este inclus într-o suprafaţă de studiu de aproximativ 13.130 mp.

Terenul ce a generat PUD-ul este proprietate privată apartinand lui Cîrîc Daniel Angelin și Cîrîc Lenuța, dobândit prin act de vânzare-cumpărare identificat cu numărul cadastral 253899 conform carte funciară nr. 253899.

În prezent, pe teren exista o construcție cu parter aflată în stare avansată de degradare și o platformă betonată. Acestea au avut rol de spațiu de alimentație publică, respectiv aici a funcționat Grădina Teatrului de Vară.

Pe teren se propune stabilirea zonei edificabile pentru ca în viitor să se poată realiză un imobil S+P+M+5E-6E cu destinația de imobil de apartamente.

Perimetral se vor realiza piloți secanți ce se vor fora în teren la distanța prevazută în cadrul Codului Civil iar subsolul va găzdui parcarea și spatiile tehnice.

Suprastructura va respecta normativele, astfel încât în final să rezulte un imobil cu aspect modern ce va respecta arhitectura existentă în zonă.

Prin PUD-ul prezent se mai dorește și stabilirea acceselor auto și pietonale ce se vor propune pe zonele de nord, sud și est.

PUZ modificare retrageri, zona Valul lui Traian, inițiat pentru parcela A 929/34/2, inițiator Malciu Ana-Maria – etapa demarare consultare publică;

PUZ pentru teritoriul extravilan delimitat de limita UAT Valul lui Traian, DN3 și limite cadastrale, elaborat în vederea introducerii în intravilan a parcelei A 120/1/1, inițiator Khassawneh Salim – etapa demarare consultare publică; Zona de studiu se află la aproximativ 5 km față de zona industrială Palas, la limita intravilanului Comunei Valu lui Traian și la 3,5 km de centrul comunei Valu lui Traian. Suprafața totală a terenului este de 7800 mp conform actelor de proprietate si 7807 mp conform măsuratorilor cadastrale, situați în extravilanul Municipiului Constanța, având categoria de folosință arabil, vezi secțiunea „documente”.

Documentația servește la analiza zonelor de studiu situate în extravilanul municipiului Constanța, conform PUG Constanța aprobat prin HCL Constanța nr 653 din 25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCL nr 429 din 31.10.2018, în imediata vecinătate a intravilanului comunei Valu lui Traian, în zona drumului național DN 3, identificat prin numărul cadastral 232981, având ca scop stabilirea unei noi zone de studiu pentru investiția inițiată de către proprietar, persoană fizică: „Introducere teren în intravilan și reglementare urbanistică – Instituții și Servicii (IS), în vederea construirii unei clădiri de birouri și mici spații de depozitare”, investiție inițiată în baza Certificatului de Urbanism nr. 2269 din 30.07.2021, emis de către Primăria Municipiului Constanța. 

Elaboratorul Planului Urbanistic Zonal este SC Inceptum Studio SRL prin urbanist Anca Marinescu.

PUD - construire imobil apartamente de vacanță și spații comerciale la parter cu regim de înălțime S1+S2+P+10E-11E retras pe amplasamentul hotelului Select, Stațiunea Mamaia, investitor Inproiect SRL – etapa demarare consultare publică;

Societatea Inproiect SRL deține mai multe hoteluri din stațiunea Mamaia, dar și hotelul Hampton by Hilton din Iași. Gheorghe Vasilache Ionescu, asociat unic și administrator al companiei continuă demersurile pentru desființarea hotelurilor Perla și Select din stațiunea Mamaia.
Legat de hotelul Perla, este vorba despre Certificatul de Urbanism din februarie 2023 ce vizează „Desființare și construire Hotel” Hotelul Perla. Primăria Constanța a eliberat și o autorizație de construire pentru firma Inproiect SRL, care dorește să investească în stațiunea Mamaia, fiind vizat Hotelul Select. Prin AC 318 din data de 3 aprilie 2023, firma Inproiect SRL dorește să continue lucrările autorizat cu AC 929 din 2014, privind supraetajarea Hotelului P+4E. Documentația are o valabilitate de 24 de luni.
 
Potrivit autorizaţiei de construire din 2014, hotelul Select din staţiunea Mamaia nr. 26 va fi supraetajat şi reamenajat (P+4 etaje).
 
Hotelul este amplasat în partea sudică a staţiunii, pe faleză. În 2013, acesta a fost reclasificat la trei stele. Hotelul dispune de parcare proprie, la care turiştii au acces gratuit.
 
La data de 10 februarie 2023, Primăria Constanța a eliberat alte trei documente de urbanism pentru compania Inproiect SRL, care are ca scop modificarea unui cunoscut imobil din Mamaia.
  
Despre Inproiect SRL
 
Potrivit Registrului Comerţului, societatea Inproiect SRL a fost înfiinţată în anul 1991 şi are sediul social în municipiul Iaşi, strada A. Panu - Centrul de Afaceri Moldova. Capitalul social subscris este de 400.000 de lei, compus din 40.000 de părţi sociale, valoarea uneia fiind de 10 lei. Asociat unic şi administrator al societăţii este Ionescu Vasilache Gheorghe.

Activitatea principală a societăţii, conform codificării CAEN, este „hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare“. Ca puncte de lucru, firma are un punct la Iași – Centrul de Afaceri Moldova și Hotel Hampton by Hilton Iași, cât și alte trei la Constanța: Hotel Perla, Hotel Lotus și Hotel Select.
În anul 2021, firma a raportat 21 de salariați, la o cifră de afaceri de peste 9,6 milioane lei, cu un profit de peste 6 milioane lei.


PUZ – Parcare supraetajată zona Casa de Cultură – etapa III – PUZ preliminar - Faza 3.1. - elaborare PUZ preliminar, inițiator UAT municipiul Constanța – reanalizare;
Se propune constrcuția în teritoriul delimitat de bulevardul Alexandru Lăpușneanu, limite cadastrale, Aleea Daliei și alei carosabile, în vederea asigurării premiselor necesare utilizării optime a spațiului public în sensul suplimentării locurilor de parcare ce pot fi amenajate în zonă.

Parcarea se va realiza cu bani împrumutați Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Primăria Constanța a eliberat ceritifcatul de urbanism pentru realizarea PUZ-ului necesar pentru parcarea supraetajată încă din luna august a.c.
Teritoriul situat în municipiul Constanța, în suprafață de cca. 3,5 ha, delimitat de bd. Alexandru Lăpușneanu, limite cadastrale, al. Daliei și alei carosabile. Parcarea va avea între 2 și 4 niveluri și se va întinde pe aproximativ 4.700 de metri pătrați şi minimum 800 de locuri.
Imobilul va fi echipat cu iluminat public interior şi exterior, supraveghere video, bariere de acces şi ieşire, rigole pentru scurgerea apei pluviale exterioare, spaţii verzi, sistem de alarmare luminos şi acustic şi panouri fotovoltaice.

PUD – construire ansamblu turistic P+5-8E/P+12-15E, Stațiunea Mamaia, zona Mamaia Nord, investitor Gamaro Black Sea SRL – etapa emitere aviz Arhitect șef.
Prezenta documentație de urbanism are ca obiect întocmirea Planului Urbanistic de Detaliu ce serveste la reglementarea și zonificarea funcționala a imobilului, având o suprafață de 7.986 mp — teren cu construcțiile Cl, C2 și C3.

Planul Urbanistic de Detaliu reprezintă o fază premergătoare realizării unei investiții.În baza sa se va elabora proiectul de autorizație de construire.

PUG-ul nu poate modifica documentațiile de urbanism de rang superior PUZ sau PUG, însă detaliează modul specific de construire în raport cu funcționarea zonei și cu identitatea arhitecturală a acesteia.

Imobilul se află în intravilanul municipiului Constanța, stațiunea Mamaia, B-dul Mamaia, Nr. 564, (Lot 2- Lot 3/2) Lot 2- (Lot 2-Lot 4/2)- (Lot 2-Lot 5/2)-(Lot 2-Lot 3/1/1)-(Lot 2-Lot 4/1)- (Lot 2-Lot 5/1), NC 252763, CF 252763, fiind constituit din teren în suprafață de 7.986 mp, aflat în proprietatea societății Gamaro Black Sea SEL, conform act de alipire, autentificat sub numarul 1.058, din 30.09.2020. Se notează ca sarcină intabulare drept de superficie în favoarea BDG IMPORT SRL, în baza contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr.588/17.06.2020.

 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

Un nou PUD ce vizează o investiție imobiliară în stațiunea Mamaia, lansat în consultare publică(DOCUMENT)

Un politician de la Brăila, liber să ridice un bloc pe locul unde a funcționat Grădina de Vară a Teatrului din Mamaia (DOCUMENT)

Autorizație de construire pentru Inproiect SRL, firmă care deține Hotelurile Select și Perla din Mamaia

Un renumit medic din București vrea să ridice o clădire de birouri la Constanța. PUZ-ul a fost lansat în consultare publică (DOCUMENTE)

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Directorul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia conduce Comisia de evaluare anuală a lui Aurel Mototolea, managerul MINAC (DOCUMENT)

25 Feb 2024 512

Se prevalează de faptul că studiul ar fi o lucrare științifică Expertiza care ar recomada demolarea bazarului Gorbaciov, ținută la secret de conducerea Administrației Fondului Imobiliar SRL!

25 Feb 2024 1963

Când are loc și cine face parte din comisia de evaluare anuală a Leliei Rus Pîrvan, managerul Muzeului de Artă Constanţa? (DOCUMENT)

24 Feb 2024 976

Contractul de reabilitare a MINAC a fost reziliat În sedința de CJC se propune achiziția de servicii juridice în vederea apărării intereselor județului Constanța în procesele cu SC Actaeon Invest SA(DOCUMENT)

16 Feb 2024 1486

Ședință CLM Municipalitatea vrea să modernizeze iluminatul public din cartierul Veterani! Proiectul este implementat de Administrația Fondului pentru Mediu (DOCUMENT)

12 Feb 2024 720

Ședință CLM Proiectul de reabilitare a malurilor lacului Tăbăcărie, majorat cu aproape 3 milioane de euro (DOCUMENT)

11 Feb 2024 905

Activează în Comisia pentru învățământ Consilierul local municipal PSD, Irinela Nicolae și-a prezentat raportul de activitate pentru anul 2023 (DOCUMENT)

17 Jan 2024 676

Cine i-a luat locul fostului director CJC, Ermil Chelariu, suspendat din funcție și trimis în judecată de DNA Constanța pentru folosire de informații nedestinate publicității (DOCUMENT)

12 Jan 2024 1945

Consilierul detașat toamna trecută de la Consiliul Județean își va continua activitatea în Prefectura Constanța (DOCUMENT)

08 Jan 2024 753

Retrospectivă 2023 Primăria Constanța Decizii controversate,fonduri europene pierdute, demisii și punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva edilului Vergil Chițac

05 Jan 2024 1536

Investitorul, inactiv fiscal Consiliul Local Constanța a oprit construcția unui bloc de 3 etaje pe un spațiu din stațiunea Mamaia, zona Satul de Vacanță (DOCUMENT)

29 Dec 2023 4924

Licitații publice Serviciul de mentenanță a sistemului de plată a parcărilor publice prin sms din municipiul Constanța, scos la licitație pentru suma record de 380.729 euro!

28 Dec 2023 1015

Ședință CLM Prelungirea cu 12 luni a contractului dintre Primăria Constanța și firma care administrează Cimitirul Municipal, în atenția consilierilor locali (DOCUMENT)

26 Dec 2023 1534

Ședință CLM Consilierii locali decid după Crăciun, dacă Omonia Trading SRL va cumpăra un teren din Mamaia. Legături cu Mazăre, Constantinescu şi Strutinsky (DOCUMENT)

24 Dec 2023 1034

Proiectul intră la vot în CLM Afaceristul Daniel Angelin Cîrîc din Brăila vrea să ridice un bloc pe locul fostei grădini a Teatrului din Mamaia (DOCUMENT)

24 Dec 2023 937