Justitie

Motivaţia magistraţilor. De ce a pierdut procesul cu şeful CJC managerul demis al Teatrului de Stat Constanța, Dana Dumitrescu

Daniela Dumitrescu, managerul Teatrului de Stat Constanţa pentru încă zece zile, a contestat în instanţă decizia de suspendare a contractului de management dictată de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Marius Horia Ţuţuianu, în luna ianuarie. În primă instanţă, Dumitrescu a pierdut, dar zilele trecute a formulat recurs prin intermediul avocaţilor.
 
Vă reamintim că decizia şefului administraţiei judeţene de reziliere a contractului managerului Teatrului de Stat Constanţa a venit după finalizarea controlului actului managerial al Danei Dumitrescu, în urma căruia au fost identificate mai multe neconformităţi, de la contracte de prestări artistice şi plăţi nejustificate, deconturi pentru decoruri realizate greşit etc. Potrivit raportului, au fost identificate mai multe neconformităţi. 
 
Preşedintele CJC, Marius Horia Ţuţuianu, a enumerat şi problemele constatate de comisia de control. „Astfel, din punctul de vedere al contractelor de prestări artistice, au fost constatate următoarele: pentru piesa, „El Saludador” au fost făcute plăţi către diferiţi prestatori, fără ca premiera să mai aibă loc. Totodată, pentru piesa „Testosteron”, există sume achitate suplimentar faţă de valoarea existentă în procesul-verbal încheiat de comisia de negociere.

Pentru proiectul „Ovidius in Love”, deconturile pentru decoruri au fost realizate greşit, astfel încât Primăria Constanţa, finanţatorul proiectului, nu a considerat eligibilă nicio sumă din cadrul acestui proiect.
În ceea ce priveşte actele administrative, şi aici au fost identificate nereguli, în sensul că Teatrul de Stat nu are nici în acest moment un Regulament de organizare şi funcţionare, modificat şi aprobat prin hotărâre de Consiliu Judeţean, ca urmare a modificărilor Organigramei şi a statelor de funcţii.
Există un număr mare de registre (registru de intrări/ieşiri, de prestări servicii, de contracte prestări servicii, de contracte prestări artistice şi reprezentări de actor, registru de decizii… etc). Foarte multe numere anulate în registrul de intrări/ieşiri, numere dublate şi, de asemenea, există multe referate anulate”, a citit din raport şeful Consiliului Judeţean.

Ca urmare, după acest control, Marius Horia Ţuţuianu a dispus activarea articolului 27 din cadrul contractului de management al directorului Teatrului de  Stat Constanţa, Daniela Dumitrescu. Preavizul managerului TSC se va încheia pe 22 martie a.c.

Totodată, între timp, consilierii judeţeni au aprobat numirea unui director interimar la Teatrul de Stat Constanţa, în persoana regizorului Erwin Şimşensohn.
 
Iată motivarea magistraţilor din completul de fond!
 
Deliberând asupra cauzei de faţă, magistraţii au constatat următoarele: „Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 29.01.2019 , reclamanta Daniela Dumitrescu, în temeiul art. 1 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi în contradictoriu cu pârâţii Preşedintele Consiliului Judeţean şi Consiliul Judeţean Constanţa, au formulat cerere de suspendare a executării actului administrativ prin care s-a dispus în sensul încetării Contractului de Management nr. 8704/13.05.2014 în termen de 60 de zile de la data notificării înregistrate la Teatrul de Stat Constanţa la data de 21.01.2019 , până la pronunţarea instanţei de fond asupra legalităţii/nelegalităţii acesteia. Motivându-şi în fapt cererea, reclamant a arătat, în esenţă, că , aceasta deţine calitatea de manager al Teatrului de Stat Constanţa, în temeiul Contractului de Management nr. 8704/13.05.2014, iar până la data prezentei nu i-a fost comunicat Referatul nr. 1147/17.01.2019 al Direcţiei de Dezvoltare Judeţeană şi Coordonare a Instituţiilor de Sănătate, Sport şi Învăţământ, avut în vedere la adoptarea actului administrativ prin care s-a decis încetarea contractului de management. În susţinere arată reclamanta că au formulat contestaţie administrativă  potrivit cu art. 7 din Legea 554/2004.
 
Reclamanta apreciază că sunt îndeplinite cele 2 condiţii prevăzute de dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 554/2004 pentru a dispune în sensul suspendării efectelor actului administrativ, respectiv: existenţa unui caz bine justificat şi necesitatea evitării unei pagube iminente şi ireparabile sau dificil de reparat.
 
În speţă, cazul urmează a fi calificat ca justificat în condiţiile în care actul administrativ prin care s-a decis încetarea contractului nu i-a fost comunicat, reclamanta apreciind că actul administrativ de încetare nu putea îmbrăca decât forma unei hotărâri a Consiliului Judeţean Constanţa, conform principiului simetriei actelor juridice, încheierea contractului de management realizându-se în baza unei hotărâri a Consiliul Judeţean Constanţa. Arată reclamanta că, clauza cuprinsă în art. 27 lit. d) din contractul de management, invocată în susţinerea încetării contractului nu are corespondent în dispoziţiile OUG nr. 189/2008 , în acelaşi timp, apreciind că această clauză este cel puţin „ciudată” din punct de vedere juridic, combinând elemente ce definesc denunţarea unilaterală cu elemente ce definesc rezoluţiunea afectată de un pact comisoriu de grad IV. Reclamanta mai învederează că toate evaluările anuale ale managementului realizat de aceasta la nivelul Teatrului de Stat Constanţa au fost mai mult decât favorabile, notele acordate fiind net superioare celor minimale prevăzute de OUG nr. 189/2008, respectiv nota 7; mandatul acesteia de manager la Teatrului de Stat Constanţa încetează la data de 30. 04.2019, iar cele 60 de zile ar expira în jur de 19 martie.
 
În ceea ce priveşte „paguba iminentă”, reclamant a arată că, încetarea intempestivă a mandatului acesteia de manager, cu doar 40 de zile anterior ajungerii la termen a acestuia, este de natură a perturba grav activitatea Teatrului de Stat -instituţie publică de cultură; de asemenea, mai arată reclamanta, în calitate de manager, are în derulare proiecte a căror finalizare este benefică actului de cultură ; prin încetarea contractului reclamantei înainte de termen şi asigurarea interimatului pentru 120 de zile, se încalcă, în realitate dispoziţiile art. 37 alin. 2 şi ale a rt. 45 din OUG nr. 189/2008.
 
În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 554/2004 .În dovedirea cererii, a solicitat proba cu înscrisuri . În data de 17.07.2018, pârâţii Preşedintele Consiliului Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa, au depus la dosar întâmpinare prin care au solicit at respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată. Învederează pârâţii că reclamanta nu a făcut dovada îndeplinirii cumulative ale condiţiilor legale prevăzute de art. 14 din Legea nr. 554/2004, respectiv: cazul bine justificat şi existenţa unei pagube iminente.
Mai învederează pârâţii că, în cadrul procedurii de suspendare , nu se poate face o analiză aprofundată a conţinutului raportului juridic dedus judecăţii, pentru a nu prejudeca fondul cauzei, dar aceasta nu înseamnă că împrejurările de fapt şi de drept care ar putea crea o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ se limitează la dimensiunea formală a acesteia. Mai arată pârâţii că Notificarea privind încetarea contractului de management nr. 8704/13.05.2014 este elaborată şi transmisă în temeiul art. 5 din Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 103/12.05.2014. „Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, să verifice, să controleze şi să analizeze activitatea managerului şi să ia toate măsurile legale ce impun” şi apreciază că în speţă, nu există argumente de natură a crea aparenţa de nelegalitate a Notificării nr. 1164/17.01.2019 , situaţie în care apreciază că acţiunea reclamantei este inadmisibilă. Cu privire la existenţa pagubei iminente, pârâţii arată că nu există nicio pagubă iminentă în cauză, reclamanta limitându-se la a considera că încetarea contractului de management în termenul notificat va produce aspectele o perturbare gravă a instituţiei de cultură pe care aceasta o conduce. În drept, a fost invocat art. 205 şi urm. Cod de procedură civilă.
 
Instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile depuse la dosar. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele: Prin prezentul demers judiciar, reclamanta Daniela Dumitrescu a solicitat tribunalului să dispună suspendarea executării Notificării privind încetarea contractului de management nr. 8704/13.05.2014, până la soluţionarea demersurilor întreprinse în vederea anulării respectivului act. Potrivit art.14 al.1 din Legea nr. 554/2004 „În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond.” Suspendarea executării, ca şi măsură de temporizare a executării unui act administrativ, nu se poate dispune decât în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege, reprezentând o excepţie de la regula executării din oficiu a actelor administrative. Din interpretarea textului de lege rezultă că îndeplinirea cumulativă a celor două condiţii, cazul bine justificat şi iminenţa producerii pagubei.
 
Cele două condiţii, prin tonul lor restrictiv-imperativ, denotă caracterul de excepţie al măsurii suspendării executării actului administrativ, presupunând aşadar, dovedirea efectivă a unor împrejurări conexe regimului administrativ aplicabil actului atacat, care să fie de natură a argumenta existenţa „unui caz bine justificat” şi a „iminenţei producerii pagubei”. Cele două condiţii nu se consideră a fi îndeplinite prin invocarea unor argumente ce tind să demonstreze aparenţa de nelegalitate a actului administrativ a cărei executare se solicită a fi suspendată. În accepţiunea legiuitorului existenţa unui caz bine justificat nu poate fi reţinută decât dacă din împrejurările cauzei ar rezulta o îndoială puternică şi evidentă asupra prezumţiei de legalitate de care se bucură actele administrative emise în baza şi în vederea executării legii.
 
În cadrul procedurii de soluţionare a cererii de suspendare a executării actului administrativ, nu poate fi prejudecat fondul litigiului, instanţa având posibilitatea să efectueze numai o cercetare sumară a aparenţei dreptului. În acelaşi timp, instanţa reţine că  actul administrativ  se bucură de  prezumţia  de legalitate, care  la rândul său  se  bazează  pe prezumţiile  autenticităţii şi veridicităţii, fiind el însuşi  titlu executoriu.
 
Principiul legalităţii  actelor administrative  presupune ca autorităţile  administrative  să nu încalce dispoziţiile legale şi ca toate deciziile lor să se întemeieze pe lege şi de asemenea, mai impune, în egală măsură  ca respectarea acestor exigenţe  să fie  în mod efectiv asigurată. În considerarea  celor două principii incidente  în materie , respectiv al legalităţii  şi al executării acestuia din oficiu, suspendarea  executării  constituie o situaţie de excepţie, aceasta putând fi dispusă numai în condiţiile şi în cazurile  expres prevăzute de lege. În plan intern, suspendarea actului administrativ  este reglementată de dispoziţiile sus menţionate, putând fi dispusă  numai  în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea  unei pagube iminente.
 
În sensul legii, cazurile  bine justificate  reprezintă acele împrejurări legate de starea  de fapt şi de drept care sunt de natură să creeze  o îndoială serioasă în privinţa  legalităţii actului administrativ, iar paguba iminentă constă în  prejudiciul  material  viitor şi previzibil sau,  după caz perturbarea  previzibilă  gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public potrivit  disp. art. 2 lit. t) şi ş). În speţă, examinând sumar actele  dosarului,  fără a  antama  fondul în această etapă  a procedurii, instanţa  apreciază  că nu sunt îndeplinite  condiţiile impuse de dispoziţiile  anterior menţionate.
 
Astfel, se  reţine că  în  această etapă a  procesului nu  se pot administra  decât sumar  probatorii  pentru  dovedirea  îndeplinirii  cerinţelor legate  de suspendare  şi având în vedere  urgenţa dispunerii măsurii, starea de fapt şi de  drept  care  ar conduce  la crearea unor  îndoieli serioase  trebuie să fie  atât de evidentă încât să nu necesite  administrarea  unor  probe care să elucideze situaţiile  controversate care antamează fondul.
 
Îndeplinirea  acestei condiţii  se analizează  în funcţie de  circumstanţele concrete  ale fiecărei cauze, în baza împrejurărilor  de fapt şi de drept prezentate de partea interesată,  cazul  bine justificat  neputând fi  argumentat  prin faptul promovării unei cereri având ca obiect anularea actului administrativ şi invocarea  unor aspecte ce ţin de legalitatea sa, întrucât  acestea vizează fondul actului care se analizează  în cadrul  acţiunii în anulare. În prezenta speţă, reclamanta a invocat ca nu operează prezumţia de legalitate a actului administrativ reprezentat de Notificarea privind încetarea contractului de management nr. 8704/13.05.2014, întrucât există o îndoială serioasă în privinţa legalităţii, dat fiind că actul administrativ de încetare nu putea îmbrăca decât forma unei hotărâri a Consiliului Judeţean Constanţa, conform principiului simetriei actelor juridice, încheierea contractului de management realizându-se în baza unei hotărâri a CJC.
 
De asemenea, reclamanta susţine faptul clauza cuprinsă în art. 27 lit. d) din contractul de management, invocată în susţinerea încetării contractului nu are corespondent în dispoziţiile OUG nr. 189/2008 . Un alt motiv de nelegalitate invocat de reclamantă constă în faptul că evaluările anuale ale managementului realizat de aceasta la nivelul Teatrului de Stat Constanţa au fost mai mult decât favorabile, notele acordate fiind net superioare celor minimale prevăzute de OUG nr. 189/2008, respectiv nota 7.
 
În privinţa condiţiei privind necesitatea prevenirii unei pagube iminente, reclamant a arată că încetarea intempestivă a mandatului acesteia de manager, cu doar 40 de zile anterior ajungerii la termen a acestuia, este de natură a perturba grav activitatea Teatrului de Stat-instituţie publică de cultură; de asemenea, mai arată reclamanta, în calitate de manager, are în derulare proiecte a căror finalizare este benefică actului de cultură; prin încetarea contractului reclamantei înainte de termen şi asigurarea interimatului pentru 120 de zile, se încalcă, în realitate dispoziţiile art. 37 alin. 2 şi ale art. 45 din OUG nr. 189/200 .
 
Având a analiza cazul bine justificat, Tribunalul constată ca reclamant a nu relevă împrejurări de fapt şi de drept care să fie de natură a crea îndoiala serioasă asupra legalităţii actului administrativ care să poate fi distinsă cu uşurinţă în urma unei cercetări sumare a aparenţei dreptului, fără o prejudecare a fondul.
În speţă, instanţa reţine că potrivit art. 5 din Hotărârea CJC nr. 103/12.05.2014. „Se împuterniceşte Preşedintele CJC, să verifice, să controleze şi să analizeze activitatea managerului şi să ia toate măsurile legale ce impun.” Pe cale de consecinţă, măsura în care, în actul administrativ de încetare nu putea îmbrăca decât forma unei hotărâri a CJC conform principiului simetriei actelor juridice, aşa cum susţine reclamanta, constituie un motiv de legalitate asupra căruia judecătorul se poate pronunţa numai soluţionând fondul cauzei.
 
În aceeaşi măsură, faptul că dispoziţiile art. 27 lit. d) din contractul de management, invocată în susţinerea încetării contractului nu are corespondent în dispoziţiile OUG nr. 189/2008 , constituie, de asemenea, un motiv de legalitate asupra căruia judecătorul se poate pronunţa numai soluţionând fondul cauzei.
 
Tribunalul reţine că reclamant a nu a făcut nici dovada nici celei de-a doua condiţii a suspendării, respectiv prevenirea unei pagube iminente, definită de art. 2 alin.1 lit. ş din lege drept prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public.
 
Mai mult chiar, reclamanta nici măcar nu a invocat o pagubă iminentă în patrimoniul acesteia, dimpotrivă, susţinând că prejudiciul material al acesteia, prin pierderea remuneraţiei pentru 40 de zile este infim raportat la prejudiciile instituţiei.
 
Or, a şa cum s-a reţinut şi de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (decizia nr. 1266/2009), ”Nu se poate contesta că principiul legalităţii este elementul central al activităţii autorităţilor publice, dar reclamantul, în calitate de persoană fizică pretins vătămată printr-un act administrativ considerat nelegal, a învestit instanţa cu acţiune în contencios administrativ subiectiv, în cadrul căreia nu poate fi sancţionată o nelegalitate obiectivă a actului administrativ, sancţiunea nulităţii urmând a fi aplicată numai cu condiţia existenţei unei vătămări produse reclamantului într-un drept subiectiv sau într-un interes legitim privat”.
 
Suspendarea executării este însă o măsură de excepţie, care se justifică numai dacă actul administrativ conţine dispoziţii a căror îndeplinire ar aduce reclamante i un prejudiciu greu sau imposibil de înlăturat în ipoteza anulării actului.
 
Concluzionând, Tribunalul apreciază că nu ne aflăm în ipoteza în care suspendarea executării actului administrativ se impune cu evidenţă şi, dând eficienţă argumentelor de fapt şi drept expuse, va dispune respingerea cererii ca nefondată”, se arată în motivarea judecătorilor.
 
Sursa text: rolii.ro
 
 
 
Citeşte şi:
 
Scaun, dulce scaun! Actriţa Daniela Dumitrescu, din nou în instanţă cu preşedintele CJC

Managerul TSC, Dana Dumitrescu, a pierdut procesul cu preşedintele CJC. Poate face recurs!
 
Dana Dumitrescu a atacat în instanţă raportul de control. Pe ultima sută de metri, managerul a emis o notă internă care confirmă „haosul“ din instituţia de cultură! (document)
 
Cine va realiza evaluarea anuală a managerului demis al TSC, Dana Dumitrescu? (document)

Interviu live TSC nu se predă! Actorii cer respect, salarii şi sporuri ca în toate celelalte teatre. De la noul manager, transparenţă şi implicare, iar de la autorităţi, un templu de cultură pentru Constanţa! (video)

Fost secretar de stat în Guvernul Cioloş Regizorul Erwin Şimşensohn, în cărţi pentru preluarea Teatrului de Stat Constanţa (documente)

Managerul contestă măsura în instanţă Horia Ţuţuianu o demite pe Dana Dumitrescu de la conducerea CJC cu mâna „majordomului“ său (documente + galerie foto)

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Horia Ţuţuianu, anunţ despre auditul efectuat la Teatrul de Stat Constanţa. Dana Dumitrescu a primit preaviz
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Constanța. Mai multe unități școlare, închise parțial din cauza epidemiei de gripă

25 Feb 2020 841

Declaraţie de avere - Daniela Elena Dumitrescu, inginer la CN Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa (document)

24 Feb 2020 1393

Distracţie, muzică şi voie bună Cum au sărbătorit tinerii din Cumpăna la Valentine’s Day Party (galerie foto)

17 Feb 2020 676

Județul Constanța Cinci unități școlare, închise parțial din cauza epidemiei de gripă

13 Feb 2020 1158

Muzică, dans şi concursuri Tinerii din comuna Cumpăna, invitaţi de administraţia publică locală la Ziua Îndrăgostiţilor

10 Feb 2020 1303

Actrița constănțeancă Diana Dumitrescu revine pe TV. Ce emisiune va prezenta

01 Feb 2020 1312

Avarie RAJA în localitatea 23 August. Ce consumatori sunt afectați

31 Jan 2020 374

Începe “Olimpiada Satelor din România” în zece centre din județul Constanța

31 Jan 2020 1593

„Gaiţele”, cu replici savuroase şi bârfe suculente, pe scena Teatrului de Stat Constanţa

30 Jan 2020 1820

Eveniment cultural Elevii din Cumpăna, alături de aleşii locali, au celebrat naşterea Luceafărului poeziei româneşti (galerie foto)

16 Jan 2020 1030

Deschiderea programului activităţilor culturale ale anului 2020, la Cumpăna

15 Jan 2020 941

Soluţie definitivă în dosarul privind retrocedarea a 19 hectare din zona Carrefour. Fost expert judiciar, achitat definitiv (document)

04 Jan 2020 1684

Moş Crăciun a sosit la Cumpăna, încărcat cu daruri pentru elevii Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” (galerie foto)

21 Dec 2019 1463

Ultima premieră națională, în triplă reprezentație „Lasă-mă să intru” și „Memoria apei”, invitațiile Teatrului de Stat

13 Dec 2019 1626

Elevii merituoşi, răsplătiţi cu burse de Primăria Cumpăna (galerie foto)

10 Dec 2019 866